Malé Karpaty - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra


Popis pôsobnosti

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty je jediné velkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a dalšie horniny jadrových pohorí.
Jediná sprístupnená jaskyna v CHKO je jaskyna Driny (dlhá 680 m) v Smolenickom krase, zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou výzdobou.
Z kultúrno - historického aspektu je významná jaskyna Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši, ktorú osídloval človek už v staršej dobe kamennej a jaskyna Velká pec pri Vrbovom.
Územie z velkej časti pokrývajú listnaté lesy s bukom, jasenom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý.
V teplomilných trávinno - bylinných spoločenstvách sa vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz južný, poniklec velkokvetý, klincek Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj lúbi, rašetliak skalný.
Malé Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva možno z okolia hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z dalších druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, lelek obyčajný.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 21,1 36,8 42,1 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 11,8 26,5 61,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 13,8 82,5 3,7 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878 kobylka čelnatá rovnokrídlovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 90,9 9,1 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 13,3 46,7 40,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 12,5 37,5 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 17,4 26,1 56,5 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 3,1 56,3 40,6 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 17,6 64,7 17,7 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 22,2 55,6 22,2 Zobraziť druh v atlase
Austropotamobius torrentium rak riavový kôrovce 72,7 9,1 18,2 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 41,2 29,4 29,4 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 65,4 34,6 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 2,8 52,8 44,4 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 73,3 26,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 59,3 40,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 81,8 18,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 42,9 57,1 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 20,0 26,7 53,3 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 20,0 20,0 60,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 46,2 46,2 7,6 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 94,4 5,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 12,5 62,5 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 12,5 75,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 28,6 71,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov