Vihorlat - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce


Popis pôsobnosti

Vihorlat je napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške impozantné sopečné pohorie. Vypína sa nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou a jeho najvyššie vrcholy presahujú výšku 1000 metrov. Geologicky väcšina územia patrí ku neovulkanitom Vihorlatských vrchov. Kráterové časti stratovulkánu sa nachádzajú v oblasti jazera Morské oko a v pramenných oblastiach Porubského potoka. Vystupujú tu najmä andezity a ich vulkanoklastické ekvivalenty.
Vihorlat patrí medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska s prevahou listnatých, najmä bukových lesov. Z drevín má najväčšie zastúpenie buk, ktorý vytvára spolu s dubom, jaseňom, javorom a jedlou v rámci vegetacnej stupnovitosti lesné spoločenstvá.
Jeho geografická poloha a osobitný geologický vývoj podmienili vznik takých prírodných zvláštností ako sú napríklad jazero Morské oko, Sninský kamen, vrchoviskové rašeliniská i spolocný výskyt rastlinných druhov západokarpatskej, východokarpatskej a panónskej flóry. Z chránených druhov sa tu vyskytuje bledula jarná karpatská, telekia ozdobná, prilbica chlpatoplodá a iné. Na severnej strane Vihorlatu rastú horské druhy ako napr. soldanelka karpatská, kým na južných svahoch sa vyskytujú lesostepné spoločenstvá s teplomilnými druhmi.
Vplyv Východoslovenskej nížiny a Východných Karpát sa prejavuje aj v zložení živočíšstva Vihorlatu. Podla doterajších poznatkov sa v oblasti vyskytuje vyše 2000 druhov bezstavovcov. Zo stavovcov sú to napríklad mlok karpatský, mlok vrchovský, užovka stromová, ako aj takmer 100 druhov hniezdiacich vtákov, napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý, sova dlhochvostá. Velkým bohatstvom vihorlatských lesov je prítomnosť šeliem - vlka, rysa, mačky divej a vydry.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 63,9 36,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 16,7 50,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 54,5 18,2 27,3 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 63,6 0,0 36,4 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 5,6 72,2 22,2 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 36,4 63,6 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 20,0 60,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 35,7 50,0 14,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 40,0 46,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 33,3 16,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 45,5 54,5 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 33,3 58,3 8,4 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 49,0 42,9 8,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 72,7 27,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 87,5 0,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 14,3 57,1 28,6 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov