Prešov - RCOP

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov


Popis pôsobnosti

Územie pôsobnosti regionálnej správy má v rámci všetkých organizacných jednotiek ŠOP SR druhú najväcšiu rozlohu. Siaha od slovensko-polskej hranice nad Bardejovom a Svidníkom až po slovensko-madarskú hranicu pod Košicami. Zasahuje do dvoch územno-správnych krajov - Prešovského a Košického, pricom najväcšia cast leží v Prešovskom kraji. Ide o výrazne clenité územie. Je rozdelené osou, ktorú tvorí rieka Torysa. V severnej casti preteká Levocskými vrchmi a cez Spišsko-šarišské medzihorie, tiahnúce sa zo severo-západu na juho-východ, a tvorí predel medzi Cergovom na severe a Bachurnou na juho-západe. Na východ od Cergova sa rozprestiera Ondavská vrchovina. Pri Velkom Šariši sa Torysa stáca na juh a preteká Košickou kotlinou, ktorá je lemovaná na východe Slanskými vrchmi. Na západ od nej sa rozprestiera Šarišská vrchovina, z juho-západu ciastocne zasahuje Cierna hora a na západe masív Braniska.
Tejto clenitosti i rozlohe územia zodpovedá množstvo i skladba vyhlásených a navrhovaných chránených území. Doteraz bolo vyhlásených 20 národných prírodných rezervácií s celkovou rozlohou 1.619,7336 ha, 28 prírodných rezervácií (440,4134 ha), 1 národná prírodná pamiatka (0 ha), 12 prírodných pamiatok (54,1979 ha) a 7 chránených areálov (18,9769 ha). Všetky tieto územia majú celkovú rozlohu 2.133,3217 ha.
Dôležitejšia ako pocet je však rôznorodost typov chránených území. Nachádzajú sa tu skalné spolocenstvá (napr. NPR Kamenná baba, PR Hermanovské skaly, PR Dunitová skalka, NPR Sivec), rašeliniská a mokradné lúky (napr. NPR Regetovské rašelinisko, NPR Mirkovská kosatcová lúka, PR Radomka), xerotermné spolocenstvá (CHA Radvanovské skalky, CHA Medzianske skalky), lesné komplexy (NPR Cergovský Mincol, NPR Šimonka, NPR Bujanov, NPR Bokšov), jaskyne (PP Velká ružínska jaskyna), hradné vrchy (PR Kapušanský hradný vrch, NPR Šarišský hradný vrch, PR Slanský hradný vrch) a dalšie. Okrem významných krajinných ekosystémov sa chránia i významné druhy rastlín a živocíchov, ako napr. bociany, dravce a sovy, bobor vodný, vydra riecna, vlk dravý, medved hnedý a i. Z významných zástupcov flóry treba spomenút náleziská s poniklecmi, šafránmi, slezinníkom hadcovým, jazycníkom sibírskym, pokrutom jesenným, cemericou purpurovou, hadincom cerveným a i. Okrem vyhlásených chránených území má Regionálna správa ochrany prírody a krajiny v Prešove pripravených niekolko dalších projektov na územnú ochranu v rôznom stupni rozpracovania. Medzi nimi je potrebné spomenút projekt CHKO Cergov a z maloplošných prírodné rezervácie Bukový vrch, Pramenisko Tople, Lahká voda, alebo chránené areály Domaša a Kapišovka a

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 47,4 52,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 22,2 11,1 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 11,1 33,3 55,6 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 93,9 6,1 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 11,1 88,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 28,6 7,1 64,3 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa potiská ryby 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 36,4 36,4 27,2 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 61,5 38,5 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 46,7 20,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 10,5 68,4 21,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 15,4 53,8 30,8 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 9,1 54,5 36,4 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 11,1 44,4 44,5 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 25,3 52,5 22,2 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 50,0 40,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 78,6 21,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 53,3 46,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 20,0 60,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ligularia sibirica jazyčník sibírsky vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 69,2 30,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 63,6 18,2 18,2 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 60,9 0,0 39,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 79,0 17,3 3,7 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 41,2 41,2 17,6 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 20,0 60,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 66,7 16,7 16,6 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 28,6 57,1 14,3 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov