Slanské vrchy

Kód územia

SKCHVU025

Výmera územia

60381,935 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Abranovce, Bačkov, Banské, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Brestov, Brezina, Byšta, Cabov, Červenica, Dargov, Davidov, Ďurkov, Hanušovce nad Topľou, Herľany, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Juskova Voľa, Kalša, Kamenná Poruba, Kecerovský Lipovec, Kokošovce, Košický Klečenov, Kravany, Kuzmice, Lesíček, Lúčina, Malé Ozorovce, Mirkovce, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nový Salaš, Okružná, Opiná, Pavlovce, Petrovce, Podhradík, Rákoš, Rankovce, Rudlov, Ruská Nová Ves, Ruskov, Sečovská Polianka, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Slivník, Stankovce, Svinica, Šarišská Poruba, Trnávka, Trstené pri Hornáde, Tuhrina, Varhaňovce, Vechec, Veľké Ozorovce, Veľký Kazimír, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšná Šebastová, Zámutov, Zbehňov, Zemplínska Teplica, Zlatá Baňa, Zlatník, Žehňa, Žírovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,79948959

Zemepiská dĺžka

21,49149041

Nadmorská výška (m)

Max

1092

Priemerná

485

Min

135

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Slanské vrchy Mts. and subunits Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota and Milič. Slanské vrchy Mts. represent a narrow mountain crest in the north-southern direction. It consists of a coherent chain of smaller and larger andesite stratovolcanos of a Neogene age with a typical midmountain relief, with downcut valleys, steep slopes and different natural artefacts. Foothill stages of stratovolcanos are built of Neogene deposits of especially Sarmatian age with a non-coherent cover of quarternary deposits. In the northern part of the site there are extensive abandoned opal mines. Ca 70% of the site is covered with forests, especially fir-beech forests completed with the lime-maple scree stands, acidophilous beech forests and Carpathian oak-hornbeam forests. Fir strongly decreases in the fir-beech stands. On the heating slopes the termophilous oak forests are present as well. Notable is a presence of alder swamp forests with an in places occurrence of sphagnum. Non-forest vegetation is represented especially with lowland and submountain hay-meadows, pastures, tall-herb communities of wet meadows, xerophile grasslands and the shrub growths. Water streams are accompanied with residuals of ash-alder alluvial forests. Water habitats are represented with vegetation of oligotrophic and mesotrophic lakes, reed and large sedge beds. Complexes of an arable land, intensificated meadows and pastures, anthropogenic habitats (gardens, graveyards, road communications, etc.) complete the mosaic of habitats of the site. Percentage within biogeographic regions: Pannonic 3.24%, Alpine 96.76%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila heliaca, Bubo bubo, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Pernis apivorus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Ficedula parva, Ficedula albicollis and Lanius collurio. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Bonasa bonasia, Coturnix coturnix, Phoenicurus phoenicurus, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Streptopelia turtur, Saxicola torquata, Crex crex, Picus canus and Dryocopus martius.

Zraniteľnosť

At the moment, forest management practices such as spring and summer felling, application of clear-cutting silviculture system and the removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc. represent the most significant threat to the resident populations of forest bird species. Other attention deserving activities include spring grass burning which has been on steady increase and illegal hunting (most importantly the shooting of birds of prey and owls). Special attention should be paid to the existence of power lines with insufficient, if any, protection against bird electrocution and the application of chemicals (agriculture mainly). Efforts should be made to preserve the current area of fragmented vegetation. Likewise, revival of the management practices on overgrown meadows, pastures and other lands is highly desirable.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  golfové ihrisko
  okruh
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  hluková záťaž
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  hrádze, upravené brehy všeobecne

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Centaurium erythraea, Cephalanthera longifolia, Cerasus fruticosa, Clematis recta, Colutea arborescens, Convallaria majalis, Crocidura suaveolens, Dryopteris cristata, Elaphe longissima, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Koeleria glauca, Lactuca perennis, Lilium martagon, Maculinea arion, Melampyrum cristatum, Molinia caerulea, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Papaver dubium subsp. austromoravicum, Parnassius mnemosyne, Pelobates fuscus, Peucedanum palustre, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Salix starkeana, Sisymbrium austriacum, Sorex araneus, Sorex minutus, Sphagnum fimbriatum, Spiraea media, Swida australis, Thelypteris palustris, Vicia pisiformis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 22,2 55,6 22,2 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 55,6 33,3 11,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 25,0 58,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 52,2 43,5 4,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 33,3 53,3 13,4 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 37,9 37,9 24,2 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 75,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov