Tatry

Kód územia

SKCHVU030

Výmera územia

54684,504 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 448 42 17
fax:+421 52 448 42 17
Slovak Republic
Tatranská Štrba č. 75

Katastrálne územia

Babky, Bobrovec, Habovka, Huty, Hybe, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovská Kokava, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Oravice, Pribylina, Smrečany, Starý Smokovec, Svätý Štefan, Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica, Tichá dolina, Vavrišovo, Važec, Východná, Zuberec, Ždiar, Žiar

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,19118175

Zemepiská dĺžka

19,91488854

Nadmorská výška (m)

Max

2608

Priemerná

1337

Min

684

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Lanius excubitor, Picoides tridactylus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus

Popis územia

There are several important types of flora and fauna communities present within the site – thermophile species in the southern, sunny foothills and alpine species with a northern origin in the peaks of Tatras. From a geomorphological point of view the glacial valleys – troughs - finished with the wide amphitheatres, moraines, interior blind lakes, rocky towers and needles are typical features of the site. Part of the site - Belianske Tatry Mts. – is typical with the karst phenomena.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia and Glaucidium passerinum and regularly nest here more than 1% of national population of Falco peregrinus, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Lanius excubitor and Aegolius funereus.

Zraniteľnosť

Original character of the area's forest ecosystems has been altered mainly as a result of forestry practices utilised (tending of young forest stands, regeneration methods, dead tree removal). Except for the already mentioned forestry activities special attention should be paid to the removal of fragmented and riparian vegetation and the reduction of the avifauna welfare related crimes including the poaching of the eagle young from their nests and their illegal shooting.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  letisko
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  sklady
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  štadión
  ihrisko
  kemping
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  informačné centrá
  vojenská aktivita
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  genetické znečistenie (flóra)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (fauna)
  začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)
  predátorstvo
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)
  začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  lavína
  búrky
  záplavy (prírodné procesy)
  prírodný požiar
  iné prírodné katastrofy

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hraboš tatranský cicavce 21,7 78,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 97,6 2,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 57,1 14,3 28,6 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 93,6 2,1 4,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 9,1 45,5 45,4 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 30,0 50,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Cochlearia tatrae lyžičník tatranský vyššie rastliny 87,5 12,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Artemisia eriantha palina skalná vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 60,0 0,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Tortella rigens závitovka machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 42,9 28,6 28,5 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 86,4 0,0 13,6 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 80,0 0,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 96,0 4,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 80,6 19,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 50,0 45,5 4,5 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 79,2 16,7 4,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7110 Aktívne vrchoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 71,4 14,3 14,3 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 92,3 7,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 95,7 4,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 92,6 7,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 40,0 26,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 53,8 23,1 23,1 Zobraziť biotop v atlase
9420 Smrekovcovo-limbové lesy 68,4 21,1 10,5 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov