Dunajské luhy

Kód územia

SKCHVU007

Výmera územia

17653,672 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Baka, Bodíky, Číčov, Čilistov, Čunovo, Devín, Dobrohošť, Gabčíkovo, Hamuliakovo, Chľaba, Iža, Jarovce, Kalinkovo, Kamenica nad Hronom, Karlova Ves, Klížska Nemá, Kľúčovec, Komárno, Kravany nad Dunajom, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Moča, Mužla, Nivy, Nová Stráž, Nové Košariská, Obid, Patince, Petržalka, Podunajské Biskupice, Radvaň nad Dunajom, Rohovce, Rovinka, Rusovce, Ružinov, Sap, Šamorín, Štúrovo, Šuľany, Trávnik, Veľké Kosihy, Vojka nad Dunajom, Zlatná na Ostrove

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,90901180

Zemepiská dĺžka

17,58002080

Nadmorská výška (m)

Max

149

Priemerná

120

Min

92

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anas querquedula, Anas strepera, Anthus campestris, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Mergus albellus, Milvus migrans, Netta rufina, Riparia riparia, Sterna hirundo, Tringa totanus

Popis územia

In the 20th century the site was substantially affected by human activities, especially building-up and setting into operation the water reservoir Gabčíkovo (1992). Geological basement consists especially of the gravel-sand deposits. Within Danube inundated area alluvial forests are considered as important ecosystems, however, currently they consist of the cultivated poplar monocultures at 80%. Natural stands with original species composition are rare and fragmented. Currently the site is under strong human pressure, especially intensive forest management, unregulated recreation activites, illegal building-up of the cottages, etc. The area of a main Danube River flow is under stronger pressure of water management (gravel and sands exploitation, shores stabilization with quarry rocks, etc).

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Haliaeetus albicilla, Egretta garzetta, Milvus migrans, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Alcedo atthis and is one of the five areas for nesting of Anas querquedula, Tringa totanus, Netta rufina and Anas strepera. Regularly winter or migrate here more than 1% of european migrating population of Mergus albellus, Aythya fuligula, Aythya ferina and Bucephala clangula. Regularly migrate here more then 20000 individuals and winter here more then 70000 individuals of several water birds species. Regularly nest here more than 1% of national population of Anthus campestris, Ciconia nigra, Circus aeruginosus and Riparia riparia.

Zraniteľnosť

Forest management practices such as large scale felling, timing of feeling well into breeding season, artificial regeneration using non-native tree species, levelling off natural terrain depressions, whole area soil tillage, etc. represent the most significant group of activities negatively impacting resident bird populations. Other actions with direct negative impact on the bird species subject to conservation efforts include the measures of hydraulic engineering, melioration systems, mass summer recreation & recreational activities, establishment of recreational facilities such as holiday/weekend cottages sites, water sports, shipping, gravel exploitation, fishing and hunting.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  prístavy
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
  športové a rekreačné štruktúry
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  poldre
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  vysušovanie
  biologické procesy
  súťaživosť (fauna)
  predátorstvo

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana lessonae, Stylurus flavipes, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 40,7 55,6 3,7 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 62,5 37,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 3,7 77,8 18,5 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 8,7 91,3 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 18,2 45,5 36,3 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 66,7 0,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 20,0 30,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 7,1 92,9 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 91,3 8,7 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 62,5 0,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 20,0 80,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 40,0 45,0 15,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov