Cerová vrchovina - Porimavie

Kód územia

SKCHVU003

Výmera územia

30300,794 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Abovce, Bakta, Bátka, Belina, Bizovo, Blhovce, Bottovo, Čakanovce, Čamovce, Čenice, Číž, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemer, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chanava, Chrámec, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kráľ, Lenartovce, Martinová, Nižná Pokoradz, Nižný Blh, Nová Bašta, Orávka, Padarovce, Petrovce, Radzovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rumince, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Šurice, Tachty, Tomášovce, Tornaľa, Uzovská Panica, Včelince, Večelkov, Vlkyňa, Vyšná Pokoradz, Zacharovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26186595

Zemepiská dĺžka

20,03331375

Nadmorská výška (m)

Max

722

Priemerná

285

Min

148

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Otus scops, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria

Popis územia

50% of the site is covered with forests, within which Carpathian and Pannonic oak-hornbeam forests, scree forests, thermophile oak forests, oak-turkey oak forests, beech forests and alder alluvial forests are especially important. Stands with Robinia pseudoacacia and Pinus sylvestris represent the stands with a modified wood species composition. Important habitats for birds of the site are poplar and other avenues, shore stands of willows and alders, orchards, vineyards, rock rubbles and other rock habitats. Within an agricultural land xerophile and mezophile pastures and meadows - some of them spotted by a secondary succession - dominate in Cerová vrchovina; an arable land dominates in Rimavská kotlina. Slaná and Rimava are two medium sized rivers within the site. There are only few of the primary wetlands in the area. Important secondary wetlands are the water reservoirs. Other human activity features within the site are stone- and sand-quarries, ruderal and urban areas. Cerová vrchovina is an upland with the typical alkaline vulcanism phenomena. Eastern part of the area is made of sandstones. In the vicinity of the Slaná and Rimava rivers occur the sedimentary rocks. Cerová vrchovina is formed by deep and steep valleys. In a contrary to it Rimavská kotlina is of a lowland character Percentage within biogeographic regions: Pannonic 95.22%, Alpine 4.78%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Lulula arborea and is one of the five areas for nesting of Otus scops and Merops apiaster. Regularly nest here more than 1% of national population of Ixobrychus minutus, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Alcedo atthis, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Sylvia nisoria, Galerida cristata, Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur and Lanius minor.

Zraniteľnosť

Forest management measures and their outcomes represent the most significant threat to the existing populations of forest bird species. Such measures include spring and summer felling, clear-cutting of old forests stands and removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc. Other "controversial" and from the point of view of nature conservation classed as activities harmful include exploitation of sandpits and stone quarries (timing of the exploitation works is also crucial), spring grass burning and illegal hunting. Power lines missing special protection against bird electrocution represent another potential threat to local populations of birds. Special attention should be paid to: application of fertilises and pesticides (mainly agricultural practices),preservation of fragmented and riparian vegetation (limit to a minimum level the mass felling of Hybrid black poplars - Populus x canadensis in intensively farmed agricultural landscape, preservation of vertical sandpit walls and sandy steep-sided streamsides and the revival of regular management practices on overgrown meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Arenaria leptoclados, Artemisia austriaca, Astacus astacus, Bromus commutatus, Bufo bufo, Bufo viridis, Callitriche palustris, Campanula bononiensis, Campanula xylocarpa, Carduus collinus, Carex fritschii, Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Clematis recta, Colutea arborescens, Coronella austriaca, Cotoneaster matrensis, Crepis pulchra, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Drosera rotundifolia, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis purpurata, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Erysimum diffusum, Esox lucius, Felis silvestris, Gagea pusilla, Genista tinctoria subsp. campestris, Geranium rotundifolium, Glis (Myoxus) glis, Hottonia palustris, Hyla arborea, Chloris chloris, Chrysopogon gryllus, Iris pumila, Iris variegata, Jasione montana, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lathyrus nissolia, Leuciscus cephalus, Lilium martagon, Linaria pallidiflora, Lycosa singoriensis, Lychnis coronaria, Marrubium vulgare, Martes foina, Martes martes, Medicago prostrata, Meles meles, Micromys minutus, Moenchia mantica, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myosurus minimus, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Papaver dubium, Parnassius mnemosyne, Pelobates fuscus, Peucedanum carvifolia, Pilosella echioides, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Podarcis muralis, Potentilla micrantha, Potentilla rupestris, Pseudolysimachion orchideum, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Ranunculus illyricus, Salamandra salamandra, Scrophularia umbrosa, Scutellaria altissima, Scutellaria hastifolia, Seseli hippomarathrum, Silene otites subsp. hungarica, Silene viridiflora, Silurus glanis, Sorbus aria, Spiraea media, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Symphytum bohemicum, Thelypteris palustris, Thymelaea passerina, Tinca tinca, Trifolium strictum, Trinia ucrainica (syn. Trinia kitaibelii), Utricularia vulgaris, Ventenata dubia, Veronica scutellata, Veronica triloba, Vicia pisiformis, Xeranthemum annuum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 9,5 23,8 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 25,0 37,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 50,0 8,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 46,2 53,8 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 7,7 61,5 30,8 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 13,6 81,8 4,6 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 27,3 72,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 42,9 57,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 37,5 37,5 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 76,9 23,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 85,7 14,3 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 90,9 9,1 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 41,2 58,8 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 51,9 40,7 7,4 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 8,3 58,3 33,4 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 40,0 20,0 40,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 17,6 76,5 5,9 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 43,8 56,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 53,8 30,8 15,4 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 81,8 18,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov