Vytlačiť

jazýčkovec jadranský

jazýčkovec jadranský

Himantoglossum adriaticum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Morfológia

Trváca, 30 - 80 cm vysoká bylina. Prí­zemné listy podlhovasto kopijovité, v čase kvitnutia odumreté. Súkvetie zložené z (10) 15 - 30 (45) kvetov; okvetné lístky prilbovito sklonené, 6 - 11,5 mm dlhé, zvonka zelenobiele, na okraji ružové až purpurové, zvnútra purpurovo žilkované; pysk niekoľkonásobne dlhší ako okvetné lístky, trojlaločný, v strede biely, purpurovo škvrnitý, na okrajoch a ploche stredného laloku zelenopurpurový, stredný lalok 3,5 - 6 cm dlhý, skrútený, na konci rozoklaný, bočné laloky kratšie, 0,5 - 2,5 cm dlhé; ostroha dlhá 2 - 3 mm. Kvitnutie: máj - júl.

Ekológia

Xerotermné travinno-bylinné a krovinaté stráne, lesostepi a okra je svetlých lesov od nížinného do pahorkatinového stupňa na skeletnatých, vápni­tých pôdach. Častý najmä v spoločenstvách s dubom plstnatým.

Celkové rozšírenie

Taliansko, severozápad bý­valej Juhoslávie a západná časť Panónie (po južnú Moravu).

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti približne 13 lokalít na Devínskej Kobyle, v Malých Karpatoch a v južnej časti Strážovských vrchov. Populácie sú pomerne malé, tvorené niekoľkými jedincami; len na Devínskej Kobyle a pri Stupave dosahuje počet­nosť viac ako sto jedincov.

Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 81,82 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť drevinami a expanzívnymi bylinami, zalesňovanie, zber rastlín, erózia pôdy.

Zaujímavosti

Až do konca sedemdesiatych rokov 20. storočia boli všetky jazýčkovce rastúce v strednej Európe považované za druh H. hircinum. Neskôr sa zistilo, že tento druh je výlučne západoeurópsky taxón a v strednej Európe rastú iné dva podobné druhy: H. adriaticum - opísaný v roku 1978 z jadranskej oblas­ti - a H. caprinum, známy síce už začiatkom 19. storo­čia, dlho však považovaný za východomediteránny druh. Z tohto dôvodu nie je možné staršie literárne údaje o výskyte H. hircinum na Slo­vensku bez štúdia herbárových dokladov priradiť ku konkrétnemu taxónu.

Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

23 368 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

99

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Orchis militaris (9),Ophrys holubyana (9),Linum flavum (9),Linum austriacum (9),Iris variegata (9),Cerasus fruticosa (9),Stipa joannis (9),Swida sanguinea (3),Solidago gigantea (3),Asclepias syriaca (3)


Galéria


Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 36,8 %
K02 - biologické procesy 26,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 21,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 15,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 37,5 %
A04 - pasenie 25,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 25,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 20,9 %
K02 - biologické procesy 15,5 %
D01 - dopravné siete 13,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 10,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,3 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 6,4 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A03 - kosenie 4,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 4,5 %