Ďumbierske Tatry

Kód územia

SKUEV0302

Výmera územia

44028,460 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Baláže, Brezno, Brusno, Bystrá, Demänovská Dolina, Dolná Lehota, Donovaly, Dúbrava, Hiadeľ, Horná Lehota, Iľanovo, Jarabá, Jasenie, Kráľovská Ľubeľa, Lazisko, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovské Kľačany, Liptovský Ján, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Nemecká, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Ploštín, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod, Ráztoka, Staré Hory, Vislavce, Vyšná Boca, Závažná Poruba

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,91169622

Zemepiská dĺžka

19,48426033

Nadmorská výška (m)

Max

2040

Priemerná

1169

Min

388

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8110 - Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Cyclamen fatrense, Cypripedium calceolus, Dianthus nitidus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Mannia triandra, Marmota marmota latirostris, Microtus tatricus, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Ochyraea tatrensis, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Rupicapra rupicapra tatrica, Scapania massolongi, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site forms a substantial part of the geomorphological subunit Nízke Tatry Mts., part Ďumbierske Tatry Mts. but it also interferes with the territory of the subunit Starohorské vrchy Hills. The site is noted for the presence of several species of flora protected by Slovak law and species listed in the IUCN Red List of Threatened Plants. From the geological point of view, the site is very diverse, the variability being underlined by its substantial size. Its northern sections are dominated by limestones and dolomites. Central parts are dominated by biotite and two-mica gneiss and muscovite-biotite granodiorits on transition to granites while its southern sections are typical for the increased presence of carbonate rocks. Glacial period gave origin to glacial cories, periglacial boulder seas and boulder fields.

Ciele ochrany

Western part of Nízke Tatry Mts. is the second place additional to the Vysoké Tatry Mts. in the presence of typical alpine habitats, dwarf-pine communities and 9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea) evolved in natural conditions of Slovakia. The site supports vital populations of species of large carnivores of European importance whose population density here is highest in Slovakia. Nature conservation efforts shall focus on the stabilisation of thriving populations of these species and improvement of their mutual cohabitation with mankind that has become an inherent component of both ecosystems and the countryside. Their current density is the best guarantee of allowing spreading these species beyond Slovak borders to the areas of neighbouring countries where these species have been wiped out. The site partially overlaps with the territory of the Nízke Tatry SPA. The site provides excellent nesting grounds for a whole range of different avifauna species and is one of the five most important breeding areas of Slovakia for the species Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus and Glaucidium passerinum. Resident populations of fowl-like forest species of Tetrao tetrix, Tetrao urogallus and Bonasa bonasia are seen as core populations of these species in Slovakia. The site is also listed as one of the most valuable karstic areas of Slovakia. Majority of the site belongs to the territory of the Nízke Tatry / Low Tatras NP. Within the boundaries of the site, there are several sizeable small-scale protected areas of the national network of protected sites.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the forested sections of the site is underlined by forest management measures applied and their "aftermath" side effects, e.g. soil and water pollution by oily substances, erosion, habitat destruction, changes of tree species composition, etc. Intactness of the local forest ecosystems is under threat of being disturbed by both abiotic (wind, snow, rime, avalanches) and biotic harmful agents (outbreaks of bark beetle species). Certain areas of the site have to cope with atmospheric pollution seriously compromising the favourable status of individual components of the environment (forest tree species and aquatic habitats are the most vulnerable). Fragile ecological balance of the site is not helped by managing the resident population of wolf (annual shooting of several specimens) and recorded cases of poaching. The site seriously suffers from the consequences of various year round recreational and sporting activities, such as hang gliding, mountain biking, tour skiing, walking, rock climbing, snowboarding, etc. Seasonally occurring uncontrollable collection of the forest products is also harmful. Unauthorised entrance of the disrespectful visitors to the area to the public closed cave systems, poaching on the birds of prey eggs and young, unauthorised collection of flora and fauna species, off road motorbiking and snowmobile rides all do nothing but compromise the favourable conservation status of the site. It is important to note that the area around the NízkeTatry - západ Mts. is highly urbanised with several major municipalities directly bordering the mountain range (Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok). There are several very popular winter and summer holiday centres (Donovaly, Demänovská dolina - Jasná, Mýto pod Ďumbierom, Tále, Krpáčovo, Trangoška, Čertovica, etc.) situated within or near the borders of the site. Mountain huts (Štefánikova chata, Kamenná chata) and shelters (Ďurková) frequented by visitors are also the structures undermining the efforts of nature conservation to preserve naturalness of the site. As for conservation of biological diversity, the abandonment of traditional forms of land management (mowing, grazing, etc.) provides for undesirable seral processes.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.994 % church - 0.06 % other communities - 2.502 % private - 1.987 % state - 66.713 % towns and municipalities - 1.119 % urbarial communities - 24.624 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Aconitum firmum subsp. firmum, Antennaria carpatica, Anthus spinoletta, Arctostaphylos uva-ursi, Aster alpinus, Blechnum spicant, Callianthemum coriandrifolium, Cardaminopsis neglecta, Carduelis flammea, Carex capillaris subsp. capillaris, Carex fuliginosa, Carex rupestris, Carpodacus erythrinus, Cryptogramma crispa, Dianthus praecox, Diphasiastrum alpinum, Doronicum stiriacum, Dryas octopala, Dryomys nitedula, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Gentiana frigida, Gentiana punctata, Hedysarum hedysaroides, Charadrius morinellus, Lacerta agilis, Leucanthemopsis alpina, Listera cordata, Loiseleuria procumbens, Monticola saxatilis, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Novosieversia reptans, Nyctalus noctula, Oenanthe oenanthe, Parnassius apollo, Pedicularis hacquii, Pedicularis oederi, Perdix perdix, Pinus mugo, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plectrophenax nivalis, Poa laxa, Primula minima, Prunella collaris, Rhodiola rosea, Riparia riparia, Salix helvica, Salix herbacea, Salix reticulata, salix retusa, Saussurea alpina, Saxifraga bryoides, Saxifraga caesia, Saxifraga hieraciifolia, Saxifraga oppositifolia, Scopolia carniolica, Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus, Senecio umbrosus, Sicista betulina, Silene acaulis, Soldanella hungarica subsp. hungarica, Sorbus chamaemespilus, Tetrao tetrix, Tichodroma muraria, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hraboš tatranský cicavce 19,0 57,1 23,9 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 71,4 14,3 14,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 20,0 36,7 43,3 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 40,0 20,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 33,3 16,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 23,1 61,5 15,4 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 88,9 11,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 63,6 36,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 14,3 85,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 63,6 9,1 27,3 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 88,9 11,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 62,5 31,3 6,2 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov