Morské oko

Kód územia

SKUEV0209

Výmera územia

16007,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

tel:+421 56 688 25 41
+421 56 688 25 43
fax:+421 56 688 25 42
Slovak Republic
Michalovce
ul. Fraňa Kráľa 1

Katastrálne územia

Beňatina, Hlivištia, Hrabová Roztoka, Husák, Choňkovce, Inovce, Kolonica, Koňuš, Koromľa, Ladomirov, Petrovce, Podhoroď, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Snina, Stakčín, Strihovce, Valaškovce-Sever, Vyšná Rybnica, Zemplínske Hámre

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,84189650

Zemepiská dĺžka

22,25317112

Nadmorská výška (m)

Max

1005

Priemerná

614

Min

200

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Barbus meridionalis, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus variolosus, Carabus zawadzkii, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Odontopodisma rubripes, Phengaris teleius, Pholidoptera transsylvanica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus cristatus

Popis územia

Majority of the site is covered with the extensive beech stands including in places the well-preserved stands of the primeval forests character. The thermophilous plant communities occur in the peaks with the rocky relief /Sninský kameň/. In the northern part of the site, the rare fen-peatland communities occur /Podstavka, Motrogoň, Ďurová mláka/. In the southern rocky mountain slopes, the forest steppe fragments occur. Geological basement is formed by the Neogene volcanic rocks (andesites). Soils are the Cambisols /Morské oko/ and Andosols /Popričný/. Other species of the national importance: Carex lasiocarpa, Carex limosa, Drosera rotundifolia, Lycopodiella inundata, Scheuchzeria palustris, Tithymalus sojakii, Dactylorhiza fuchsi.

Ciele ochrany

The site includes the whole Vihorlat Protected Landscape Area designated in 1974. Maintenance of the natural beech stands ensures the forests stability in the area.

Zraniteľnosť

Northern part of the site with the important peatlands is threatened by succession, which changes the habitats character. Morské oko and Sninský kameň are attacked by the huge numbers of visitors, especially in the summer tourist season. The part of the site is potentially threatened by inappropriate forest management.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.743 % other communities - 41.404 % private - 0.218 % state - 50.421 % towns and municipalities - 0.021 % urbarial communities - 7.193 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Astacus astacus, Carex lasiocarpa, Carex limosa, Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Eriophorum gracile, Eriophorum vaginatum, Felis silvestris, Fritillaria meleagris, Hyla arborea, Iris graminea subsp. pseudocyperus, Lacerta agilis, Lycopodiella inundata, Martes martes, Meles meles, Molinia caerulea, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Oxycoccus palustris, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rana dalmatina, Scheuchzeria palustris, Sorex araneus, Sorex minutus, Tithymalus sojakii, Vespertilio murinus, Vipera berus, Waldsteinia geoides, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 50,0 33,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 57,9 21,1 21,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 83,3 0,0 16,7 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov