Slovenský raj

Kód územia

SKCHVU053

Výmera územia

25239,917 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Betlanovce, Dedinky, Dobšiná, Hrabušice, Hranovnica, Kravany, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Spišské Tomášovce, Spišský Štiavnik, Stratená, Telgárt, Vernár

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,92017139

Zemepiská dĺžka

20,34532287

Nadmorská výška (m)

Max

1545

Priemerná

853

Min

470

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Strix uralensis, Tetrao urogallus

Popis územia

Carbonate rocks of the site gave an origin to distinctively karst landscape featuring all typical forms of so-called plateau karst such as sinkholes (more than 200), clints and grikes, widened V-shaped valleys, submersions, caves and abysses (more than 350). Karstic plateaux are mutually separated by epigenetic canyons of the Hornád and Hnilec Rivers, system of gorges and ravines noted for the plethora of various waterfalls (with the highest waterfall being more than 70 metres high), stream cascades and various rocky formations (crags, rocky towers and windows). Unique to the site is 22-km long system of Stratená Cave and Dobšiná Ice Cave that comprises 110. 000 m3 of ice not less than 26.5m thick (both caves have been inscribed into the UNESCO World Heritage List).

Ciele ochrany

The site is representative of a mountain range within the Western Carpathians truly unparalleled. It supports a great variety of extensive habitats of forest, rocky, meadow and wetland type in the situations of karst landscape. Local landscape features several remarkable topographic phenomena such as waterfall gorges and canyon structures. Vast stretches of natural and semi-natural forests, especially valuable of which are relic pinewoods, support exceptional biological diversity. The site also harbours well-preserved montane alderwoods and remnants of limestone beechwoods and beech-fir woods with typical attributes of natural forests. Meadow communities also display great richness and variety of species. Highest number of vascular plants per one square metre ever observed in Central Europe has been recorded (74 different species) nowhere else but in these communities. Owing to its karstic topography, the site is ample in various cave systems (more than 200) valuable as wintering grounds for several species of resident bats. The site has been designated a national park with its most valuable sections separately protected in the categories of national nature reserve, nature reserve and nature monument.

Zraniteľnosť

Thanks to its size, compactness and degree of naturalness, the site is to a great degree "resistant" to deleterious consequences of human impact. On-site introduction of the chamois population of alpine provenance has brought on considerable damage of rocky habitats. Status of local forest stands can negatively be impacted by outbreaks of bark beetle species spreading to the site from the adjacent spruce monocultures. Meadow habitats are partially endangered by the withdrawal of land from regular management.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Obnova lesa a manažment
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 28,6 42,9 28,5 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa potiská ryby 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 9,5 90,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 77,8 22,2 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 41,4 0,0 58,6 Zobraziť druh v atlase
Ligularia sibirica jazyčník sibírsky vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 92,3 0,0 7,7 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 41,9 39,5 18,6 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 20,0 80,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 71,4 14,3 14,3 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 17,6 82,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 80,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 60,0 36,0 4,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 29,4 70,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 20,0 0,0 80,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 87,5 0,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov