Vihorlatské vrchy

Kód územia

SKCHVU035

Výmera územia

47893,364 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

tel:+421 56 688 25 41
+421 56 688 25 43
fax:+421 56 688 25 42
Slovak Republic
Michalovce
ul. Fraňa Kráľa 1

Katastrálne územia

Baškovce, Belá nad Cirochou, Beňatina, Brekov, Dlhé nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Hlivištia, Hrabová Roztoka, Humenné, Husák, Chlmec, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jasenov, Jovsa, Kaluža, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Klokočov, Kolibabovce, Kolonica, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kusín, Ladomirov, Orechová, Oreské, Petrovce, Podhoroď, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Porúbka, Priekopa, Ptičie, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Snina, Stakčín, Staré, Strážske, Strihovce, Tibava, Trnava pri Laborci, Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred, Vinné, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Zbudza, Zemplínske Hámre

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83531578

Zemepiská dĺžka

22,16716362

Nadmorská výška (m)

Max

1071

Priemerná

437

Min

116

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Muscicapa striata, Otus scops, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Substantial part of the site is covered with the beech forests, in some places the forest of a primeval type can be found. The rest of the site consists of an agricultural land (pastures, meadows) mostly intensively managed. The site includes a part of lowland and the whole Vihorlat mountain range. Vihorlatské vrchy Mts. are a typical example of a volcanic origin. Basement is built of andesites and in the northwestern part also of calcites and dolomites. The soils are the andosols, cambisols and in the northwestern part also the pseudogleys. Percentage within biogeographic regions: Alpine 91.6%, Pannonic 8.4%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Circaetus gallicus, Strix uralensis, Dendrocopos medius and is one of the five areas for nesting of Otus scops. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus canus, Sylvia nisoria, Coturnix coturnix, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata and Streptopelia turtur.

Zraniteľnosť

Forestry measures such as timing of felling for spring and summer months, employment of the clear-cutting silviculture system in old forest stands, removal of snags, stubs, windthrows, broken trees and other somehow damaged trees all negatively impact the quality of forest bird species habitats and their chance for survival. Issues in need of urgent attention include the following: ever increasing intensity of the grass burning in spring, illegal hunting practices(illegal shooting of the birds of prey and owl species being most common) and the insufficient technical protection of the existing power lines (directly resulting in the bird fatalities by electrocution). Special caution should further be exercised in the case of excess use of pesticides and fertilisers in agriculture. Equally important are the protection of fragmented vegetation and the revival of systematic management practices on overgrown wooded meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  továrne
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Alburnoides bipunctatus, Anguis fragilis, Astacus astacus, Calamintha menthifolia, Carex limosa, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Lilium martagon, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rhodeus sericeus, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Scopolia carniolica, Scheuchzeria palustris, Sorbus aria, Spiraea media, Swida australis, Tithymalus sojakii, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Bažant poľovný vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 31,6 68,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Bocian biely vtáky 16,7 72,2 11,1 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Bocian čierny vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 Brhlík lesný (obyčajný) vtáky 12,5 50,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 11,5 88,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) Chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) Chrapkáč poľný vtáky 16,7 0,0 83,3 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) Ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) Ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) Ďateľ hnedkavý vtáky 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Ďateľ veľký vtáky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) Dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 94,1 5,9 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 Drozd čierny vtáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 Drozd plavý vtáky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Drozd trskota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 Dudok chochlatý vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica Holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 Holub hrivnák vtáky 12,5 87,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 Holub plúžik vtáky 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) Hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) Hus bieločelá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) Hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) Hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 70,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 31,3 68,7 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Jastrab krahulec vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 Kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Kačica divá vtáky 0,0 36,4 63,6 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata Kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 Kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 3,8 11,5 84,7 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 30,8 69,2 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Kolibiarik sykavý vtáky 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Kolibiarik čipčavý vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Kolibiarik spevavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 0,0 31,8 68,2 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 12,5 12,5 75,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 Krkavec čierny vtáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 Kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) Kuvik obyčajný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Ľabtuška hôrna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Lelek lesný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 Lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 Lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) Močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) Murárik červenokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 88,9 11,1 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) Myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) netopier Brandtov cicavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) Netopier brvitý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 54,5 45,5 Zobraziť druh v atlase
Myotis alcathoe netopier nymfin cicavce 25,0 66,7 8,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis blythii (Tomes, 1857) netopier ostrouchý cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) netopier riasnatý cicavce 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 25,8 61,3 12,9 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 45,8 54,2 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 Orol kráľovský vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Penica čiernohlavá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 Penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) Plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 58,3 33,3 8,4 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 85,7 14,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) Raniak stromový (malý) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 12,5 12,5 75,0 Zobraziť druh v atlase
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) Skaliar pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 88,9 11,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 Slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Sluka lesná (hôrna) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 Sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Sokol myšiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 Sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Sokol sťahovavý vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 Sova dlhochvostá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 Sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Stehlík pestrý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 Strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Lanius senator Linnaeus, 1758 Strakoš červenohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Strakoš sivý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza cia Linnaeus, 1766 Strnádka cia vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) Svrčiak riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) Svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 Trasochvost biely vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Trasochvost horský vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 Trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ucháč svetlý cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 16,7 66,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus kuhlii večernica južná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) večernica Leachova (pískavá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) Večernica parková cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Morimus funereus Mulsant, 1863 vrzúnik štvorškvrnný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 40,0 46,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Výr skalný vtáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 38,9 61,1 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 39,3 25,0 35,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 14,7 64,7 20,6 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 46,2 53,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 35,0 15,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 62,5 37,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov