Dunajské luhy

Kód územia

SKCHVU007

Výmera územia

17653,672 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Baka, Bodíky, Číčov, Čilistov, Čunovo, Devín, Dobrohošť, Gabčíkovo, Hamuliakovo, Chľaba, Iža, Jarovce, Kalinkovo, Kamenica nad Hronom, Karlova Ves, Klížska Nemá, Kľúčovec, Komárno, Kravany nad Dunajom, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Moča, Mužla, Nivy, Nová Stráž, Nové Košariská, Obid, Patince, Petržalka, Podunajské Biskupice, Radvaň nad Dunajom, Rohovce, Rovinka, Rusovce, Ružinov, Sap, Šamorín, Štúrovo, Šuľany, Trávnik, Veľké Kosihy, Vojka nad Dunajom, Zlatná na Ostrove

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,90901180

Zemepiská dĺžka

17,58002080

Nadmorská výška (m)

Max

149

Priemerná

120

Min

92

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anthus campestris, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Milvus migrans, Netta rufina, Riparia riparia, Sterna hirundo, Tringa totanus

Popis územia

In the 20th century the site was substantially affected by human activities, especially building-up and setting into operation the water reservoir Gabčíkovo (1992). Geological basement consists especially of the gravel-sand deposits. Within Danube inundated area alluvial forests are considered as important ecosystems, however, currently they consist of the cultivated poplar monocultures at 80%. Natural stands with original species composition are rare and fragmented. Currently the site is under strong human pressure, especially intensive forest management, unregulated recreation activites, illegal building-up of the cottages, etc. The area of a main Danube River flow is under stronger pressure of water management (gravel and sands exploitation, shores stabilization with quarry rocks, etc).

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Haliaeetus albicilla, Egretta garzetta, Milvus migrans, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Alcedo atthis and is one of the five areas for nesting of Anas querquedula, Tringa totanus, Netta rufina and Anas strepera. Regularly winter or migrate here more than 1% of european migrating population of Mergus albellus, Aythya fuligula, Aythya ferina and Bucephala clangula. Regularly migrate here more then 20000 individuals and winter here more then 70000 individuals of several water birds species. Regularly nest here more than 1% of national population of Anthus campestris, Ciconia nigra, Circus aeruginosus and Riparia riparia.

Zraniteľnosť

Forest management practices such as large scale felling, timing of feeling well into breeding season, artificial regeneration using non-native tree species, levelling off natural terrain depressions, whole area soil tillage, etc. represent the most significant group of activities negatively impacting resident bird populations. Other actions with direct negative impact on the bird species subject to conservation efforts include the measures of hydraulic engineering, melioration systems, mass summer recreation & recreational activities, establishment of recreational facilities such as holiday/weekend cottages sites, water sports, shipping, gravel exploitation, fishing and hunting.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  prístavy
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
  športové a rekreačné štruktúry
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  poldre
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  vysušovanie
  biologické procesy
  súťaživosť (fauna)
  predátorstvo

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana lessonae, Stylurus flavipes, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Bažant poľovný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 48,9 48,9 2,2 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Bocian biely vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Bojovník bahenný vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Brehár čiernochvostý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Brehuľa hnedá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 Brhlík lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Bučiačik močiarny vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Larus cachinnans Pallas, 1811 Čajka bielohlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Larus canus Linnaeus, 1758 Čajka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) Čajka žltonohá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Čaplička vlasatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Chavkoš (bučiak) nočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) Chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Chochlačka sivá vtáky 0,0 1,2 98,8 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Chochlačka vrkočatá vtáky 5,8 15,1 79,1 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Chriašteľ vodný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Cíbik chochlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) Ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) Ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Ďateľ veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) Dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 Drozd čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 Drozd plavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Drozd trskota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 Dudok chochlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Fúzatka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Havran čierny (poľný) vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Hlaholka severská vtáky 1,3 9,2 89,5 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica Holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 Holub hrivnák vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 Holub plúžik vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) Hrdzavka potápavá vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) Hus bieločelá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) Hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) Hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Hvizdák veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 45,8 54,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Jastrab krahulec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 Kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Kačica divá vtáky 10,6 18,8 70,6 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 1,3 98,7 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata Kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 Kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Kalužiak červenonohý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Tringa glareola Linnaeus, 1758 Kalužiak močiarny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Kaňa močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Kolibiarik sykavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Kolibiarik čipčavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Kolibiarik spevavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Kormorán veľký vtáky 9,8 17,1 73,1 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 2,3 68,2 29,5 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 15,8 5,3 78,9 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 23,5 35,3 41,2 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 Krkavec čierny vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 Kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Kulík zlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) Kuvik obyčajný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Ľabtuška hôrna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 Lyska čierna vtáky 0,0 5,8 94,2 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 Lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 Lyžičiar biely vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Močiarnica mekotavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) Močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Myšiarka močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) Myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 45,5 54,5 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Orliak morský vtáky 0,0 3,6 96,4 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 Orol kráľovský vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Penica čiernohlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 Penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 31,8 45,5 22,7 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) Plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 7,0 5,8 87,2 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 85,0 15,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) Raniak stromový (malý) cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Rybár riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Rybárik riečny vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 28,6 71,4 Zobraziť druh v atlase
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Šabliarka modronohá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Šišila bocianovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 75,0 0,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 Slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 Sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Sokol myšiar vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 Sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 Sova dlhochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 Sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Stehlík pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 Strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Strnádka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) Svrčiak riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella luscinioides (Savi, 1824) Svrčiak slávikovitý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) Svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 Trasochvost biely vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Trasochvost horský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 Trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Trsteniarik bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Trsteniarik pásikový ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Trsteniarik spevavý ( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Trsteniarik veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 81,0 19,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 54,5 45,5 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Merops apiaster Linnaeus, 1758 Včelárik zlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) večernica Leachova (pískavá) cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) Večernica parková cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 Večernica tmavá (pestrá) cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Volavka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Volavka popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Volavka purpurová vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Volavka striebristá ( Beluša malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) Výrik obyčajný (lesný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 76,7 20,0 3,3 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 42,9 57,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 40,0 50,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov