Záhorské Pomoravie

Kód územia

SKCHVU016

Výmera územia

32173,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Svätý Jur, Brodské, Bystrická hora, Čáry, Devínska Nová Ves, Feld, Gajary, Gbely, Holíč, Jakubov, Kátov, Kopčany, Kostolište, Kúty, Láb, Malacky, Malé Leváre, Mást III, Moravský Svätý Ján, Plavecký Štvrtok, Primoravské lúky, Rúbanice, Sedlište, Sekule, Skalica, Smolinské, Stupava, Suchohrad, Vačková, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhajné, Záhorská Bystrica, Záhorská Ves, Závod, Zohor

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,51414735

Zemepiská dĺžka

16,97028309

Nadmorská výška (m)

Max

236

Priemerná

154

Min

127

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Falco cherrug, Ficedula albicollis, Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Milvus milvus, Muscicapa striata, Netta rufina, Porzana porzana, Riparia riparia, Sterna hirundo, Streptopelia turtur, Tringa totanus

Popis územia

The site is a part of the geomorphological area of Záhorská nížina lowland, unit Borská nížina lowland and several subunits (Dolnomoravská niva, Myjavská niva, Záhorské pláňavy, Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina and Gbelský bor). In the northern part it is interfered also with the area of Juhomoravská panva basin, unit Dolnomoravská niva alluvium. The site belongs to a geo-ecological type of an intramountain land in a lowland zone. It is fluvial lowland with hydromorfic soils and hydrophilous and water vegetation (Morava and Myjava alluviums). Eastern part of the site is waved eolithic-fluvial lowland with regosols and psamophyte vegetation. Soils: alluvial fluvial sediments, blown sands, eolithic sediments. Forests are represented with woods of a first vegetation stage that belongs to a complex of alluvial forests of Morava River. Partially they have been changed to wet meadows of ass. Cnidion-venosi communities. Percentage within biogeographic regions: Pannonic 97.73%, Alpine 2.27%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Porzana porzana, Botaurus stellaris, Milvus milvus, Falco cherrug, Milvus migrans, Ixobrychus minutus and is one of the five areas for nesting of Anas querquedula, Anas strepera, Netta rufina and Tringa totanus. Regularly winter here more than 20000 individuals of diferent species of Anser sp.. Regularly nest here more than 1% of national population of Alcedo atthis, Ficedula albicollis, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur, Muscicapa striata, Riparia riparia, Circus aeruginosus, Ciconia ciconia and Sterna hirundo.

Zraniteľnosť

Original features of the site have been altered as a result of the ongoing changes in the sustainable development of permanent grasslands (absence of regular mowing regime, ploughing up of vast swaths of land, regeneration using non-native plant species, re-categorisation of the originally permanent grassland into another land category). Forestry measures such as the application of clear-cutting silviculture system, usage of unsuitable regeneration methods, felling all trees (hollow ones including) within a particular forest management unit, destruction of forest stand shrub layer together with the destruction of shrub formations on forest stand edges are likewise not seen as nature conservation beneficial. Wetland habitats are being threatened by drainage, backfilling, changes to littoral vegetation and various melioration measures. Negative impact of the mass sporting and recreational activities including water sports has also been on a steady rise. So has been the unregulated exercise of hunting and angling rights.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Holorub
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  odstraňovanie plážových sedimentov
  baníctvo a ťažba neľpecifikované vyššie
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  aerodrom, heliport
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  nesúvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  sklady
  iné priemyselné/obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  iné formy odchytu fauny
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  športové a rekreačné štruktúry
  golfové ihrisko
  štadión
  jazdiareň
  ihrisko
  kemping
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  prírodný požiar

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 20,2 72,4 7,4 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 7,1 92,9 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 70,0 0,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 20,0 50,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878 kobylka čelnatá rovnokrídlovce 0,0 28,6 71,4 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 46,7 53,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 34,8 8,7 56,5 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 7,7 61,5 30,8 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 35,7 64,3 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 91,3 4,3 4,4 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 62,5 25,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gladiolus palustris mečík močiarny vyššie rastliny 5,0 70,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 22,7 54,5 22,8 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 26,7 46,7 26,6 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov