Malá Fatra

Kód územia

SKCHVU013

Výmera územia

67142,690 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Belá, Beňova Lehota, Bystrička, Dolná Tižina, Ďurčiná, Fačkov, Horná Tižina, Hruštín, Istebné, Kamenná Poruba, Kľačno, Kláštor pod Znievom, Kraľovany, Krasňany, Kubínska Hoľa, Kunerad, Lazany, Lipovec, Martin, Nezbudská Lúčka, Oravská Lesná, Párnica, Poluvsie nad Rajčankou, Priekopa, Rajec, Rajecká Lesná, Revišné, Riečnica, Slovany, Stankovany, Stráňavy, Stránske, Strečno, Sučany, Šútovo, Terchová, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianske Kľačany, Turčiansky Peter, Turie, Valča, Varín, Veličná, Veľký Bysterec, Višňové, Vrícko, Vrútky, Záturčie, Zázrivá, Žaškov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,14518028

Zemepiská dĺžka

18,93411909

Nadmorská výška (m)

Max

1709

Priemerná

834

Min

341

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius excubitor, Monticola saxatilis, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picoides tridactylus, Picus canus, Strix uralensis, Tetrao urogallus

Popis územia

Particular landscape features are mosaic with an alpine zone in the peak parts of the site. Forest stands, especially vegetation stage of mixed forests, are dominant in the area. Pastures occur in places. Krivánska Fatra is a unilateral core mountain range built of rocks of a crystalline core and the Mesozoic cover. A substantial part of Lúčanská Fatra mountain range is built of crystalline complex. There is an altitudinal zonation from beech-oak to mountain pine scrub degree with natural species and age structure maintaned in the area.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco peregrinus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Picus canus, Aegolius funereus, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis and is one of the five areas for nesting of Monticola saxatilis. Regularly nest here more than 1% of national population of Alcedo atthis, Ciconia nigra, Pernis apivorus, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos syriacus, Crex crex, Glaucidium passerinum, Bonasa bonasia, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Picoides tridactylus and Ficedula parva.

Zraniteľnosť

Silviculture systems applied in forestry practice together with the structure and multi-layered character of forest stands are seen as the most important features of the area management in relation to the objectives of nature conservation. It is possible to say that forestry activities such as spring and summer felling, clear-cutting of old forest stands, removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc., all rather negatively impact the resident populations of forest bird species. Other activities of such kind include regulation of watercourses, removal of riparian vegetation and illegal hunting (illegal shooting of owls and birds of prey being recorded as the most common). Special attention should be paid to the number of birds being electrocuted on the power lines missing proper protection and the application of chemicals (especially for the agricultural purposes). The conservation of fragmented vegetation and the revival of the regular management of the overgrown wooded meadows, pastures and other lands should also be considered important.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
  Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  tunel
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
  rekonštrukcia, obnova budov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  ihrisko
  kemping
  informačné centrá
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  antagonizmus podnietený rozvojom druhov
  antagonizmus s domácimi zvieratami
L - prírodné katastrofy  
  búrky
M - klimatická zmena  
  zmeny abiotických podmienok
  zmena biotopu
  vyhynutie druhov

Ostatné druhy

Alchemilla virginea, Allium carinatum, Anemone narcisifolia, Aremonia agrimonoides, Aster alpinus, Astragalus alpinus, Astragalus frigidus, Blechnum spicant, Bufo viridis, Buphthalmum salicifolium, Carex buekii, Carex davalliana, Carex rupestris, Centaurium littorale, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cladium mariscus, Coeloglossum viride, Comarum palustre, Crepis sibirica, Diphasiastrum alpinum, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Dryomys nitedula, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Epipogium aphyllum, Euphrasia stipitata, Gladiolus imbricatus, Herminium monorchis, Hyla arborea, Lacerta agilis, Malaxis monophyllos, Meesia triquetra, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Ophioglossum vulgatum, Orchis ustulata, Parnassius apollo, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, salix retusa, Salix rosmarinifolia, Sorbus margittaiana, Taxus baccata, Utricularia minor, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 30,8 69,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 13,3 73,3 13,4 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 57,1 28,6 14,3 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 85,2 14,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 76,5 11,8 11,7 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 44,4 33,3 22,3 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 65,8 28,9 5,3 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 36,4 54,5 9,1 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 17,9 78,6 3,5 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 68,4 31,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 54,5 40,9 4,6 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 40,0 50,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 35,7 42,9 21,4 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 33,3 16,7 50,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 87,5 12,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 89,5 10,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 33,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91,7 8,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov