Vihorlatské vrchy

Kód územia

SKCHVU035

Výmera územia

47893,360 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

tel:+421 56 688 25 41
+421 56 688 25 43
fax:+421 56 688 25 42
Slovak Republic
Michalovce
ul. Fraňa Kráľa 1

Katastrálne územia

Baškovce, Belá nad Cirochou, Beňatina, Brekov, Dlhé nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Hlivištia, Hrabová Roztoka, Humenné, Husák, Chlmec, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jasenov, Jovsa, Kaluža, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Klokočov, Kolibabovce, Kolonica, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kusín, Ladomirov, Orechová, Oreské, Petrovce, Podhoroď, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Porúbka, Priekopa, Ptičie, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Snina, Stakčín, Staré, Strážske, Strihovce, Tibava, Trnava pri Laborci, Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred, Vinné, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Zbudza, Zemplínske Hámre

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83531578

Zemepiská dĺžka

22,16716362

Nadmorská výška (m)

Max

1071

Priemerná

437

Min

116

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Muscicapa striata, Otus scops, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Substantial part of the site is covered with the beech forests, in some places the forest of a primeval type can be found. The rest of the site consists of an agricultural land (pastures, meadows) mostly intensively managed. The site includes a part of lowland and the whole Vihorlat mountain range. Vihorlatské vrchy Mts. are a typical example of a volcanic origin. Basement is built of andesites and in the northwestern part also of calcites and dolomites. The soils are the andosols, cambisols and in the northwestern part also the pseudogleys. Percentage within biogeographic regions: Alpine 91.6%, Pannonic 8.4%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Circaetus gallicus, Strix uralensis, Dendrocopos medius and is one of the five areas for nesting of Otus scops. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus canus, Sylvia nisoria, Coturnix coturnix, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata and Streptopelia turtur.

Zraniteľnosť

Forestry measures such as timing of felling for spring and summer months, employment of the clear-cutting silviculture system in old forest stands, removal of snags, stubs, windthrows, broken trees and other somehow damaged trees all negatively impact the quality of forest bird species habitats and their chance for survival. Issues in need of urgent attention include the following: ever increasing intensity of the grass burning in spring, illegal hunting practices(illegal shooting of the birds of prey and owl species being most common) and the insufficient technical protection of the existing power lines (directly resulting in the bird fatalities by electrocution). Special caution should further be exercised in the case of excess use of pesticides and fertilisers in agriculture. Equally important are the protection of fragmented vegetation and the revival of systematic management practices on overgrown wooded meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  továrne
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Alburnoides bipunctatus, Anguis fragilis, Astacus astacus, Calamintha menthifolia, Carex limosa, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Lilium martagon, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rhodeus sericeus, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Scopolia carniolica, Scheuchzeria palustris, Sorbus aria, Spiraea media, Swida australis, Tithymalus sojakii, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 26,7 73,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 36,4 63,6 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 35,7 50,0 14,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 50,0 33,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 28,6 71,4 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 40,7 44,4 14,9 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 27,3 72,7 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 38,1 19,0 42,9 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 13,6 68,2 18,2 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 72,7 9,1 18,2 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 87,5 12,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov