Vytlačiť

kosatec bezlistý uhorský

kosatec bezlistý uhorský

Iris aphylla subsp. hungarica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Morfológia

Trváca, 10 - 30 cm vysoká bylina. Byľ na báze slabo rozkonárená. Listy mečovité, 15 - 40 cm dlhé a 1 - 2 cm široké. Najspodnejší listeň zelený, na vrchole úzko blanito obrúbený. Kvety 2, modro­fialové, okvetné lístky červeno žilkované. Vonkajšie okvetné lístky na vrchnej strane s hustou kefkou mnohobunkových chlpov. Plod tobolka. Kvitnutie: (marec) apríl - máj.

Ekológia

Travinno-bylinné spoločenstvá a teplo­milné dubiny na výslnných vápencových, andezitových, čadičových a melafýrových stráňach a skalách od nížinného do podhorského stupňa.

Celkové rozšírenie

Iris aphylla zahŕňa taxonomicky komplikovaný okruh populácií rozšírených od Nemec­ka po Kaukaz. V rámci druhu bolo opísaných viacero poddruhov, ktorých opodstatnenosť bude potrebné ešte kriticky zrevidovať. Platí to aj pre poddruh Iris aphylla subsp. hungarica, ktorého východná a južná hranica areálu nie je známa. Niektorí autori tento taxón nerozlišujú, iní ho považujú za panónsky endemit a ďalší za ponticko-panónsky element, zasahu­júci z Panónie až na strednú Ukrajinu, do Moldavska a do Južných Karpát.

Rozšírenie na Slovensku

Slovenský kras (Jasovská a Zádielska planina), údolie Hornádu (od Hranovnice po Kysak), Spišská kotlina (NPR Dreveník), Slanské vrchy (Fintice, Kokošovce) a kopce na Východosloven­skej nížine. Viaceré lokality sa v poslednom období nepodarilo potvrdiť (napr. výskyt na Burde). Veľkosť populácií druhu (ktoré tvoria spravidla desiatky až stovky jedincov), ako aj ich počet sa na Slovensku v posledných desaťročiach značne zmenšili, druh však nie je u nás bezprostredne ohrozený zánikom.

Poddruh sa vyskytuje na 11 ÚEV, na ktorých sa na­chádza 77,8 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Intenzívne využívanie sadov a ladom ležiacej pôdy vo vinohradoch alebo, naopak, zarastanie vhodných biotopov drevinami a expanzívny­mi bylinami, zalesňovanie, zber rastlín, ťažba horniny.

Zaujímavosti

Podobne ako iné druhy kosatcov aj kosatec bezlistý uhorský vytvára v zemi bohato rozkonárený podzemok, čo takmer znemožňuje odlíšiť jed­notlivé jedince bez toho, aby sme ich vykopali. Preto sa pri kosatcoch (ale aj pri niektorých iných rastlinách) v rámci sústavy Natura 2000 namiesto jedincov moni­toruje počet kvitnúcich býľ alebo počet trsov.

Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

2 637 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

82

Priemerný počet druhov v zázname

1


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M02 - zmeny biotických podmienok 42,9 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 21,4 %
A04 - pasenie 14,3 %
K02 - biologické procesy 14,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A03 - kosenie 37,5 %
A04 - pasenie 12,5 %