Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

zvonček hrubokoreňový

Campanula serrata

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

51 EUR


Morfológia

Trváca, 20 – 40 (70) cm vysoká, holá alebo krátko chlpatá bylina. Prízemné listy dlho stopkaté, v čase kvitnutia zaschnuté, byľové listy nakopené v dolnej časti byle, viac či menej sediace, kopijovité, pílkovité. Kvety stopkaté, vo vrcholovom strapci alebo metline. Zuby kalicha čiarkovité až úzko
trojuholníkovité, bez príveskov medzi nimi. Koruna zvončekovitá, zrastá do 2/3 – 3/4 dĺžky, tmavomodrá až modrofialová. Kvitnutie: jún – september.

Ekológia

Pasienky a trávnaté hole v horskom až subalpínskom (ojedinele aj v podhorskom alebo alpínskom) stupni. Zriedka druh rastie aj v riedkychbukových alebo smrekových lesoch. Uprednostňuje vápencový substrát.

Celkové rozšírenie

Karpatský endemit. Vyskytuje sa v Poľsku, na Slovensku, Ukrajine a v Rumunsku.

Rozšírenie na Slovensku

Niekoľko stoviek lokalít najmä v centrálnych pohoriach Západných Karpát a v Bukovských vrchoch. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej stabilizované. Druh sa vyskytuje na 17 ÚEV, na ktorých sa nachádza 49 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinými druhmi, zalesňovanie, hnojenie, nadmerná pastva. Spomedzi rastlín zaradených do sústavy Natura 2000 ide na našom území o najmenej vzácny druh. Z celoeurópskeho pohľadu však ide o významný karpatský endemit (na území Poľska navyše veľmi zriedkavý), čo bolo pravdepodobne dôvodom na jeho zaradenie do zoznamu európsky významných druhov.

Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

232 335 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

57

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hypericum maculatum (5),Achillea millefolium (4),Festuca rubra (4),Nardus stricta (4),Phleum pratense (4),Alchemilla sp. (3),Gentiana asclepiadea (3),Leucanthemum vulgare (3),Lotus corniculatus (3),Picea abies (3)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,0 %
A03 - kosenie 35,0 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 5,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,0 %
K02 - biologické procesy 5,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,4 %
A04 - pasenie 16,9 %
A03 - kosenie 13,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,1 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,7 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 1,7 %