Vytlačiť

klinček včasný Lumnitzerov

klinček včasný Lumnitzerov

Dianthus praecox subsp. lumnitzeri

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

37 EUR


Morfológia

Trváca, 10 – 20 cm vysoká, sivozelená bylina, tvoriaca husté trsy. Byľ so 4 – 6 pármi protistojných, pošvatých, čiarkovitých listov, zakončená 1 – 4 kvetmi. Listy priamo až šikmo odstávajúce, na konci náhle zúžené. Korunné lupienky spravidla čisto biele, nepravidelne zúbkaté do 1/5-1/4 dĺžky. Kvitnutie: máj – júl.

Ekológia

Skaly a travinno-bylinné spoločenstvá na plytkých kamenitých pôdach, iba na vápencoch, v pahorkatinách.

Celkové rozšírenie

Predkarpatský subendemit. Vyskytuje sa na južnej Morave v Pavlovských kopcoch (tu v osobitnej variete D. p. subsp. lumnitzeri var. palavien-sis), v Rakúsku (Hainburské kopce), Maďarsku (pohorie Pilis a niektorí autori radia k tomuto druhu aj viaceré populácie z ďalších pohorí Zadunajského stredohoria) a na Slovensku.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 40 lokalít na Devínskej Kobyle (NPP Devínska hradná skala), vo vápencových obvodoch Malých Karpát a v Tematínskych kopcoch v Považskom Inovci. Na väčšine lokalít sa nachádzajú desiatky až stovky trsov druhu. Veľkosť populácií poddruhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej stabilizované.Poddruh sa vyskytuje na 4 ÚEV, na ktorých sa nachádza 89,14 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zber rastlín, zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie (borovicou a pod.).

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

20 794 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

26

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Epipactis microphylla (1),Cephalanthera damasonium (1)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 50,0 %
A04 - pasenie 25,0 %
K02 - biologické procesy 18,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %