Dunajské luhy - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Dunajské luhy
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda


Popis pôsobnosti

Chránená krajinná oblast sa rozprestiera na Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedla slovenského a slovensko - madarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Velkolélsky ostrov v okrese Komárno. Pozostáva z piatich samostatných castí. Toto jedinecné územie sa celé nachádza na arecentnom agradacnom vale Dunaja. Systém agradacných valov a akumulacných depresií s hustou sietou riecnych ramien s prevahou sedimentacnej akumulácie, vznikol ešte pred zásahmi do prírodného hydrologického režimu Dunaja. Takto vytvorená ramenná sústava sa zachovala ciastocne v úseku od Dobrohrošte po Sap, ale aj napriek tomu patrí k najväcším vnútrozemským riecnym deltám v Európe.
V závislosti od hydrologických podmienok pozdlž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú spolocenstvá lesné, vodné, mokradné, lúcne a psamofilné.
Vo vzácnych a ohrozených spolocenstvách vodných rastlín otvorených plôch ramennej sústavy sú zastúpené chránené druhy lekno biele, leknica žltá, vzácna salvínia plávajúca, kotvica plávajúca, leknovec štítnatý a i. V lúcnych spolocenstvách a v bývalých mrtvych ramenách, rastú viaceré ohrozené druhy celade vstavacovitých - vstavac plošticný, v. vojenský, v. obycajný, kruštík širokolistý, vemenník dvojlistý a i. Lesné spolocenstvá ovplyvnuje predovšetkým vyššia až vysoká hladina podzemnej vody a obcasné záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej vody sa tu vyvinuli spolocenstvá vrbových jelšín, dubových jasenín a brestových jasenín s topolom, brestových jasenín s hrabom a drienových dúbrav.
Zoocenózy Dunaja a prilahlých luhov sú ovplyvnené pestrostou biotopov od vodných až po xerotermné. Zoogeograficky je územie pod vplyvom Panónskej nížiny, ale i alpskej sústavy, s ktorými je prepojené prostredníctvom Dunaja. Významne sú tu zastúpené najmä faunistické prvky mociarnych a vodných biocenóz a spolocenstvá lužných lesov. V území bolo zistených napríklad 109 druhov mäkkýšov, z toho 22 ohrozených. Na Podunajsku (od Bratislavy po Štúrovo) bolo zistených viac ako 1 800 druhov chrobákov. Z nich je pozoruhodný najmä výskyt doteraz vo svete neznámeho druhu Thinobius korbeli, ale aj viacerých druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku iba v priestore ramennej sústavy Dunaja (Hydrovatus cuspidatus, Bagous bagdatensis, Donacia crassipes a iné). Z drobných cicavcov je významný reliktný výskyt hraboša severského. Osobitný význam má územie pre hniezdenie a hibernáciu vodného vtáctva. Pravidelne sa tu vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliak morský, beluša malá a volavka purpurová. Slovensko-madarský úsek Dunaja je medzinárodne významným vtácím územím (IBA). Dôležitou zl

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 30,8 15,4 53,8 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 37,9 58,6 3,5 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 12,8 87,2 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 21,4 28,6 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 46,7 33,3 20,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 10,0 10,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 10,3 89,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 22,4 55,3 22,3 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 76,2 23,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 12,1 18,2 69,7 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 3,7 77,8 18,5 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 4,1 95,9 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 10,0 50,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1863) krátkonôžka štíhla plazy 8,3 87,5 4,2 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 48,4 38,7 12,9 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 66,7 0,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 25,0 41,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 60,0 0,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 53,8 38,5 7,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 13,3 33,3 53,4 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 20,8 0,0 79,2 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 14,3 42,9 42,8 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 95,6 4,4 Zobraziť druh v atlase
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) potemník pasienkový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 45,0 15,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 15,4 15,4 69,2 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 80,0 6,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 52,4 47,6 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 69,2 30,8 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 15,4 84,6 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 41,3 38,7 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 33,3 22,2 44,5 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 71,4 28,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Colchicum arenarium jesienka piesočná vyššie rastliny 50,0 28,6 21,4 Zobraziť druh v atlase
Crambe tataria katran tatársky vyššie rastliny 36,8 52,6 10,6 Zobraziť druh v atlase
Iris humilis subsp. arenaria (syn.) Kosatec piesočný vyššie rastliny 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 12,5 87,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 34,5 17,2 48,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 21,7 67,4 10,9 Zobraziť biotop v atlase
1530 Panónske slané stepi a slaniská 15,4 46,2 38,4 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 86,8 7,9 5,3 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 79,2 12,5 8,3 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 30,8 38,5 30,7 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 40,4 51,1 8,5 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 20,0 80,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 14,3 71,4 14,3 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 16,1 83,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 39,5 57,9 2,6 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 39,0 31,7 29,3 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 40,4 32,7 26,9 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 11,4 20,0 68,6 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 20,8 62,5 16,7 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 8,3 58,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 16,7 66,7 16,6 Zobraziť biotop v atlase
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov