Dolné Považie

Kód územia

SKCHVU005

Výmera územia

32359,910 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Andovce, Bajč, Bánov, Bešeňov, Bohatá, Branovo, Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Hurbanovo, Chotín, Imeľ, Jatov, Kolárovo, Komárno, Komoča, Martovce, Mlynský Sek, Neded, Nesvady, Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Selice, Svätý Peter, Šurany, Tvrdošovce, Veľké Lovce, Vrbová nad Váhom, Zemné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,96563442

Zemepiská dĺžka

18,14179452

Nadmorská výška (m)

Max

171

Priemerná

115

Min

105

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anthus campestris, Circus aeruginosus, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Dendrocopos syriacus, Falco vespertinus, Galerida cristata, Lanius minor, Saxicola torquatus, Sylvia nisoria

Popis územia

The site is situated within the Váh, Nitra and Žitava rivers alluviums. The soils are mostly black soils. In the northern part of the site also white alkali (salt) soils are developed (Nové Zámky district, Tvrdošovce, Palárikovo, Šurany). The site is mostly of lowland or a waved lowland character. From pedological and geomorphological point of view the sand dunes formations in the wider surroundings of Hurbanovo, Imeľ, Nesvady and Bajč (i.e. Komárno district) are an outstanding feature of the site. However, currently they are changed with succession, especially with invasive wood species, e.g. Robinia pseudoacacia and only in a low range they are utilized for sand exploitation (e.g. Abov by Hurbanovo). In the rivers alluviums there are in places maintained the fragments of alluvial forests with a natural wood composition. Alluvium forests consist currently especially of cultivated poplars monocultures. An important part of the site is area of lower parts of Žitava and Nitra rivers with the unique ecosystems of alluvial forests fragments, wetlands and extensively used meadows maintained

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Coracias garrulus, Circus aeruginosus, Anthus campestris, Lanius minor and Dendrocopos syriacus. Regularly nest here more than 1% of national population of Alcedo atthis, Sylvia nisoria, Galerida cristata, Coturnix coturnix, Saxicola torquata and Falco vespertinus.

Zraniteľnosť

Intensive agricultural practices including, most importantly, intensive ploughing, production of commercial crops less suitable for the targeted species of avifauna, large - scale use of pesticides and regular ploughing of stubble immediately following the harvest represent main threats to the existing populations of bird species. Melioration of wetland and meadow habitats, removal of fragmented vegetation, disappearance of traditional forms of extensive land management such as animal grazing, mowing, willow pollarding, livestock and sheep farming and growing of traditional agriculture crops, all together or separately, have been seen as processes undesirable as long as the conservation objectives are in question. It is important to note, however, that the aforementioned applies not so much to the present but rather to the past.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie
  sklady
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  iné ľudské vplyvy
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  predátorstvo

Ostatné druhy

Agrimonia procera, Cricetus cricetus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Nyctalus noctula

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 61,1 38,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 63,6 0,0 36,4 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 57,1 42,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 57,1 42,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 44,4 55,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov