Ponitrie - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Ponitrie
Samova ul. 3
949 01 Nitra


Popis pôsobnosti

Chránená krajinná oblast Ponitrie sa nachádza v dvoch odlišných orografických celkoch - Tríbeči a Vtáčniku. Líšia sa po stránke geologickej stavby, typológie lesov, rastlinných a živočíšnych spolocenstiev.
Tríbeč patrí ku starým jadrovým pohoriam. Budujú ho kryštalické bridlice, granodiority, ale i horniny mezozoika (vápence, dolomity, kremence, bridlice), z ktorých k morfologicky ojedinelým patria kremencové hôrky, lemujúce jeho chrbát zo západu na východ. Typické pre Tríbeč sú dubovo-hrabové, dubové a vo vyšších polohách bukové lesy. Vzhľadom na svoju nadmorskú výšku, geologické podložie a expozíciu, Tríbeč pokrývajú zväcša teplomilné rastlinné spolocenstvá. Rastú tu vzácne a chránené druhy ako peniažtek slovenský, hrdobárka páchnuca, hrachor benátsky, kosatec nízky, hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, ľalia zlatohlavá a rad dalších chránených druhov.
Mladšie pohorie sopečného pôvodu - Vtáčnik je súčasťou vulkanického Slovenského stredohoria. Najrozšírenejšie v jeho území sú andezity a ich pyroklastiká. Pre Vtáčnik sú typické bukové porasty a zmiešané porasty buka a jedle. Vrchol Vtáčnika pokrývajú bukové porasty krovitého vzrastu, tzv. listnatá kosodrevina s pôvodným smrekom, v ktorej sa objavujú horské druhy rastlinstva, ako sú macucha cesnačkovitá, kamzičník rakúsky, chlpana lesná, iskerník platanolistý, prilbica moldavská a pozoruhodný výskyt má škarda sibírska. Vzácne sa tu vyskytuje aj tis obycajný.
Zo zástupcov fauny Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie si pozornosť zaslúži výskyt rysa a mačky divej ako pôvodných šeliem. Ďalej sa v nej vyskytuje jelenia, v nižších polohách srnčia a diviačia zver. Veľmi dobre sa v Tríbeči darí danielej a muflónej zveri, ktorá bola na Slovensku introdukovaná v roku 1867. Zo vzácnych dravcov sa v oblasti vyskytuje orol krikľavý, orol kráľovský, hadiar krátkoprstý a včelár obycajný. Treba spomenút aj veľmi vzácneho jariabka hôrneho, ktorého stavy vo Vtáčniku sú už pomerne nízke. Územie je bohaté aj na mnohé vzácne a chránené bezstavovce, ako sú napríklad fúzač obrovský, nosorožtek obyčajný, cikáda vinicová, sága stepná. Z motýľov je to napr. jasoň chochlačkový, vidlochvost ovocný a feniklový, z pavúkov stepník červený.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 9,1 47,7 43,2 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 9,5 90,5 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 11,1 55,6 33,3 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 16,7 0,0 83,3 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 5,0 25,0 70,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 39,4 60,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 18,5 74,1 7,4 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 7,4 37,0 55,6 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 60,0 20,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 64,3 35,7 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1863) krátkonôžka štíhla plazy 20,9 62,8 16,3 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 13,8 58,6 27,6 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) lišaj pupalkový motýle 0,0 85,7 14,3 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 18,8 75,0 6,2 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista subtilis Myšovka stepná cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 22,2 55,6 22,2 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 10,0 85,0 5,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 4,2 95,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 23,3 76,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 0,0 42,9 57,1 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 64,0 36,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 69,0 31,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 82,4 17,6 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 5,9 52,9 41,2 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 31,8 45,5 22,7 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 25,0 62,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 5,3 63,2 31,5 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 8,3 50,0 41,7 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 18,2 45,5 36,3 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 60,0 10,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 35,7 14,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 41,7 25,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 47,1 52,9 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 56,0 44,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 21,7 52,2 26,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 63,6 33,3 3,1 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 90,9 9,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 81,8 18,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 80,0 10,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 71,4 28,6 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 12,5 50,0 37,5 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 47,1 5,9 47,0 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 88,9 11,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 62,5 37,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 97,1 2,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 65,2 30,4 4,4 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,5 42,9 6,6 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 46,7 46,7 6,6 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 41,7 41,7 16,6 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 71,0 29,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 10,0 60,0 30,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 58,3 33,3 8,4 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 25,0 25,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 81,8 18,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 56,0 30,8 13,2 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 80,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 97,6 2,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 82,1 17,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 54,5 36,4 9,1 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 42,3 7,7 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 80,0 0,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 62,5 25,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 65,4 34,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 36,4 18,2 45,4 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 30,0 55,0 15,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 64,7 20,6 14,7 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 43,8 50,0 6,2 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 34,1 22,7 43,2 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov