Záhorské Pomoravie

Kód územia

SKCHVU016

Výmera územia

32173,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Svätý Jur, Brodské, Bystrická hora, Čáry, Devínska Nová Ves, Feld, Gajary, Gbely, Holíč, Jakubov, Kátov, Kopčany, Kostolište, Kúty, Láb, Malacky, Malé Leváre, Mást III, Moravský Svätý Ján, Plavecký Štvrtok, Primoravské lúky, Rúbanice, Sedlište, Sekule, Skalica, Smolinské, Stupava, Suchohrad, Vačková, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhajné, Záhorská Bystrica, Záhorská Ves, Závod, Zohor

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,51414735

Zemepiská dĺžka

16,97028309

Nadmorská výška (m)

Max

236

Priemerná

154

Min

127

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Falco cherrug, Ficedula albicollis, Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Milvus milvus, Muscicapa striata, Netta rufina, Porzana porzana, Riparia riparia, Sterna hirundo, Streptopelia turtur, Tringa totanus

Popis územia

The site is a part of the geomorphological area of Záhorská nížina lowland, unit Borská nížina lowland and several subunits (Dolnomoravská niva, Myjavská niva, Záhorské pláňavy, Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina and Gbelský bor). In the northern part it is interfered also with the area of Juhomoravská panva basin, unit Dolnomoravská niva alluvium. The site belongs to a geo-ecological type of an intramountain land in a lowland zone. It is fluvial lowland with hydromorfic soils and hydrophilous and water vegetation (Morava and Myjava alluviums). Eastern part of the site is waved eolithic-fluvial lowland with regosols and psamophyte vegetation. Soils: alluvial fluvial sediments, blown sands, eolithic sediments. Forests are represented with woods of a first vegetation stage that belongs to a complex of alluvial forests of Morava River. Partially they have been changed to wet meadows of ass. Cnidion-venosi communities. Percentage within biogeographic regions: Pannonic 97.73%, Alpine 2.27%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Porzana porzana, Botaurus stellaris, Milvus milvus, Falco cherrug, Milvus migrans, Ixobrychus minutus and is one of the five areas for nesting of Anas querquedula, Anas strepera, Netta rufina and Tringa totanus. Regularly winter here more than 20000 individuals of diferent species of Anser sp.. Regularly nest here more than 1% of national population of Alcedo atthis, Ficedula albicollis, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur, Muscicapa striata, Riparia riparia, Circus aeruginosus, Ciconia ciconia and Sterna hirundo.

Zraniteľnosť

Original features of the site have been altered as a result of the ongoing changes in the sustainable development of permanent grasslands (absence of regular mowing regime, ploughing up of vast swaths of land, regeneration using non-native plant species, re-categorisation of the originally permanent grassland into another land category). Forestry measures such as the application of clear-cutting silviculture system, usage of unsuitable regeneration methods, felling all trees (hollow ones including) within a particular forest management unit, destruction of forest stand shrub layer together with the destruction of shrub formations on forest stand edges are likewise not seen as nature conservation beneficial. Wetland habitats are being threatened by drainage, backfilling, changes to littoral vegetation and various melioration measures. Negative impact of the mass sporting and recreational activities including water sports has also been on a steady rise. So has been the unregulated exercise of hunting and angling rights.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Holorub
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  odstraňovanie plážových sedimentov
  baníctvo a ťažba neľpecifikované vyššie
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  aerodrom, heliport
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  nesúvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  sklady
  iné priemyselné/obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  iné formy odchytu fauny
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  športové a rekreačné štruktúry
  golfové ihrisko
  štadión
  jazdiareň
  ihrisko
  kemping
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  prírodný požiar

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Bažant poľovný vtáky 12,5 43,8 43,7 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 6,3 93,7 Zobraziť druh v atlase
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 19,5 72,8 7,7 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Bocian biely vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Bocian čierny vtáky 0,0 9,1 90,9 Zobraziť druh v atlase
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Bojovník bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Brehár čiernochvostý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Brehuľa hnedá vtáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 Brhlík lesný (obyčajný) vtáky 31,3 43,8 24,9 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Bučiačik močiarny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Larus cachinnans Pallas, 1811 Čajka bielohlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Larus canus Linnaeus, 1758 Čajka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) Čajka žltonohá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Čaplička vlasatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 12,5 31,3 56,2 Zobraziť druh v atlase
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Chavkoš (bučiak) nočný vtáky 37,5 0,0 62,5 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) Chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Chochlačka sivá vtáky 0,0 12,1 87,9 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 9,1 90,9 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) Chrapkáč poľný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Chriašteľ vodný vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Cíbik chochlatý vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) Ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) Ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) Ďateľ hnedkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 6,3 25,0 68,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 31,3 12,5 56,2 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Ďateľ veľký vtáky 37,5 43,8 18,7 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) Dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 Drozd čierny vtáky 43,8 43,8 12,4 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 Drozd plavý vtáky 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Drozd trskota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 Dudok chochlatý vtáky 0,0 18,8 81,2 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 20,8 79,2 Zobraziť druh v atlase
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Fúzatka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 6,7 53,3 40,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Haja červená vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Haja tmavá vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Hlaholka severská vtáky 0,0 7,1 92,9 Zobraziť druh v atlase
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Hnedáčik chrastavcový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica Holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 Holub hrivnák vtáky 50,0 37,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 Holub plúžik vtáky 12,5 12,5 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) Hrdzavka potápavá vtáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 25,0 25,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) Hus bieločelá vtáky 50,0 16,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) Hus divá vtáky 18,2 54,5 27,3 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 9,1 90,9 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) Hus siatinná vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Hvizdák veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Jastrab krahulec vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 Kačica chrapkavá vtáky 0,0 10,0 90,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Kačica divá vtáky 4,6 70,8 24,6 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 3,6 5,4 91,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata Kačica lyžičiarka vtáky 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 Kačica ostrochvostá vtáky 0,0 10,0 90,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Kalužiak červenonohý vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa glareola Linnaeus, 1758 Kalužiak močiarny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Kaňa močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Kaňa sivá vtáky 41,7 58,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 6,3 0,0 93,7 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 29,2 20,8 50,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 8,3 66,7 25,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878 kobylka čelnatá rovnokrídlovce 12,5 25,0 62,5 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Kolibiarik sykavý vtáky 20,0 40,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Kolibiarik čipčavý vtáky 25,0 56,3 18,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Kolibiarik spevavý vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Kormorán veľký vtáky 12,5 50,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 37,5 18,8 43,7 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 25,0 31,3 43,7 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 Krkavec čierny vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 31,3 25,0 43,7 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 43,8 31,3 24,9 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 Kulík riečny vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Kulík zlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 47,4 52,6 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) Kuvik obyčajný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Ľabtuška hôrna vtáky 0,0 31,3 68,7 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Ľabtuška lúčna vtáky 0,0 6,3 93,7 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 31,3 68,7 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Lelek lesný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 Lyska čierna vtáky 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 Lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 34,8 8,7 56,5 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 43,8 56,2 Zobraziť druh v atlase
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Močiarnica mekotavá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) Močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 25,0 25,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 37,5 18,8 43,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Myšiarka močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) Myšiarka ušatá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 2,6 65,8 31,6 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 37,5 25,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Orliak morský vtáky 21,6 14,9 63,5 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 Orol kráľovský vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Penica čiernohlavá vtáky 37,5 50,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 Penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 18,8 81,2 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 6,3 93,7 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 19,0 81,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 37,5 37,5 25,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) Plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 3,0 97,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 6,3 31,3 62,4 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 36,4 63,6 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Rybár riečny vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Šabliarka modronohá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 43,8 56,2 Zobraziť druh v atlase
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Šišila bocianovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 77,1 8,6 14,3 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 41,7 50,0 8,3 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 54,5 45,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 12,5 68,8 18,7 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 13,3 86,7 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 Slávik krovinový (obyčajný) vtáky 13,3 20,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 Sokol kobec vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Sokol myšiar vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 Sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 Sova dlhochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 Sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Stehlík pestrý vtáky 12,5 62,5 25,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 31,3 68,7 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 6,3 93,7 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 Strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Strnádka lúčna vtáky 12,5 0,0 87,5 Zobraziť druh v atlase
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Strnádka trstinová vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) Svrčiak riečny vtáky 6,7 20,0 73,3 Zobraziť druh v atlase
Locustella luscinioides (Savi, 1824) Svrčiak slávikovitý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) Svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 46,7 53,3 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 37,5 50,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 12,5 50,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 Trasochvost biely vtáky 0,0 13,3 86,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Trasochvost horský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 Trasochvost žltý vtáky 0,0 26,7 73,3 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Trsteniarik bahenný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Trsteniarik pásikový ( malý) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Trsteniarik spevavý ( obyčajný) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Trsteniarik veľký vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Merops apiaster Linnaeus, 1758 Včelárik zlatý vtáky 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 7,1 57,1 35,8 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Volavka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Volavka popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Volavka striebristá ( Beluša malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 12,5 31,3 56,2 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Výr skalný vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) Výrik obyčajný (lesný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) Žeriav popolavý vtáky 0,0 15,2 84,8 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 6,7 13,3 80,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 25,0 56,3 18,7 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 6,7 93,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gladiolus palustris mečík močiarny vyššie rastliny 8,3 70,8 20,9 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 64,3 7,1 28,6 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 72,7 9,1 18,2 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 64,9 27,0 8,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 14,7 58,8 26,5 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 33,3 45,5 21,2 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 57,1 42,9 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov