Malé Karpaty

Kód územia

SKCHVU014

Výmera územia

52458,482 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Borinka, Brezová pod Bradlom, Budmerice, Buková, Častá, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Doľany, Dolné Orešany, Dolný Lopašov, Dubová, Grinava, Horné Orešany, Hradište pod Vrátnom, Hrubé lúky, Chtelnica, Jablonové, Kočín, Košariská, Kuchyňa, Lančár, Limbach, Lošonec, Lozorno, Malé Tŕnie, Marianka, Mást II, Modra, Neštich, Pernek, Pezinok, Píla, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prašník, Prievaly, Rača, Rohožník, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Sološnica, Stupava, Svätý Jur, Šterusy, Turecký vrch, Vajnory, Veľké Tŕnie, Vrbové, Záhorská Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,42556096

Zemepiská dĺžka

17,30580326

Nadmorská výška (m)

Max

761

Priemerná

386

Min

137

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila heliaca, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco cherrug, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria

Popis územia

Geological basement consists mostly of crystalline rocks in the eastern part, mesosoic rocks with different strata of calcites, dolomites and schists in the northwestern part and calcites and dolomites together with the tertiary layers of sandstones, conglomerates and gravels in the northern part of the site. Geomorphologically the site is of an upland character. There are several karst areas with superficial as well as subsurface karst structures bound to the calcareous basement of the site. Majority of the site is covered with deciduous forests, especially beech and oak stands. There are also mixed forests in places with artificial pine cultures in the northern part of the site. The composition is completed with small islands of meadows and rock and scree habitats. Border parts of the site represent a transition to the lowlands – they consist of the mosaic structure of grasslands, vineyards, orchards and arable land. There are also smaller parts in the area assigned for sport and recreation activities. Several stone quarries situated especially in the border parts are important landscape features of the site. Percentage within biogeographic regions: Alpine 97.067%, Pannonic 2.933%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco cherrug, Pernis apivorus and Dendrocopos medius. Regularly nest here more than 1% of national population of Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Picus canus, Sylvia nisoria, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata, Streptopelia turtur and Aquila heliaca.

Zraniteľnosť

Forestry measures are seen as human activities currently exerting most pressure on the favourable conservation status of the area with rather negative impact on the resident populations of forest tree cavity nesting bird species and, even more importantly, on the current numbers of the birds of prey. Measures seen as nature conservation "controversial" include the felling of old forest stands and the removal of snags, broken trees, windthrows, etc. Presence of the forest workers and machinery, ramblers, holidaymakers and climbers in the area directly causes the disturbance of the birds of prey species on their breeding grounds. Illegal hunting (namely illegal shooting of owls and birds of prey) together with the illegal poaching of the birds of prey young is also considered a serious problem here. Special attention should be paid to the number of birds being electrocuted on the power lines lacking adequate protection and the application of chemicals, especially in agriculture. Conservation of fragmented vegetation, shrub formations and permanent grasslands should also be considered as important.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.423 % church - 0.004 % other communities - 0.174 % other owners - 0.006 % private - 9.249 % state - 80.591 % towns and municipalities - 3.439 % urbarial communities - 1.115 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Bufo viridis, Coronella austriaca, Cricetus cricetus, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Maculinea arion, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana lessonae, Vespertilio murinus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 86,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 85,7 14,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 4,0 90,0 6,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 90,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 69,2 30,8 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 11,1 55,6 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 11,1 38,9 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Austropotamobius torrentium rak riavový kôrovce 87,5 12,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 50,0 33,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 75,0 0,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 76,9 23,1 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 5,1 53,8 41,1 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 44,4 55,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 90,0 10,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 94,4 5,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 16,7 50,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov