NAPANT - správa NP

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa NP Nízke Tatry
Lazovná 10
974 01 Banská Bystrica


Popis pôsobnosti

Národný park Nízke Tatry je rozlohou najväcší národný park Slovenska. Jeho najvyšším vrcholom je Dumbier (2043 m n. m. ). Pohorie sa tiahne stredom Slovenska východo-západným smerom v dlžke takmer 100 km. Sedlom Certovica je rozdelené na 2 casti: západnú - Dumbierske Tatry a východnú - Královoholské Tatry. Masív Královej hole je pramenným miestom troch slovenských riek - Váhu, Hrona a Hnilca.
Z geologického hladiska je pohorie budované granitmi, kryštalickými bridlicami, ale tiež dolomitmi, vápencami i dalšími sedimentárnymi horninami. Na vápencové komplexy sa viažu rozsiahle krasové územia ako Demänovský, Bystriansky a Dumbiersky kras. Najdlhší jaskynný systém tvoria Demänovské jaskyne (24 km). V území sú sprístupnené 3 jaskyne - Demänovská jaskyna slobody, Demänovská ladová jaskyna a Bystrianska jaskyna.
Asi 90 % rozlohy územia pripadá na lesný pôdny fond (v ochrannom pásme 50 %). Kvetena je rozmanitá, s prevahou druhov typických pre podmienky chladnej klímy. Horskú flóru reprezentujú druhy ako zvoncek malický, horec Clusiov, plesnivec alpínsky, stokráska Micheliho, poniklec slovenský, metluška krivolaká, podbelica alpínska a dalšie.
Rozlahlost územia a pestrost podmienok podmienuje i zloženie fauny. Je to perspektívne územie najmä pre zachovanie velkých cicavcov, predovšetkým medveda, rysa a vlka. Zároven poskytuje priaznivé podmienky pre dalšie jestvovanie svišta i vysadeného kamzíka vrchovského tatranského. K dalším vysokohorským živocíchom patria aj vzácny hrabác tatranský a hrabác snežný. Významnými hniezdicmi v území sú napríklad orol skalný, orol kriklavý, vcelár obycajný, hluchán, tetrov a dalšie.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 8,3 58,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 0,0 65,4 34,6 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fuzáč karpatský chrobáky 0,0 76,0 24,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 0,0 35,7 64,3 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 15,2 73,9 10,9 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 15,3 62,7 22,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 57,9 42,1 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 16,7 75,0 8,3 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) kolibiarik zelený vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 27,8 72,2 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ľabtuška vrchovská vtáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 8,3 8,3 83,4 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 lelek lesný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 28,6 71,4 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) mlynárik východný motýle 8,8 85,3 5,9 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) murárik červenokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) netopier brvitý cicavce 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 0,0 84,6 15,4 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 46,7 40,0 13,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 38,9 61,1 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 pimprlík močiarny mäkkýše 8,6 74,3 17,1 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 pimprlík mokraďový mäkkýše 5,3 57,9 36,8 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 8,3 83,3 8,4 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 34,6 34,6 30,8 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 26,8 65,9 7,3 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) podkovár veľký cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) skaliar pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesná (hôrna) vtáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) spriadač kostihojový motýle 20,0 20,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 8,3 25,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 8,3 33,3 58,4 Zobraziť druh v atlase
Emberiza cia Linnaeus, 1766 strnádka cia vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 72,4 20,7 6,9 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 8,3 41,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 8,3 50,0 41,7 Zobraziť druh v atlase
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) tetrov hoľniak vtáky 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ucháč svetlý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 12,5 87,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 24,3 43,2 32,5 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica severská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 večernica tmavá (pestrá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella collaris (Scopoli, 1769) vrchárka červenkavá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 23,3 73,3 3,4 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 60,0 20,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 90,0 0,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 22,4 36,7 40,9 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 16,7 37,5 45,8 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 40,0 30,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 43,3 16,7 40,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 75,0 20,0 5,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 42,9 28,6 28,5 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 92,0 8,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 62,9 28,6 8,5 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 79,1 20,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 72,7 24,2 3,1 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 51,5 42,6 5,9 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 35,2 50,0 14,8 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 54,7 43,4 1,9 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 56,5 31,9 11,6 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 9,7 74,2 16,1 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 52,4 42,9 4,7 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 58,3 16,7 25,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 28,6 57,1 14,3 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 68,8 18,8 12,4 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 85,2 14,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 45,5 18,2 36,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 69,2 30,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 94,4 5,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 50,6 43,0 6,4 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov