Cerová vrchovina - Porimavie

Kód územia

SKCHVU003

Výmera územia

30300,790 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Abovce, Bakta, Bátka, Belina, Bizovo, Blhovce, Bottovo, Čakanovce, Čamovce, Čenice, Číž, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemer, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chanava, Chrámec, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kráľ, Lenartovce, Martinová, Nižná Pokoradz, Nižný Blh, Nová Bašta, Orávka, Padarovce, Petrovce, Radzovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rumince, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Šurice, Tachty, Tomášovce, Tornaľa, Uzovská Panica, Včelince, Večelkov, Vlkyňa, Vyšná Pokoradz, Zacharovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26186595

Zemepiská dĺžka

20,03331375

Nadmorská výška (m)

Max

722

Priemerná

285

Min

148

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Dendrocopos medius, Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Otus scops, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria

Popis územia

50% of the site is covered with forests, within which Carpathian and Pannonic oak-hornbeam forests, scree forests, thermophile oak forests, oak-turkey oak forests, beech forests and alder alluvial forests are especially important. Stands with Robinia pseudoacacia and Pinus sylvestris represent the stands with a modified wood species composition. Important habitats for birds of the site are poplar and other avenues, shore stands of willows and alders, orchards, vineyards, rock rubbles and other rock habitats. Within an agricultural land xerophile and mezophile pastures and meadows - some of them spotted by a secondary succession - dominate in Cerová vrchovina; an arable land dominates in Rimavská kotlina. Slaná and Rimava are two medium sized rivers within the site. There are only few of the primary wetlands in the area. Important secondary wetlands are the water reservoirs. Other human activity features within the site are stone- and sand-quarries, ruderal and urban areas. Cerová vrchovina is an upland with the typical alkaline vulcanism phenomena. Eastern part of the area is made of sandstones. In the vicinity of the Slaná and Rimava rivers occur the sedimentary rocks. Cerová vrchovina is formed by deep and steep valleys. In a contrary to it Rimavská kotlina is of a lowland character Percentage within biogeographic regions: Pannonic 95.22%, Alpine 4.78%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Lulula arborea and is one of the five areas for nesting of Otus scops and Merops apiaster. Regularly nest here more than 1% of national population of Ixobrychus minutus, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Alcedo atthis, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Sylvia nisoria, Galerida cristata, Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur and Lanius minor.

Zraniteľnosť

Forest management measures and their outcomes represent the most significant threat to the existing populations of forest bird species. Such measures include spring and summer felling, clear-cutting of old forests stands and removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc. Other "controversial" and from the point of view of nature conservation classed as activities harmful include exploitation of sandpits and stone quarries (timing of the exploitation works is also crucial), spring grass burning and illegal hunting. Power lines missing special protection against bird electrocution represent another potential threat to local populations of birds. Special attention should be paid to: application of fertilises and pesticides (mainly agricultural practices),preservation of fragmented and riparian vegetation (limit to a minimum level the mass felling of Hybrid black poplars - Populus x canadensis in intensively farmed agricultural landscape, preservation of vertical sandpit walls and sandy steep-sided streamsides and the revival of regular management practices on overgrown meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Arenaria leptoclados, Artemisia austriaca, Astacus astacus, Bromus commutatus, Bufo bufo, Bufo viridis, Callitriche palustris, Campanula bononiensis, Campanula xylocarpa, Carduus collinus, Carex fritschii, Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Clematis recta, Colutea arborescens, Coronella austriaca, Cotoneaster matrensis, Crepis pulchra, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Drosera rotundifolia, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis purpurata, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Erysimum diffusum, Esox lucius, Felis silvestris, Gagea pusilla, Genista tinctoria subsp. campestris, Geranium rotundifolium, Glis (Myoxus) glis, Hottonia palustris, Hyla arborea, Chloris chloris, Chrysopogon gryllus, Iris pumila, Iris variegata, Jasione montana, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lathyrus nissolia, Leuciscus cephalus, Lilium martagon, Linaria pallidiflora, Lycosa singoriensis, Lychnis coronaria, Marrubium vulgare, Martes foina, Martes martes, Medicago prostrata, Meles meles, Micromys minutus, Moenchia mantica, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myosurus minimus, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Papaver dubium, Parnassius mnemosyne, Pelobates fuscus, Peucedanum carvifolia, Pilosella echioides, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Podarcis muralis, Potentilla micrantha, Potentilla rupestris, Pseudolysimachion orchideum, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Ranunculus illyricus, Salamandra salamandra, Scrophularia umbrosa, Scutellaria altissima, Scutellaria hastifolia, Seseli hippomarathrum, Silene otites subsp. hungarica, Silene viridiflora, Silurus glanis, Sorbus aria, Spiraea media, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Symphytum bohemicum, Thelypteris palustris, Thymelaea passerina, Tinca tinca, Trifolium strictum, Trinia ucrainica (syn. Trinia kitaibelii), Utricularia vulgaris, Ventenata dubia, Veronica scutellata, Veronica triloba, Vicia pisiformis, Xeranthemum annuum