Ďumbierske Tatry

Kód územia

SKUEV0302

Výmera územia

44125,944 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Baláže, Brezno, Brusno, Bystrá, Demänovská Dolina, Dolná Lehota, Donovaly, Dúbrava, Hiadeľ, Horná Lehota, Iľanovo, Jarabá, Jasenie, Kráľovská Ľubeľa, Lazisko, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovské Kľačany, Liptovský Ján, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Nemecká, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Ploštín, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod, Ráztoka, Staré Hory, Vislavce, Vyšná Boca, Závažná Poruba

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,91169622

Zemepiská dĺžka

19,48426033

Nadmorská výška (m)

Max

2040

Priemerná

1169

Min

388

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8110 - Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Cyclamen fatrense, Cypripedium calceolus, Dianthus nitidus, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Mannia triandra, Marmota marmota latirostris, Microtus tatricus, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Ochyraea tatrensis, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Rupicapra rupicapra tatrica, Scapania carinthiaca, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site forms a substantial part of the geomorphological subunit Nízke Tatry Mts., part Ďumbierske Tatry Mts. but it also interferes with the territory of the subunit Starohorské vrchy Hills. The site is noted for the presence of several species of flora protected by Slovak law and species listed in the IUCN Red List of Threatened Plants. From the geological point of view, the site is very diverse, the variability being underlined by its substantial size. Its northern sections are dominated by limestones and dolomites. Central parts are dominated by biotite and two-mica gneiss and muscovite-biotite granodiorits on transition to granites while its southern sections are typical for the increased presence of carbonate rocks. Glacial period gave origin to glacial cories, periglacial boulder seas and boulder fields.

Ciele ochrany

Western part of Nízke Tatry Mts. is the second place additional to the Vysoké Tatry Mts. in the presence of typical alpine habitats, dwarf-pine communities and 9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea) evolved in natural conditions of Slovakia. The site supports vital populations of species of large carnivores of European importance whose population density here is highest in Slovakia. Nature conservation efforts shall focus on the stabilisation of thriving populations of these species and improvement of their mutual cohabitation with mankind that has become an inherent component of both ecosystems and the countryside. Their current density is the best guarantee of allowing spreading these species beyond Slovak borders to the areas of neighbouring countries where these species have been wiped out. The site partially overlaps with the territory of the Nízke Tatry SPA. The site provides excellent nesting grounds for a whole range of different avifauna species and is one of the five most important breeding areas of Slovakia for the species Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus and Glaucidium passerinum. Resident populations of fowl-like forest species of Tetrao tetrix, Tetrao urogallus and Bonasa bonasia are seen as core populations of these species in Slovakia. The site is also listed as one of the most valuable karstic areas of Slovakia. Majority of the site belongs to the territory of the Nízke Tatry / Low Tatras NP. Within the boundaries of the site, there are several sizeable small-scale protected areas of the national network of protected sites.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the forested sections of the site is underlined by forest management measures applied and their "aftermath" side effects, e.g. soil and water pollution by oily substances, erosion, habitat destruction, changes of tree species composition, etc. Intactness of the local forest ecosystems is under threat of being disturbed by both abiotic (wind, snow, rime, avalanches) and biotic harmful agents (outbreaks of bark beetle species). Certain areas of the site have to cope with atmospheric pollution seriously compromising the favourable status of individual components of the environment (forest tree species and aquatic habitats are the most vulnerable). Fragile ecological balance of the site is not helped by managing the resident population of wolf (annual shooting of several specimens) and recorded cases of poaching. The site seriously suffers from the consequences of various year round recreational and sporting activities, such as hang gliding, mountain biking, tour skiing, walking, rock climbing, snowboarding, etc. Seasonally occurring uncontrollable collection of the forest products is also harmful. Unauthorised entrance of the disrespectful visitors to the area to the public closed cave systems, poaching on the birds of prey eggs and young, unauthorised collection of flora and fauna species, off road motorbiking and snowmobile rides all do nothing but compromise the favourable conservation status of the site. It is important to note that the area around the NízkeTatry - západ Mts. is highly urbanised with several major municipalities directly bordering the mountain range (Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok). There are several very popular winter and summer holiday centres (Donovaly, Demänovská dolina - Jasná, Mýto pod Ďumbierom, Tále, Krpáčovo, Trangoška, Čertovica, etc.) situated within or near the borders of the site. Mountain huts (Štefánikova chata, Kamenná chata) and shelters (Ďurková) frequented by visitors are also the structures undermining the efforts of nature conservation to preserve naturalness of the site. As for conservation of biological diversity, the abandonment of traditional forms of land management (mowing, grazing, etc.) provides for undesirable seral processes.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.994 % church - 0.06 % other communities - 2.502 % private - 1.987 % state - 66.713 % towns and municipalities - 1.119 % urbarial communities - 24.624 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Holorub
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Aconitum firmum subsp. firmum, Antennaria carpatica, Anthus spinoletta, Arctostaphylos uva-ursi, Aster alpinus, Blechnum spicant, Brachyptera starmachi, Caenis lactea, Callianthemum coriandrifolium, Cardaminopsis neglecta, Carduelis flammea, Carex capillaris subsp. capillaris, Carex fuliginosa, Carex rupestris, Carpodacus erythrinus, Cryptogramma crispa, Cryptocheilus richardsi, Dianthus praecox, Diphasiastrum alpinum, Doronicum stiriacum, Dryas octopala, Emblethis duplicatus, Eocatops pelopis, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Ephemerella notata, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eucinetus hopffgarteni, Gammarus leopoliensis, Gentiana frigida, Gentiana punctata, Graptoleberis testudinaria pannonica, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Hedysarum hedysaroides, Charadrius morinellus, Choreia maculata, Leucanthemopsis alpina, Libellula fulva, Listera cordata, Loiseleuria procumbens, Monticola saxatilis, Novosieversia reptans, Oenanthe oenanthe, Pedicularis hacquii, Pedicularis oederi, Perdix perdix, Pinus mugo, Plectrophenax nivalis, Poa laxa, Primula minima, Prunella collaris, Rhodiola rosea, Riparia riparia, Salix helvica, Salix herbacea, Salix reticulata, salix retusa, Saussurea alpina, Saxifraga bryoides, Saxifraga caesia, Saxifraga hieraciifolia, Saxifraga oppositifolia, Scopolia carniolica, Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus, Senecio umbrosus, Silene acaulis, Soldanella hungarica subsp. hungarica, Sorbus chamaemespilus, Tetrao tetrix, Tichodroma muraria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 16,7 50,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fuzáč karpatský chrobáky 0,0 68,8 31,2 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 25,9 55,6 18,5 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) kolibiarik zelený vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ľabtuška vrchovská vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) murárik červenokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) netopier brvitý cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 71,4 28,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 52,9 0,0 47,1 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 45,5 54,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) skaliar pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesná (hôrna) vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Emberiza cia Linnaeus, 1766 strnádka cia vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 76,5 11,8 11,7 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 16,7 50,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) tetrov hoľniak vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica severská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 večernica tmavá (pestrá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella collaris (Scopoli, 1769) vrchárka červenkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 22,2 77,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 20,5 38,5 41,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 37,5 25,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 43,3 16,7 40,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 47,6 38,1 14,3 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 85,3 14,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 22,2 66,7 11,1 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 40,0 45,0 15,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 58,3 41,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 10,0 90,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 76,2 9,5 14,3 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 94,7 5,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 94,1 5,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 73,5 23,5 3,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov