Strážovské vrchy

Kód územia

SKCHVU028

Výmera územia

59714,160 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Strážovské vrchy

tel: +421 42 432 28 02
fax:+421 42 426 13 37
Slovak Republic
Považská Bystrica
Orlové 189

Katastrálne územia

Babkov, Beluša, Bobot, Bodiná, Briestenné, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Čierna Lehota, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolná Poruba, Dolné Vestenice, Domaniža, Dubnička, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Hloža-Podhorie, Horná Poruba, Horné Vestenice, Horný Moštenec, Hrabové, Hričovské Podhradie, Jablonové, Jasenové, Ješkova Ves, Kardošova Vieska, Kľačno, Kopec, Kostolec, Košecké Rovné, Krásna Ves, Kšinná, Látkovce, Liešťany, Lietava, Lietavská Svinná, Lomnica, Ľutov, Malá Čierna, Malé Košecké Podhradie, Malé Lednice, Maršová, Mojtín, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Omastiná, Omšenie, Paština Závada, Peklina, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podlužany, Podmanín, Podskalie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Predmier, Pružina, Račice, Radiša, Rudnianska Lehota, Sádočné, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Slopná, Súľov-Hradná, Šípkov, Temeš, Timoradza, Trebichava, Tŕstie, Tužina, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Valaská Belá, Veľká Čierna, Veľké Košecké Podhradie, Vrchteplá, Záskalie, Závada pod Čiernym vrchom, Zbyňov, Zemianska Závada, Zemiansky Kvašov, Zliechov, Žitná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,93042016

Zemepiská dĺžka

18,43303559

Nadmorská výška (m)

Max

1208

Priemerná

588

Min

219

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius excubitor, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Tetrao urogallus, Tichodroma muraria

Popis územia

Geological variation, high terrain differentation and a north-southern direction of the site enables occurrence of xerophile as well as mountain species. Substantial part of the site is formed of upland to mountain nonsettled forestland, lower parts of the site are deforested and modified to meadows, pastures and fields with a rural settlement. Basement consists of carbonate rocks – calcites, dolomites and calcareous conglomerates, in the southern part of the area also of the metamorphic rocks that represent original crystalline core of the mountains and emerge to the surface. In such the places then by erosion processes originated various rocky artefacts, e.g. canyons, rocky towns, towers, needles, windows, rocky mushrooms and screes. To the carbonate rocks, especially calcites, the semi-karst and karst phenomena (caves, chasmes) are bound. Dominant vegetation types are the floriferous calcareous, sporadically acidophilous beech forests, lime-maple scree forests in the ravines, ash-alder submountain alluvial forests within the streams alluviums, dealpine grasslands on rocks, calcareous screes and chasmophytic vegetation of calcareous rocky slopes, wet meadows and fens, mesophile submountain meadows and pastures and dry grass- and shrublands with Juniperus communis in places that are rich in species of Orchidaceae family. In the southern part of the site there are the stands with an occurrence of Quercus pubescens.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco peregrinus and Bubo bubo. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila chrysaetos, Ciconia nigra, Pernis apivorus, Tetrao urogallus, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Crex crex, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Bonasa bonasia, Sylvia nisoria, Dendrocopos medius, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata and Picus canus.

Zraniteľnosť

Forest management measures employed in the area can at times lead to the unfavourable changes in the age structure, but perhaps more importantly, to the changes in the tree species composition of respective forest stands. Special attention should be paid to the following: high spatial proportion of the clear-cutting silviculture system and felling realised in an inappropriate time, intentional shortening of the rotation period prescribed, artificial reforestation favouring site un-natural tree species (e.g. Norway spruce), removal of underbrush and the removal of hollowed mature trees as well as stub and dead trees. In some areas, frequent hunting activities together with illegal poaching /stealing of the eggs and the birds of prey young are seen as a serious threat to the existing numbers of bird species subject to conservation. Mass tourism and rock climbing represent another group of human activities negatively impacting natural habitats and biological diversity of the area.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
  využitie bez výsadby
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nesúvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  ihrisko
  kemping
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
L - prírodné katastrofy  
  búrky
  prírodný požiar

Ostatné druhy

Aethionema saxatile, Amelanchier ovalis, Anacamptis pyramidalis, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, Aremonia agrimonoides, Aster alpinus, Aster amelloides, Atypus muralis, Bufo bufo, Bufo viridis, Buphthalmum salicifolium, Carabus (Archicarabus) montivagus blandus, Carabus (Eucarabus) obsoletus, Carabus (Mesocarabus) problematicus, Carabus cancellatus, Carabus irregularis, Carduus collinus, Carex buekii, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Carex hordeistichos, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Carex viridula, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Clausilia/Andraea dubia carpatica, Clausilia/Andraea dubia ingenua, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Crepis praemorsa, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Daphne cneorum, Dianthus praecox subsp. praecox, Draba lasiocarpa, Dryas octopetala, Dryomys nitedula, Elaphe longissima, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Ephippiger ephippiger, Epipactis atrorubens, Epipactis greuteri, Epipactis helleborine, Epipactis komoricensis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis neglecta, Epipactis palustris, Epipactis pontica, Epipactis pseudopurpurata, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Faustina rossmaessleri, Felis silvestris, Fumana procumbens, Galanthus nivalis, Gentiana clusii, Gentiana cruciata, Gentianella amarella, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gentianopsis ciliata, Gladiolus imbricatus, Glis (Myoxus) glis, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Harpactus formosus, Hippochae variegata, Hyla arborea, Chimaphila umbellata, Ischyropsalis manicata, Juncus alpinoarticulatus, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Leucanthemum margaritae, Lilium martagon, Listera ovata, Lycopodium clavatum, Maculinea alcon, Maculinea arion, Malaxis monophyllos, Mantis religiosa, Melampyrum cristatum, Melilotus altissimus, Menyanthes trifoliata, Minuartia langii, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Ophioglossum vulgatum, Ophrys apifera, Ophrys holuyana, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis pallens, Orchis ustulata, Orobanche lutea, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis palustris, Phyllitis scolopendrium, Pilosella macrantha, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polyommatus admetus, Primula auricula subsp. hungarica, Pyrola chlorantha, Rana temporaria, Ranunculus alpestris, Ranunculus pseudomontanus, Rhodax canus, Salamandra salamandra, Salix kitaibeliana, Saxifraga adscendens, Sciurus vulgaris, Scorzonera austriaca, Scrophularia umbrosa, Senecio umbrosus, Soldanella carpatica, Sorbus aria, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Stipa eriocaulis, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Swida australis, Taraxacum erythrocarpum, Taraxacum sect. Palustria, Taxus baccata, Tephroseris integrifolia, Tetragonolobus maritimus, Thalictrum flavum, Thymelaea passerina, Tibicina haematodes, Tithymalus tommasinianus, Trausteinera globosa, Triglochin palustre, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Trollius altissimus, Valeriana simplicifolia, Vespertilio murinus, Vipera berus, Waldsteinia geoides