Muránska planina

Kód územia

SKUEV0225

Výmera územia

20257,370 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Heľpa, Muráň, Muránska Huta, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Tisovec, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,76611111

Zemepiská dĺžka

19,99805556

Nadmorská výška (m)

Max

1439

Priemerná

932

Min

390

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
 • 4070 - Kosodrevina
 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7110 - Aktívne vrchoviská
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Callimorpha quadripunctaria, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cordulegaster heros, Cucujus cinnaberinus, Cypripedium calceolus, Daphne arbuscula, Limoniscus violaceus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Microtus tatricus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Spermophilus citellus, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

Muránska planina Plateau is formed by limestones and it is rich in various features of the karstic phenomenon of the plateau type. Great biological diversity of the site is underlined by the variableness of the karstic topography habitats and the phyto - and zoogeographic location of the site. Majority of the site is covered with a rich mosaic of broadleaved deciduous, mixed and coniferous forests with forest communities ranging in altitude from the oak (100-400m altitude) to spruce (1100-1550m altitude) forest altitudinal vegetation zones.

Ciele ochrany

The site has been under a continual legal protection since 1976 when the Protected Landscape Area Muránska planina was designated to ensure the appropriate level of protection for the outstanding natural beauties and phenomena of the site. In 1997, the site was proclaimed a national park with a stricter regime of protection. The site, which effectively overlaps with the territory of the Muránska planina NP, is particularly rich in the small-scaled protected areas and features 9 national nature reserves and 7 nature reserves. Majority of species harboured by local communities belong to typical elements of the Carpathians but a number of Pannonian and Mediterranean flora and fauna species penetrating the site are also featured. The site is most noted for the presence of the paleostenoendemic species Daphne arbuscula which occurs nowhere else but here and in the neighbouring Tisovský kras Karst area (also nominated for SCI). High number of inaccessible cave formations is the best guarantee of a high quality wintering grounds for the numerous species of bats (22 resident species out of which 10 species are of European importance). For this very reason, mountain range of Muránska planina Plateau is considered as one of the most valuable conservation areas of Slovakia. The site features four sites entered into the list of important underground bat habitats under the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (known as EUROBATS initiative). The site also provides habitat for all major species of large carnivores present in Slovakia, such as brown bear Ursus arctos, common lynx Lynx lynx and gray wolf Canis lupus. The aforementioned species locally successfully breed and their populations are considered as stable. Exceptionally rich and diverse is the group of local invertebrate species counting e.g. 800 species of Lepidoptera, 45 species of Orthoptera, 303 species of Aranea, more than 800 species of Coleoptera and 27 species of Odonata. Among them also featured are the species of European importance (3 species from both Coleoptera and Lepidoptera) as well as other nature conservation important species and species classed as local endemites. Muránska planina mountain range constitutes a part of the Muránska planina and Stolické vrchy SPA. Local avifauna is very diverse with 113 different species of birds recorded up to date. Out of this number, 94 species belong to the category of nesting species. The site also constitutes a core zone of regional importance within the national network of the Terrestrial System of Ecological Stability.

Zraniteľnosť

The key threat factors include the intensive forms of the forest management, high intensity agricultural production and mass tourism.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 7.875 % other communities - 0.878 % private - 6.919 % state - 83.48 % towns and municipalities - 0.697 % urbarial communities - 0.152 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  tunel
  úžitkové vedenia
  vylepšený prístup na lokalitu
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  rozptýlené osídlenie
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  vyberanie hniezd
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Aconitum moldavicum, Adonis aestivalis, Anax imperator, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris, Arcyptera fusca, Aster alpinus subsp. glabratus, Aster amelloides, Athrips patockai, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo lagopus, Campanula xylocarpa, Carabus (Eucarabus) obsoletus, Carabus (Chrysocarabus) auronitens, Carabus (Mesocarabus) problematicus, Carabus (Platycarabus) irregularis montandoni, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Carduus collinus, Carex canescens, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Carex umbrosa, Carpodacus erythrinus, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Colymbada alpestris, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Corydalis capnoides, Cottus poecilopus, Crepis conyzifolia, Crepis praemorsa, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Crocus discolor, Cystopteris sudica, Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Delphinium oxysepalum, Dianthus praecox, Draba nemorosa, Drosera rotundifolia, Dryas octopala, Dryomys nitedula, Duvalius (Duvalidius) microphthalmus, Duvalius (Duvalidius) szaboi, Epichnopterix ardua, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis komoricensis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis palustris, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Erythronium dens-canis, Everes alcetas, Falco cherrug, Falco vespertinus, Felis silvestris, Gagea minima, Galanthus nivalis, Gentiana clusii, Gentiana cruciata, Gentianella amarella subsp. amarella, Geranium divaricatum, Gladiolus imbricatus, Glis glis, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Hackelia deflexa, Hesperis matronalis subsp. candida, Horidopalpus hystricella, Hyla arborea, Hyles euphorbiae, Inula oculus-christi, Isatis praecox, Kickxia spuria, Lacerta agilis, Lacon (Lacon) lepidopterus, Lacon fasciatus, Lactuca perennis, Lathyrus nissolia subsp. pubescens, Leucanthemum margaritae, Leucodonta bicoloria, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Limenitis populi, Linum flavum, Listera cordata, Listera ovata, Lonicera alpigena, Lycaena alciphron, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Maculinea arion, Malaxis monophyllos, Mantis religiosa, Martes foina, Martes martes, Melampyrum cristatum, Meles meles, Meligethes humerus, Melitaea phoebe, Menyanthes trifoliata, Minuartia langii, Moneses uniflora, Monotropa hypophegea, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Neptis rivularis, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Odontites vernus, Oenanthe oenanthe, Ophioglossum vulgatum, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata subsp. aestivalis, Oxycoccus microcarpus, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis palustris, Phelipanche ramosa, Phyllitis scolopendrium, Phyllodromica chladeki, Pilosella caespitosa, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pinus mugo, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Porzana porzana, Potentilla norvegica, Pragmatiphila nexa, Primula auricula, Primula farinosa, Prunella collaris, Pseudolysimachion orchideum, Rana temporaria, Ranunculus alpestris, Ranunculus pseudomontanus, Rhodax rupifragus, Salamandra salamandra, Salix rosmarinifolia, Saxicola torquatus, Saxifraga adscendens, Saxifraga wahlenbergii, Scilla drunensis subsp. buekkensis, Sciurus vulgaris, Scolitantides orion, Scopula virgulata, Scorzonera austriaca, Scrophularia umbrosa, Sicista betulina, Silene viridiflora, Soldanella carpatica, Soldanella hungarica, Sorbus aria, Sorbus hazslinszkyana, Sorbus chamaemespilus, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Spiraea media, Streptopus amplifolius, Taxus baccata, Tephroseris aurantiaca, Tetrao tetrix, Thalictrum simplex subsp. simplex , Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Thymelaea passerina, Tichodroma muraria, Tragosoma depsarium, Triglochin palustre, Triturus alpestris, Trollius altissimus, Turdus iliacus, Udea alpinalis, Valeriana simplicifolia, Veronica scutellata, Vespertilio murinus, Viola kitaibeliana, Viola palustris, Vipera berus, Waldsteinia ternata subsp. magicii, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hraboš tatranský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 37,5 62,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 8,3 58,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 31,3 68,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 62,5 37,5 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 23,5 64,7 11,8 Zobraziť druh v atlase
Daphne arbuscula lykovec muránský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4070 Kosodrevina 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 90,0 10,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 66,7 22,2 11,1 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 45,5 4,5 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 90,0 0,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov