Latorica - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Latorica
ul. J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov


Popis pôsobnosti

Latorica je po Chránenej krajinnej oblasti Záhorie druhé veľkoplošné chránené územie nížinného typu krajiny. Územie je budované prevažne kvartérnymi sedimentami s typickým fluviálnym a eolickým reliéfom. Zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou slepých ramien a s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami.
Najvýznamnejším fenoménom Chránenej krajinnej oblasti Latorica sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike.
Druhové zloženie rastlinných spolocenstiev je velmi rôznorodé. Zo vzácnych vodných druhov tu môžeme nájsť lekno biele, leknicu žltú, rezavku aloovitú, kotvicu plávajúcu, húsenikovec erukovitý a mnohé iné.
Pravidelne zaplavované lúky, slúžiace ako pastviny, sú charakteristické rozptýlenými skupinami krovín a krovinných spolocenstiev, ako aj solitérmi, prevažne vrbami.
Poloha územia v migračnej ceste vodného vtáctva predurčuje vysoký počet tu sa vyskytujúcich živočíchov zo vzdialenejších geografických oblastí. Z pozoruhodných zástupcov fauny sa v oblasti vyskytuje koník stepný, modlivka zelená, korytnačka mocčarna, volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, orliak morský, kúdelnícka lužná, netopier obyčajný a iné.
Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá, inundačné územie Latorice so spleťou ramien, pieskové duny - to všetko vytvára svojrázny a neopakovateľný charakter tejto časti Latorickej roviny.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 11,1 88,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 38,9 61,1 Zobraziť druh v atlase
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 14,3 71,4 14,3 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 36,8 63,2 Zobraziť druh v atlase
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Bojovník bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) boleň dravý ryby 37,5 25,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) brehár čiernochvostý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) brehuľa hnedá vtáky 0,0 23,1 76,9 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) bučiačik močiarny vtáky 0,0 4,8 95,2 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 38,1 61,9 Zobraziť druh v atlase
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) čaplička vlasatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) chavkoš (bučiak) nočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 5,3 2,6 92,1 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 4,5 0,0 95,5 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 76,2 23,8 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 9,5 9,5 81,0 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 0,0 38,1 61,9 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 chriašteľ vodný vtáky 0,0 38,1 61,9 Zobraziť druh v atlase
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) cíbik chochlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 7,7 0,0 92,3 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) čorík bielokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) ďateľ hnedkavý vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 11,1 22,2 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 22,2 66,7 11,1 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 0,0 72,2 27,8 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 27,8 72,2 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 13,3 86,7 Zobraziť druh v atlase
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 havran čierny (poľný) vtáky 66,7 0,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 22,2 72,2 5,6 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 86,4 13,6 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 38,9 61,1 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) hrebenačka pásavá ryby 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 20,0 40,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) hubár jednorohý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) hus bieločelá vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 5,9 94,1 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) hvizdák veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 6,3 93,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 1,2 77,6 21,2 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 9,1 31,8 59,1 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) kalužiak červenonohý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa glareola Linnaeus, 1758 kalužiak močiarny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 12,5 0,0 87,5 Zobraziť druh v atlase
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) kaňa močiarna vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) kaňa sivá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 16,0 40,0 44,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 31,0 27,6 41,4 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 41,2 58,8 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 22,2 61,1 16,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 38,9 61,1 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 43,5 56,5 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 22,2 66,7 11,1 Zobraziť druh v atlase
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá vtáky 20,0 0,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 53,3 46,7 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 5,6 66,7 27,7 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 16,7 77,8 5,5 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) kulík zlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 9,1 81,8 9,1 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 11,1 33,3 55,6 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 61,1 38,9 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 lelek lesný vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) lopatka dúhová ryby 28,6 28,6 42,8 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 lyžičiar biely vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 16,7 61,1 22,2 Zobraziť druh v atlase
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) močiarnica mekotavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) modráčik krvavcový motýle 20,8 41,7 37,5 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) myšiarka močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) netopier brvitý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 16,7 66,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Myotis blythii (Tomes, 1857) netopier ostrouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 7,1 64,3 28,6 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 7,4 33,3 59,3 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 27,8 72,2 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 24,1 75,9 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 46,7 53,3 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 5,6 83,3 11,1 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 5,6 33,3 61,1 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 5,6 66,7 27,7 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 17,9 35,7 46,4 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 5,6 66,7 27,7 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 4,8 95,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) plotica lesklá ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) podkovár veľký cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 63,6 36,4 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 12,5 12,5 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 šabliarka modronohá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) šišila bocianovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 3,0 80,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 75,0 16,7 8,3 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 55,6 38,9 5,5 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 5,6 83,3 11,1 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 11,1 61,1 27,8 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 22,2 72,2 5,6 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 12,5 0,0 87,5 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 slimák záhradný mäkkýše 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 27,8 72,2 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 13,3 86,7 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 22,2 11,1 66,7 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 22,2 44,4 33,4 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) spriadač kostihojový motýle 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 5,6 50,0 44,4 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 5,6 61,1 33,3 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 5,6 66,7 27,7 Zobraziť druh v atlase
Lanius senator Linnaeus, 1758 strakoš červenohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 strakoš sivý (veľký) vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 5,6 11,1 83,3 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Mustela eversmanii (Lesson, 1827) tchor stepný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 5,6 38,9 55,5 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 11,4 37,1 51,5 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 10,5 89,5 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 10,7 28,6 60,7 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 26,7 73,3 Zobraziť druh v atlase
Merops apiaster Linnaeus, 1758 včelárik zlatý vtáky 11,5 19,2 69,3 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus kuhlii večernica južná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) večernica Leachova (pískavá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) volavka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 volavka popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 volavka purpurová vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) volavka striebristá ( beluša malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 38,9 61,1 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 72,2 27,8 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 70,5 27,4 2,1 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) výrik obyčajný (lesný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 40,0 10,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 27,8 72,2 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 62,5 12,5 25,0 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 94,4 0,0 5,6 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 31,6 52,6 15,8 Zobraziť druh v atlase
Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá vyššie rastliny 39,4 21,2 39,4 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 75,0 0,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský vyššie rastliny 90,3 6,5 3,2 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 53,1 37,5 9,4 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 37,5 37,5 25,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 59,1 24,2 16,7 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 84,2 10,5 5,3 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 30,8 61,5 7,7 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 55,6 33,3 11,1 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 64,3 14,3 21,4 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 54,2 20,8 25,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 16,7 50,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 57,1 28,6 14,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 11,8 64,7 23,5 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 20,0 50,0 30,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov