Bukovské vrchy

Kód územia

SKUEV0229

Výmera územia

29230,780 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Poloniny

tel:+421 57 768 56 15
fax: +421 57 768 56 15
Slovak Republic
Stakčín
Ul. Mieru 193

Katastrálne územia

Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,06583333

Zemepiská dĺžka

22,36694444

Nadmorská výška (m)

Max

1183

Priemerná

593

Min

261

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6410 - Bezkolencové lúky
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bison bonasus, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Callimorpha quadripunctaria, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Carabus zawadzkii, Castor fiber, Cucujus cinnaberinus, Dicranum viride, Eleocharis carniolica, Isophya stysi, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhysodes sulcatus, Romanogobio uranoscopus, Rosalia alpina, Tozzia carpathica, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Unio crassus, Ursus arctos

Popis územia

Geologically the site is formed by flysch rocks of the Dukla unit. Geomorphologically, it is bordered by main Carpathian ridge from north and separate Nastaz massive from south. From the main Carpathian ridge the separate mountain ridges of Magura, Kučalata, Veľký and Malý Bukovec and Príkre massives exceed into the inside territory of the site. The mountain massives are divided with the Udavská, Ruská, Uličská and Sedlická basins. Majority of the proposed site is located above the water reservoir Starina. 2/3 of the site is dominated with the natural and native beech forests. The oak-hornbeam forests interfere into the site from south and in the valleys endings of the areas called Udava, Riaba skala (rock) and Stužica, last remnants of the fir-beech forests are preserved. Upper forest border consists of the typical maple-beech forests of the limited growth. Above them, the subalpine montane grasslands - poloniny - are located. Most of the natural forests in this area is protected within the strictly protected nature reserves. All settlements are located outside of the proposed site of European importance.

Ciele ochrany

The site is located within the own territory of Poloniny National Park. Part of the site is protected as the national nature reserve and nature reserve. In 1992, the whole site became a part of the International Biosphere Reserve Východné Karpaty. The site overlaps with the proposed Bukovské vrchy SPA. It is important for protection of beech, fir-beech and maple natural native forests. Share of these forests is the biggest within Slovakia here. Our most important big mammals including Bison bonasus occur in these forests. The montane meadows - poloniny - are present here.

Zraniteľnosť

Despite the fact the site is uninhabited at present due to evacuation of the settlements from the reason of construction of the water reservoir Starina, it is extensively used. Using relates mainly to forest management. Despite the whole site is a part of the national park, the economical forests with a priority of wood production are dominant here. Grasslands and pastures are highly vulnerable due to abandonment of the traditional methods of management (mowing, grazing). With regard to the fact that the site is coming to be the future Shengen border, there is an expectation of pressure to the site from this reason.

Vlastníctvo

other communities - 0 % private - 4.744 % state - 94.577 % towns and municipalities - 0.678 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
B - lesníctvo  
  holorub
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Aconitum lasiocarpum, Aconitum moldavicum, Aconitum paniculatum, Achillea ptarmica, Blechnum spicant, Bufo viridis, Campanula abietina, Carex paniculata, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Clematis alpina, Coronella austriaca, Dianthus barbatus, Elaphe longissima, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Helleborus purpurascens, Hyla arborea, Lacerta agilis, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Padus avium subsp. petrea, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina, Scorzonera rosea, Sicista betulina, Tephroseris papposa, Tithymalus sojakii, Vespertilio murinus, Viola dacica

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 60,0 26,7 13,3 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 72,7 27,3 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 8,7 91,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 62,1 37,9 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 35,7 64,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 28,6 62,9 8,5 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 5,7 57,1 37,2 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 47,0 50,0 3,0 Zobraziť druh v atlase
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Zubor hrivnatý cicavce 50,0 42,9 7,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dicranum viride dvojhrot zelený machorasty 78,8 9,1 12,1 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 57,1 42,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 47,6 38,1 14,3 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov