Vytlačiť

marsilea štvorlistá

marsilea štvorlistá

Marsilea quadrifolia

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR


Morfológia

Trváca, 5 - 20 cm vysoká vodná alebo močiarna bylina. V bahne je zakorenený plazivý, až 1 m dlhý podzemok, z ktorého vyrastajú dlho stopkaté, 4-početné listy (pripomínajú štvorlístky ďateliny). Pri suchozemskej forme sa na báze listovej stopky vy­tvárajú 1 - 4 krátko stopkaté valcovito súdkovité hne­dasté sporokarpy (útvary obsahujúce kôpky výtrus­níc), v ktorých sa vytvárajú pohlavne aj morfologicky diferencované výtrusnice s výtrusmi (tzv. mikrospórangiá a megaspórangiá s mikrospórami a megaspórami). Dozrievanie spór: september - október. 

 

Ekológia

Okraje teplých nížinných stojatých alebo periodicky tečúcich vôd s kolísajúcou až vysychajúcou vodnou hladinou v priebehu roka a s vysokým obsa­hom živín. Marsilea nachádza optimálne podmienky na miestach, kde počas vegetačnej sezóny kolíše vod­ná hladina v rozmedzí 12 cm nad a 12 cm pod povrch pôdy, resp. na miestach, kde je hĺbka vody do 40 cm. Pri väčších hĺbkach alebo pri dlhodobejšom vysychaní stanovišťa počas vegetačnej sezóny rýchlo ustupuje, lebo ju vytláčajú konkurenčne silnejšie druhy.

Pôvodne sa druh vyskytoval na Slovensku najmä v korytách starých riečnych ramien. Vďaka svojej ten­dencii šíriť sa na antropogénne stanovištia sú však v súčasnosti hlavnými stanovišťami druhu materiálové jamy vzniknuté v rokoch 1958 - 1965 pri ťažbe zeminy využívanej na budovanie ochranných hrádzí pozdĺž riek. V päťdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa u nás pokusne zakladali ryžové polia, šíril sa v nich ako burina.

Celkové rozšírenie

Druh je uvádzaný viac ako zo 40 krajín po celom svete, na mnohých miestach (napr.v Amerike) ako zavlečená rastlina. Najmä v Juhový­chodnej Ázii je nepríjemnou burinou na ryžových poliach. V Európe však druh rýchlo ustupuje. Naše populácie sa nachádzajú na severnej hranici areálu.

Rozšírenie na Slovensku

Inundačné, na jar pravi­delne zaplavované, medzihrádzové územie Latorice a najspodnejšieho úseku Laborca (Východoslovenská nížina), kde je evidovaných ca 12 lokalít druhu. Kedysi sa vyskytoval na Východoslovenskej nížine na oveľa väčšom území: aj v okolí riek Bodrog, Uh a na sever až po strednú časť rieky Laborec k obci Vinné. Počet populácií marsiley štvorlistej na Slovensku sa neustá­le zmenšuje. Vzhľadom na početnosť jedincov na jed­notlivých lokalitách však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.

Druh sa vyskytuje na 3 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie vodnými rastlinami väčších rozmerov, zmeny v hydrologickom režime.

Zaujímavosti

Do rodu Marsilea patrí približne 70 druhov rozšírených najmä v trópoch a subtrópoch, väčšina z nich rastie v Austrálii.

Marsilea štvorlistá patrí k osobitej skupine vodných rôznovýtrusných (heterospórických) papradí, ktorá je na našom území reprezentovaná ešte 2 druhmi: Salvinia natans - rozšíreným na Podunajskej a Východo­slovenskej nížine a Azolla filiculoides - v päťdesiatych rokoch 20. storočia prechodne zavlečeným z tropic­kej Ameriky do širšieho okolia Štúrova, dlhodobejšie však potvrdzovaným v ramenách Váhu medzi Pieš­ťanmi a Hlohovcom.

 

Počet lokalít

12

Priemerná plocha TML

7 468 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

33

Priemerný počet druhov v zázname

1


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 92,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 28,9 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 26,3 %
K02 - biologické procesy 15,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 15,8 %
M02 - zmeny biotických podmienok 10,5 %
A04 - pasenie 2,6 %