Malá Fatra

Kód územia

SKUEV0252

Výmera územia

20541,371 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Belá, Dolná Tižina, Istebné, Kraľovany, Krasňany, Lipovec, Nezbudská Lúčka, Párnica, Sučany, Šútovo, Terchová, Turany, Turčianske Kľačany, Varín, Veličná, Zázrivá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,19138889

Zemepiská dĺžka

19,04805556

Nadmorská výška (m)

Max

1708

Priemerná

904

Min

365

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 4080 - Spoločenstvá subalpínskych krovín
 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8120 - Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aconitum firmum ssp. moravicum, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cucujus cinnaberinus, Cypripedium calceolus, Dianthus nitidus, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Tozzia carpathica, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo angustior

Popis územia

Krivánska Fatra Mts. represent a single sided core mountain range formed by the rocks of crystalline complex enwrapped by the younger rocks of the Mesozoic period. The site belongs to the category of ridge mountain ranges. Central ridge of the mountain range is heavily zigzagged, the shape resulting from reversed erosion processes. Central ridge is adjoined by adjacent side forks providing natural division between deep valleys created by the sheer power of watercourses that in the past penetrated the territory right up to the central ridge. Advanced destruction processes have provided for the formation of secondary ridge called Sokolie-Boboty. Eastern part of the territory on contrary lacks the central morphological axis. Hence the crystalline complex is dominated by fine shaped formations. Topography of siliceous complexes is typical for the fine-shaped formations that in a regular pattern being replaced by cliff sections. Sections built by weathering - resistant limestones and dolomites are, on the other hand, characteristic by depth erosion processes progressing along the fissures and tectonic lines. Karst forms are represented by various clints and grikes, sinkholes, abysses, canyons, caves and karst springs. In situ periglacial and cryopedologic processes have resulted in the formation of compound ridges, boulder fields and so called garland soils (cryosolics), etc.

Ciele ochrany

The site possesses a status of a national park. It is classed both as the core area and ecological corridor of regional importance within the Terrestrial System of Ecological Stability. It represents the important IBA No.Slovakia/013 and forms a part of the proposed Malá Fatra SPA. It was included in the list of the Slovak natural heritage sites. Malá Fatra Mts. constitute the highest most westerly mountain range of the Western Carpathians. The site represents the northern limit of the natural distribution for the thermophilous communities with Quercus petraea. The site fosters a rich mosaic of forest communities of natural composition and age structure ranging in altitude from the communities of oak-beech forest vegetation zone to the communities of dwarf pine vegetation zone. The site is exceptionally rich in various life forms and harbours 973 species of vascular plants, 3.000 species of invertebrate and 210 different species of vertebrate. Endemic taxa of plants unique to the site include Sorbus margittaiana, Euphrasia stipitata, Alchemilla sojakii and Alchemilla virginea. The site is also considered as the centre of national distribution for Dianthus nitidus and Aconitum firmum ssp. moravicum and represents the northern limit of the Slovak range for Elaphe longissima. The site also represents the western limit of the continuous native range for Ursus arctos, Canis lupus and Lynx lynx in Eurasia and provides a good example of the alpine meadow communities created as a result of the long-term extensive management of local land.

Zraniteľnosť

The key threat factors include most notably the attempts to intensify the use of the site for the mass-scale recreational activities (increase in the capacity of ski lifts and accommodation facilities, holiday homes development, etc.). Increased numbers of visitors are directly associated with the increase of erosion processes observed on and around the official footpaths. As for forestry, whole number of issues have been identified to pose a direct threat to the naturalness of the local communities. As most important are seen the following: • Favouring of spruce for the regeneration of the montane zone forests, • Attempts to enlarge the existing network of the forest tracks, • Removal of riparian vegetation (it very often forms a part of the forest stands earmarked for felling), • Introduction of dwarf pine into the originally non-forest habitats of national and European importance valued for the presence of rare species of flora and fauna (wind swept hillsides, steep slopes, avalanche ravines, etc.), • Attempts to cancel the restrictions of hunting activities imposed on behalf of the nature conservation interests. Special attention shall be paid to the seral processes progressing on alpine meadows. These habitats represent one of the most prominent man-made landscape features. Annual mass collection of the forest products in the areas above the upper timber line should also be considered as controversial and therefore appropriately dealt with.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.8 % private - 16.632 % state - 57.633 % towns and municipalities - 1.94 % urbarial communities - 17.995 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov
  Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
  výroba solárnej energie
  výroba veternej energie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  parkovacie miesta
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nesúvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
  rekonštrukcia, obnova budov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  intenzívny chov rýb
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  informačné centrá
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zásobárne vody
  malé vodné elektrárne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  antagonizmus s domácimi zvieratami
L - prírodné katastrofy  
  lavína

Ostatné druhy

Alchemilla sojakii, Alchemilla virginea, Ampedus (Ampedus) hjorti, Aremonia agrimonoides, Asperula neilreichii, Astragalus australis, Baetis niger, Brachyptera starmachi, Bromella falcigera, Caenis lactea, Carabus (Hemicarabus) nitens, Carex rupestris, Carorita limnaea, Cassida (Cassida) panzeri, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Coeloglossum viride, Combocerus glaber, Corallorhiza trifida, Crepis sibirica, Cryptocheilus richardsi, Delphinium oxysepalum, Diphasiastrum alpinum, Donaciella cinerea, Dryas octopetala, Eleocharis quinqueflora, Emblethis duplicatus, Eocatops pelopis, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Ephemerella notata, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis palustris, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eucinetus hopffgarteni, Euphrasia stipitata, Gammarus leopoliensis, Gampsocleis glabra, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Graphoderus zonatus, Graptoleberis testudinaria pannonica, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Haplodrassus cognatus, Herminium monorchis, Choreia maculata, Libellula fulva, Listera cordata, Lycopodium annotinum, Malaxis monophyllos, Ophioglossum vulgatum, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Padus avium subsp. praea, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Pseudorchis albida, Pyrola carpatica, Salix reticulata, salix retusa, Saxifraga wahlenbergii, Soldanella carpatica, Sorbus margittaiana, Taxus baccata, Traunsteinera globosa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fuzáč karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 0,0 77,8 22,2 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) kolibiarik zelený vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ľabtuška vrchovská vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 lelek lesný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) murárik červenokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis blythii (Tomes, 1857) netopier ostrouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) netopier riasnatý cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) skaliar pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 slimák záhradný mäkkýše 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesná (hôrna) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza cia Linnaeus, 1766 strnádka cia vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) tetrov hoľniak vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica severská cicavce 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella collaris (Scopoli, 1769) vrchárka červenkavá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 55,6 33,3 11,1 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 20,0 60,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 20,0 60,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 78,6 21,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 77,8 11,1 11,1 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 69,4 30,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 14,3 81,0 4,7 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 65,0 35,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 38,9 55,6 5,5 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 66,7 30,3 3,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 37,5 25,0 37,5 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov