Vytlačiť

pichliač úzkolistý

pichliač úzkolistý

Cirsium brachycephalum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Morfológia

Dvojročná až trváca, 50 – 120 cm vysoká bylina. byľ ostnato krídlatá, až dohora listnatá, v hornej časti rozkonárená, s početnými úbormi. Prízemné listy celistvookrajové, zúžené do dlhej krídlatej stopky, stredné listy laločnaté až perovito zárezové. Všetky listy lysé alebo riedko a krátko odstávajúco chlpaté, listové úkrojky zakončené ostňom. Vonkajšie zákrovné listene na vrchole s 1 – 3 mm dlhým žltkastým ostňom. Kvety len rúrkovité, ružové alebo svetlofialové. Kvitnutie: jún – september.

Ekológia

Mokré, spravidla slatinné až mierne zasolené lúky, okraje kanálov a priekopy v nížinách. Druh znáša čiastočne aj synantropizáciu; limitujúci faktor jeho prežitia je však pôdna vlhkosť. Stanovištia musia byť pravidelne na jar zaplavované a s vysokou hladinou podzemnej vody počas celého roku.

Celkové rozšírenie

Endemit Panónskej panvy. Vyskytuje sa na Morave, v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a v Srbsku (vo Vojvodine). V Rumunsku bol druh nájdený na 15 lokalitách, ani na jednej z nich však nebol potvrdený po roku 2000. Výskyt druhu v Chorvátsku je otázny.

Rozšírenie na Slovensku

Záhorská nížina (Vysoká pri Morave, Plavecký štvrtok, Jakubov, okolie Malaciek, Kostolište, Veľké Leváre), Podunajská nížina (historicky je z nej známych cca 60 lokalít, predovšetkým z jej strednej a južnej časti) a Východoslovenská nížina (najmä jej južná časť). V poslednom čase bol výskyt
druhu potvrdený len na cca 30 lokalitách, a to najmä na Podunajskej nížine. Na približne polovici lokalít je početnosť druhu menšia ako 50 jedincov; na zvyšných lokalitách sa vyskytujú desiatky až stovky jedincov. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšujú. Druh však nie je u nás bezprostredne ohrozený zánikom. Druh sa vyskytuje na 13 ÚEV, na ktorých sa nachádza 37,15 % jeho lokalít na Slovensku.

Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

43 067 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

34

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Phragmites australis (6),Symphytum officinale (5),Calamagrostis epigejos (2),Tripolium pannonicum (1),Solidago gigantea (1),Lythrum salicaria (1),Lysimachia vulgaris (1),Atriplex littoralis (1)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 66,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,2 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 37,5 %
A04 - pasenie 9,4 %
I01 - druhové invázie 9,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,4 %
A03 - kosenie 6,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 6,2 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 6,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 6,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,1 %