Malá Fatra

Kód územia

SKUEV0252

Výmera územia

22252,660 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Belá, Dolná Tižina, Istebné, Kraľovany, Krasňany, Lipovec, Nezbudská Lúčka, Párnica, Sučany, Šútovo, Terchová, Turany, Turčianske Kľačany, Varín, Veličná, Zázrivá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,19138889

Zemepiská dĺžka

19,04805556

Nadmorská výška (m)

Max

1708

Priemerná

904

Min

365

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 4080 - Spoločenstvá subalpínskych krovín
 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8120 - Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aconitum firmum ssp. moravicum, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Callimorpha quadripunctaria, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cucujus cinnaberinus, Cypripedium calceolus, Dianthus nitidus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Tozzia carpathica, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo angustior

Popis územia

Krivánska Fatra Mts. represent a single sided core mountain range formed by the rocks of crystalline complex enwrapped by the younger rocks of the Mesozoic period. The site belongs to the category of ridge mountain ranges. Central ridge of the mountain range is heavily zigzagged, the shape resulting from reversed erosion processes. Central ridge is adjoined by adjacent side forks providing natural division between deep valleys created by the sheer power of watercourses that in the past penetrated the territory right up to the central ridge. Advanced destruction processes have provided for the formation of secondary ridge called Sokolie-Boboty. Eastern part of the territory on contrary lacks the central morphological axis. Hence the crystalline complex is dominated by fine shaped formations. Topography of siliceous complexes is typical for the fine-shaped formations that in a regular pattern being replaced by cliff sections. Sections built by weathering - resistant limestones and dolomites are, on the other hand, characteristic by depth erosion processes progressing along the fissures and tectonic lines. Karst forms are represented by various clints and grikes, sinkholes, abysses, canyons, caves and karst springs. In situ periglacial and cryopedologic processes have resulted in the formation of compound ridges, boulder fields and so called garland soils (cryosolics), etc.

Ciele ochrany

The site possesses a status of a national park. It is classed both as the core area and ecological corridor of regional importance within the Terrestrial System of Ecological Stability. It represents the important IBA No.Slovakia/013 and forms a part of the proposed Malá Fatra SPA. It was included in the list of the Slovak natural heritage sites. Malá Fatra Mts. constitute the highest most westerly mountain range of the Western Carpathians. The site represents the northern limit of the natural distribution for the thermophilous communities with Quercus petraea. The site fosters a rich mosaic of forest communities of natural composition and age structure ranging in altitude from the communities of oak-beech forest vegetation zone to the communities of dwarf pine vegetation zone. The site is exceptionally rich in various life forms and harbours 973 species of vascular plants, 3.000 species of invertebrate and 210 different species of vertebrate. Endemic taxa of plants unique to the site include Sorbus margittaiana, Euphrasia stipitata, Alchemilla sojakii and Alchemilla virginea. The site is also considered as the centre of national distribution for Dianthus nitidus and Aconitum firmum ssp. moravicum and represents the northern limit of the Slovak range for Elaphe longissima. The site also represents the western limit of the continuous native range for Ursus arctos, Canis lupus and Lynx lynx in Eurasia and provides a good example of the alpine meadow communities created as a result of the long-term extensive management of local land.

Zraniteľnosť

The key threat factors include most notably the attempts to intensify the use of the site for the mass-scale recreational activities (increase in the capacity of ski lifts and accommodation facilities, holiday homes development, etc.). Increased numbers of visitors are directly associated with the increase of erosion processes observed on and around the official footpaths. As for forestry, whole number of issues have been identified to pose a direct threat to the naturalness of the local communities. As most important are seen the following: • Favouring of spruce for the regeneration of the montane zone forests, • Attempts to enlarge the existing network of the forest tracks, • Removal of riparian vegetation (it very often forms a part of the forest stands earmarked for felling), • Introduction of dwarf pine into the originally non-forest habitats of national and European importance valued for the presence of rare species of flora and fauna (wind swept hillsides, steep slopes, avalanche ravines, etc.), • Attempts to cancel the restrictions of hunting activities imposed on behalf of the nature conservation interests. Special attention shall be paid to the seral processes progressing on alpine meadows. These habitats represent one of the most prominent man-made landscape features. Annual mass collection of the forest products in the areas above the upper timber line should also be considered as controversial and therefore appropriately dealt with.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.8 % private - 16.632 % state - 57.633 % towns and municipalities - 1.94 % urbarial communities - 17.995 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  neintenzívne
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
  výroba solárnej energie
  výroba veternej energie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  parkovacie miesta
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nesúvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
  rekonštrukcia, obnova budov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  intenzívny chov rýb
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  informačné centrá
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zásobárne vody
  malé vodné elektrárne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  antagonizmus s domácimi zvieratami
L - prírodné katastrofy  
  lavína

Ostatné druhy

Alchemilla sojakii, Alchemilla virginea, Aremonia agrimonoides, Asperula neilreichii, Astragalus australis, Bufo viridis, Carex rupestris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Crepis sibirica, Delphinium oxysepalum, Diphasiastrum alpinum, Dryas octopetala, Dryomys nitedula, Elaphe longissima, Eleocharis quinqueflora, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis palustris, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Eudontomyzon mariae, Euphrasia stipitata, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Herminium monorchis, Hyla arborea, Lacerta agilis, Listera cordata, Lycopodium annotinum, Maculinea arion, Malaxis monophyllos, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Ophioglossum vulgatum, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Padus avium subsp. praea, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Pseudorchis albida, Pyrola carpatica, Salix reticulata, salix retusa, Saxifraga wahlenbergii, Sicista betulina, Soldanella carpatica, Sorbus margittaiana, Taxus baccata, Traunsteinera globosa, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 91,3 8,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 76,9 7,7 15,4 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,0 30,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 58,3 41,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 63,2 36,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 33,3 16,7 50,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov