Veľká Fatra

Kód územia

SKUEV0238

Výmera územia

46349,420 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Veľká Fatra

tel: +421 43 428 45 03
fax:+421 43 428 45 89
Slovak Republic
Martin
P.O. Hviezdoslava 38

Katastrálne územia

Belá, Blatnica, Čremošné, Dolný Harmanec, Dulice, Folkušová, Hubová, Konské, Kraľovany, Krpeľany, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Mošovce, Motyčky, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Rakša, Ružomberok, Sklabinský Podzámok, Stankovany, Staré Hory, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turecká

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,98222222

Zemepiská dĺžka

19,07666667

Nadmorská výška (m)

Max

1592

Priemerná

942

Min

425

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
 • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
 • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 4080 - Spoločenstvá subalpínskych krovín
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8120 - Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Coenagrion ornatum, Cucujus cinnaberinus, Cyclamen fatrense, Cypripedium calceolus, Dianthus nitidus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Mannia triandra, Microtus tatricus, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Phengaris nausithous, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhysodes sulcatus, Romanogobio uranoscopus, Rosalia alpina, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

Veľká Fatra Mts. represents one of the most characteristic mountain ranges of the Inner Western Carpathians of the Fatra-Tatry area built by the rocks of the crystalline complex and Mesozoic period. Rocks of the crystalline complex sporadically penetrate the surface in northern sections of the mountain range. Mesozoic sequence of layers of complicated structure forms a sedimentary nappe of the crystalline complex. Except for dominant dolomite and limestone rocks also featured are the following: marl, marly limestones, slates, quartzites, conglomerates, sandstones, etc. Veľká Fatra Mts. constitute a typical example of nappe structure. Rocks of Krížna Nappe dominate Hôľna Fatra typical for undulating slopes over less resistant rocks of which the main ridge is also formed. Resistant dolomites and limestones also penetrate them. Majority of the ridges have been deforested and converted to alpine meadows and pastures so much typical for the area of Hôľna Fatra. Bralná Fatra, on the contrary to alpine meadow character of Hôľna Fatra, is formed by large complexes of solid rocks of Choč Nappe (mostly dolomites and limestones) and is typical for its crag type of relief with rocky faces, steps, cliff slopes, towers, rocky windows, gorges and canyon-like valleys. Western part of the Veľká Fatra Mts. is famous for its majestic scenery benefiting from numerous examples of karstic phenomena, such as fissure, fissure-stream or horizontal stream caves, shelter caves and rocky shelters. This area is exceptionally rich in various cave systems. Some canyon-like valleys feature various size waterfalls of mostly seasonal character.

Ciele ochrany

Majority of the mountain range featured is densely forested, some of its sections support well-preserved semi-natural forest stands and remnants of primeval forest type communities. Beechwoods, which are main and dominant forest communities around the site, found here ideal conditions for their full development. Partially featured are also well-preserved larger tracts of semi-natural sprucewoods. Some communities of dwarf-pine (Pinion mugo) and pine (Pulsatillo slavicae-Pinion) classed as relic still bear typical traits of their ancestors. Very rarely featured are also patches of subxerothermic oakwoods. Typical for the site is rich presence of yew Taxus baccata, species native to the area. Some ridges of Hôľna Fatra (typical for undulating terrain) have been deforested and converted to species rich grassland habitats including depressions and snow patches, avalanche gullies and other extreme sites. From the point of view of evolution of flora and vegetation, Veľká Fatra Mts. is site truly unique as illustrated by exceptionally high diversity of plant habitats and their communities, occurrence of species of different altitudinal vegetation zones in immediate vicinity of each other and last but not least the presence of relic communities and unique populations of some species. Although flora is in general dominated by montane species there are numerous examples of thermophilous and warmth-demanding elements making distinct appearance in the area. Some species of plants record here geographical or altitudinal limit of their range in the Western Carpathians. For other species the site harbours the only population of respective species in the entire Carpathians. There is also a substantial number of endemic species and subspecies here. Veľká Fatra Mts. represent one of the most important refuges for species of large carnivores (Carnivora) and other typical representatives of montane fauna of the Western Carpathians. Part of the Veľká Fatra Mts. nominated for the Natura 2000 site has been designated a national park within which several small-scale protected areas such as national nature reserves, nature reserves, national nature monuments, nature monuments, protected sites are also located. Territory of the NP is protected by own buffer zone.

Zraniteľnosť

Human settlements (towns, villages) are situated outside the boundaries of the site. The key threat factors therefore include forestry, grazing concentrated to alpine meadows and recreation whose impact has been on a steady increase. The aforementioned activities, provided they reach intolerable levels, directly threaten existence and vitality of valuable habitats and species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 3.395 % other communities - 1.022 % private - 8.055 % state - 76.523 % towns and municipalities - 5.915 % urbarial communities - 4.431 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nesúvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  športové a rekreačné štruktúry
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
L - prírodné katastrofy  
  lavína
  búrky

Ostatné druhy

Alchemilla laxa, Alchemilla propinqua, Alchemilla reversantha, Allium carinatum, Allium schoenoprasum subsp. alpinum, Amelanchier ovalis, Andromeda polifolia, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Arabis nova, Arctostaphylos uva-ursi, Asperula neilreichii, Aster alpinus, Aster alpinus subsp. glabratus, Aster amelloides, Astragalus alpinus subsp. alpinus, Astragalus australis, Astragalus penduliflorus, Berula erecta, Blechnum spicant, Botrychium matricariifolium, Bufo viridis, Buphthalmum salicifolium, Bupleurum rotundifolium, Callitriche palustris, Campanula bononiensis, Campanula elliptica subsp. elliptica, Carabus (Eucarabus) obsoletus, Carabus (Chrysocarabus) auronitens, Carabus (Mesocarabus) problematicus, Carabus irregularis, Carduus lobulatus, Carex buekii, Carex davalliana, Carex diandra, Carex dioica, Carex dioica subsp. dioica, Carex ericorum, Carex flava, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Carex paniculata subsp. paniculata, Carex rupestris, Carex tumidicarpa, Catabrosa aquatica, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Colymbada alpestris, Comarum palustre, Conioselinum tataricum, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Cotinus coggygria, Crataegus lindmanii, Crepis alpestris, Crepis conyzifolia, Crepis praemorsa, Crepis praemorsa subsp. praemorsa, Crepis praemorsa subsp. tatrensis, Crepis sibirica, Crocus discolor, Crocus heuffelianus, Cystopteris sudica, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Dactylorhiza sambucina, Daphne cneorum, Delphinium oxysepalum, Dianthus nitidus subsp. nitidus, Dianthus praecox, Dianthus praecox subsp. praecox, Draba nemorosa, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Dryomys nitedula, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Emprum nigrum, Epipactis atrorubens, Epipactis atrorubens subsp. atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis komoricensis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis palustris, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Equisum pratense, Erinaceus concolor, Eriophorum gracile, Eriophorum vaginatum, Erysimum hungaricum, Euphrasia tatrae, Felis silvestris, Gagea minima, Galanthus nivalis, Gentiana clusii, Gentianella amarella, Gentianella fatrae, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gentianopsis ciliata, Geranium divaricatum, Glis (Myoxus) glis, Globularia cordifolia, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Gypsophila repens, Gyrohypnus angustatus, Hedysarum hedysaroides, Hieracium crassipedipilum, Hieracium chondrillifolium, Hieracium krizsnae, Hieracium pilosum, Hieracium rohacsense, Hieracium scorzonerifolium, Hippochae variegata, Hyla arborea, Hypulus bifasciatus, Chamorchis alpina, Chenopodium foliosum, Chimaphila umbellata, Inula salicina subsp. aspera, Iphiclides podalirius, Juncus alpinoarticulatus, Juncus filiformis, Koeleria tristis, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Lamia textor, Leontopodium alpinum, Leucanthemum margaritae, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Linum austriacum, Linum flavum, Linum perenne, Listera cordata, Listera ovata, Lopinga achine, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Maculinea arion, Malaxis monophyllos, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Meloe violaceus, Menyanthes trifoliata, Micromys minutus, Minuartia langii, Molinia caerulea, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nepa pannonica, Nosodendron fasciculare, Nyctalus noctula, Oberea (Oberea) pupillata, Ophioglossum vulgatum, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis morio, Orchis pallens, Orchis ustulata, Orobanche alsatica, Orobanche elatior, Orobanche picridis, Oxycoccus palustris, Pachyta lamed lamed, Papaver dubium subsp. dubium, Papaver tatricum, Parnasius mnemosyne, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis hacquii, Pedicularis palustris, Phyllitis scolopendrium, Phytoecia (Phytoecia) cylindrica, Pilosella aurantiaca, Pilosella caespitosa, Pilosella cymosa, Pilosella macrantha, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pinus mugo, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Plecotus auritus, Poa margilicola, Podarcis muralis, Podospermum laciniatum, Potosia cuprea metallica, Primula auricula, Primula auricula subsp. hungarica, Primula farinosa, Pseudorchis albida, Pyrola chlorantha, Pytho depressus, Ranunculus alpestris, Ranunculus pseudomontanus, Rhodax rupifragus, Rhodiola rosea, Rhopalopus ungaricus, Rosa glauca, Sagina nodosa, Salix rosmarinifolia, Saussurea discolor, Saxifraga adscendens, Saxifraga caesia, Saxifraga rotundifolia, Sciurus vulgaris, Scorzonera hispanica, Scorzonera humilis, Scorzonera purpurea, Scrophularia umbrosa, Senecio erucifolius, Senecio umbrosus, Serropalpus barbatus, Sesleria caerulea (syn. Sesleria uliginosa), Schoenus ferrugineus, Sicista betulina, Sisymbrium austriacum, Soldanella carpatica, Sorbus aria, Sorbus atrimontis, Sorbus diversicolor, Sorbus chamaemespilus, Sorbus montisalpae, Sorbus pekarovae, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Spiraea media, Stipa joannis, Streptopus amplifolius, Swida australis, Taraxacum erythrocarpum, Taxus baccata, Tephroseris aurantiaca, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Tragonolobus maritimus, Traunsteinera globosa, Trientalis europaea, Trifolium pratense subsp. kotulae, Triglochin maritima, Triglochin palustre, Trollius altissimus, Utricularia minor, Valeriana simplicifolia, Veronica scutellata, Vespertilio murinus, Viola alpina, Viola lutea subsp. sudica, Viola palustris, Viola rupestris, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 61,5 38,5 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 55,6 44,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hraboš tatranský cicavce 8,7 91,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 60,0 26,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 30,8 69,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 91,7 0,0 8,3 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 79,2 20,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 34,6 46,2 19,2 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 16,7 83,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 85,7 0,0 14,3 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 90,3 9,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 58,3 41,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 70,0 30,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 35,0 65,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 83,3 0,0 16,7 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 63,6 36,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 42,9 28,6 28,5 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 90,9 9,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 95,8 4,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov