PIENAP - správa NP

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves


Popis pôsobnosti

Pieninský národný park je hornaté územie v bradlovom pásme Pienin. Jeho pestrá horninová skladba, ktorá sa odrazila tiež do osobitého geomorfologického vývoja, podmienila vznik ojedinelého reliéfu bradiel, skalných stien a vežičiek. Oblasť je približne v strede prerezaná hranicnou riekou Dunajec s hlbokou prielomovou dolinou.
Krasový reliéf sa viaže na vápence Haligovských skál. Z podzemných krasových javov je najznámejšia jaskyna Aksamitka - najväcší a najvýznamnejší predstaviteľ jaskýn v štruktúre krasu bradlového pásma.
Územie je lesnaté so zachovalými jedlovo - bukovými porastami a pôvodnými borinami na skalách.
V druhovo bohatej flóre sa uplatnujú teplomilné i vysokohorské prvky s výskytom endemitov. K pieninským endemitom patrí králik Zawadského, nevädza Triumfettova pieninská, kurička štetinatá pieninská. Známy je výskyt vzácneho glaciálneho reliktu pieninskej flóry, borievky netatovej.
Pre Pieniny je zo zoogeografického hladiska zaujímavý stret areálov druhov chladnomilných a teplomilných, ako aj alpskokarpatských a západokarpatských s východokarpatskými.
Z obdobia postglaciálnej klímy sa ako relikty z vtákov zachovali pôtik kapcavý a tesár čierny. Z dalších vzácnejších druhov tu hniezdi včelár obyčajný, výr skalný, kuvičok vrabčí, jariabok hôrny, skaliar pestrý a iné.Stabilnou je populácia rysa, mačky divej a vydry.
Pieninský národný park nadväzuje na polský Pieninski Park Narodowy.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 23,4 76,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 40,0 20,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 28,6 71,4 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 42,9 28,6 28,5 Zobraziť druh v atlase
Lampetra planeri (Bloch, 1784) mihuľa potočná ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 16,0 84,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 37,1 62,9 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 20,0 45,0 35,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 58,3 33,3 8,4 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 14,5 71,0 14,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 92,9 7,1 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 63,6 27,3 9,1 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 48,1 33,3 18,6 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 36,0 20,0 44,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 96,8 3,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 52,4 47,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 46,7 46,7 6,6 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 67,6 26,5 5,9 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 53,8 46,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 62,5 37,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 78,2 21,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 57,1 0,0 42,9 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 33,3 16,7 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov