Vihorlat - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce


Popis pôsobnosti

Vihorlat je napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške impozantné sopečné pohorie. Vypína sa nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou a jeho najvyššie vrcholy presahujú výšku 1000 metrov. Geologicky väcšina územia patrí ku neovulkanitom Vihorlatských vrchov. Kráterové časti stratovulkánu sa nachádzajú v oblasti jazera Morské oko a v pramenných oblastiach Porubského potoka. Vystupujú tu najmä andezity a ich vulkanoklastické ekvivalenty.
Vihorlat patrí medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska s prevahou listnatých, najmä bukových lesov. Z drevín má najväčšie zastúpenie buk, ktorý vytvára spolu s dubom, jaseňom, javorom a jedlou v rámci vegetacnej stupnovitosti lesné spoločenstvá.
Jeho geografická poloha a osobitný geologický vývoj podmienili vznik takých prírodných zvláštností ako sú napríklad jazero Morské oko, Sninský kamen, vrchoviskové rašeliniská i spolocný výskyt rastlinných druhov západokarpatskej, východokarpatskej a panónskej flóry. Z chránených druhov sa tu vyskytuje bledula jarná karpatská, telekia ozdobná, prilbica chlpatoplodá a iné. Na severnej strane Vihorlatu rastú horské druhy ako napr. soldanelka karpatská, kým na južných svahoch sa vyskytujú lesostepné spoločenstvá s teplomilnými druhmi.
Vplyv Východoslovenskej nížiny a Východných Karpát sa prejavuje aj v zložení živočíšstva Vihorlatu. Podla doterajších poznatkov sa v oblasti vyskytuje vyše 2000 druhov bezstavovcov. Zo stavovcov sú to napríklad mlok karpatský, mlok vrchovský, užovka stromová, ako aj takmer 100 druhov hniezdiacich vtákov, napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý, sova dlhochvostá. Velkým bohatstvom vihorlatských lesov je prítomnosť šeliem - vlka, rysa, mačky divej a vydry.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 8,3 8,3 83,4 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 67,5 32,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 8,3 66,7 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Bojovník bahenný vtáky 25,0 25,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) brehár čiernochvostý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) brehuľa hnedá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 25,0 16,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) bučiačik močiarny vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 11,5 88,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Larus cachinnans Pallas, 1811 čajka bielohlavá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Larus canus Linnaeus, 1758 čajka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) čajka žltonohá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) čaplička vlasatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) chavkoš (bučiak) nočný vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 8,8 10,5 80,7 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 4,1 2,0 93,9 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 2,0 10,2 87,8 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 chriašteľ vodný vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) cíbik chochlatý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) čorík bielokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) ďateľ hnedkavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 16,7 0,0 83,3 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 16,7 58,3 25,0 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 0,0 94,1 5,9 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 8,3 50,0 41,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) fúzatka trstinová vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 havran čierny (poľný) vtáky 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 14,6 85,4 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 16,7 58,3 25,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 16,7 25,0 58,3 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 8,3 41,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) hus bieločelá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) hvizdák veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 31,3 68,7 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 12,5 0,0 87,5 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 12,5 12,5 75,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 4,1 59,2 36,7 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 12,2 87,8 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) kalužiak červenonohý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa glareola Linnaeus, 1758 kalužiak močiarny vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) kaňa močiarna vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) kaňa sivá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 46,7 6,7 46,6 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 3,8 11,5 84,7 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 30,8 69,2 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 33,3 25,0 41,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 0,0 31,8 68,2 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 35,6 64,4 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 10,0 56,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) kováčik fialový chrobáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) kulík zlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 8,3 16,7 75,0 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 lelek lesný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) lopatka dúhová ryby 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 4,1 14,3 81,6 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 lyžičiar biely vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) močiarnica mekotavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) modráčik krvavcový motýle 25,0 12,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) murárik červenokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 91,7 8,3 Zobraziť druh v atlase
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) myšiarka močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) netopier Brandtov cicavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) netopier brvitý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis alcathoe netopier nymfin cicavce 25,0 66,7 8,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 42,9 50,0 7,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis blythii (Tomes, 1857) netopier ostrouchý cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis dasycneme (Boie, 1825) netopier pobrežný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 21,4 71,4 7,2 Zobraziť druh v atlase
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) netopier riasnatý cicavce 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 26,3 63,2 10,5 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 16,7 41,7 41,6 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 18,9 81,1 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 10,0 63,3 26,7 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 66,7 25,0 8,3 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 pĺž podunajský ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 45,2 48,4 6,4 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) podkovár veľký cicavce 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 4,9 95,1 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 2,0 98,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 4,9 95,1 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 40,0 10,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) raniak stromový (malý) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 45,5 54,5 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 4,1 95,9 Zobraziť druh v atlase
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 rybár riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 šabliarka modronohá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) sága stepná rovnokrídlovce 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 8,3 16,7 75,0 Zobraziť druh v atlase
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) šišila bocianovitá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) skaliar pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 33,3 61,1 5,6 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 8,3 33,3 58,4 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesná (hôrna) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Emberiza cia Linnaeus, 1766 strnádka cia vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) strnádka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella luscinioides (Savi, 1824) svrčiak slávikovitý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 41,7 58,3 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) trsteniarik bahenný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) trsteniarik pásikový ( malý) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) trsteniarik spevavý ( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) trsteniarik veľký vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ucháč svetlý cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 25,0 56,3 18,7 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Merops apiaster Linnaeus, 1758 včelárik zlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 22,2 77,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus kuhlii večernica južná cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) večernica Leachova (pískavá) cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 16,7 8,3 75,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) volavka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 volavka popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 volavka purpurová vtáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) volavka striebristá ( beluša malá) vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Morimus funereus Mulsant, 1863 vrzúnik štvorškvrnný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 51,9 40,4 7,7 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 12,5 50,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) výrik obyčajný (lesný) vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 28,6 42,9 28,5 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 85,7 14,3 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 90,0 10,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 63,6 22,7 13,7 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 46,7 40,0 13,3 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 57,1 42,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 33,3 50,0 16,7 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 35,7 64,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 8,3 66,7 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov