Vytlačiť

jazýčkovec východný

jazýčkovec východný

Himantoglossum caprinum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Morfológia

Trváca, 30 - 80 (100) cm vysoká bylina, podobná druhu Himantoglossum adriaticum, od kto­rého sa líši niekoľkými znakmi: súkvetie hustejšie, zložené až z 50 kvetov; okvetné lístky 12 - 19 mm dlhé; pysk intenzívnejšie purpurový, na okrajoch len ojedinele zelený, stredný lalok pysku 3,5 - 9 cm dlhý; ostroha dlhá 4 - 6,5 (13) mm. Kvitnutie: jún - júl.

Ekológia

Podobná ako pri druhu H. adriaticum

Celkové rozšírenie

Juhovýchodná Európa a Blízky východ. U nás na severnej hranici areálu. Južná a východná hranica areálu nie sú ešte do­statočne preskúmané.

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti 9 lokalít v Podunajskej nížine, Malých Karpatoch, Považskom Inovci a Tribeči. Početnosť druhu na jednotlivých lo­kalitách je veľmi nízka (často len 1 - 2 jedince), ktoré sa navyše neobjavujú každý rok. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sa v posled­ných desaťročiach značne zmenšili a jazýčkovec východný je na našom území ohrozený zánikom. (Pozri aj odsek Zaujímavosti pri Himantoglossum adriaticum.)

Druh sa vyskytuje na 3 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Podobné ako pri H. adriaticum.

Zaujímavosti

Každoročne sa stane aj u nás veľa orchideí zbytočnou obeťou nezodpovedných zbe­rateľov, ktorí sa snažia o ich presádzanie do skaliek a záhrad. Treba si uvedomiť, že všetky naše orchidey žijú v symbióze s hubami (pozri druh Cypripedium calceolus), pričom sú v zemi ich koreňové vlásky pre­pojené s hubovými vláknami. Pri presádzaní dochá­dza zvyčajne k porušeniu týchto krehkých väzieb a orchidea buď odumiera, alebo nanajvýš niekoľko sezón po presadení živorí bez kvitnutia.

Počet lokalít

6

Priemerná plocha TML

13 608 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

42

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Robinia pseudoacacia (1),Pulsatilla grandis (1),Adonis vernalis (1)


Galéria


Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 82,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %