Latorica

Kód územia

SKUEV0006

Výmera územia

7476,050 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

16.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Bačka, Beša, Boľ, Boťany, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Čierna, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Kucany, Leles, Oborín, Pavlovo, Poľany, Ptrukša, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vojka, Zatín, Zemplín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,48822962

Zemepiská dĺžka

21,96954907

Nadmorská výška (m)

Max

105

Priemerná

100

Min

96

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Aspius aspius, Bombina bombina, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Emys orbicularis, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Lycaena dispar, Marsilea quadrifolia, Misgurnus fossilis, Myotis dasycneme, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, Pelecus cultratus, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio uranoscopus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Triturus dobrogicus, Unio crassus, Vertigo angustior, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

The site is represented by a mosaic of the floodplain forests, wetlands, oxbow lakes and alluvial meadows with the terrain depressions. Geological basement is formed by clays, sands and gravels. Soils are Fluvisols. The relief is mostly lowland and alluvial with depressions and numerous sand dunes.

Ciele ochrany

Maintenance of the wetland ecosystems – original floodplain forests, oxbow lakes, borrow pits and floodplain meadows in the Latorica River alluvium. Occurrence of many rare and endagered fauna and flora species. The site is a part of the Medzibodrožie SPA, Latorica Protected Landscape Area and Latorica Ramsar Site.

Zraniteľnosť

In the past, wetlands were reduced in a consequence of extensive drainage, riverbeds regulation, dams construction and grasslands conversion into the arable land. New types of communities - alluvial medows and pastures with many rare species originated in a consequence of grubbing of woods. They are of a half-natural character. Currently, they regress due to the lack of mowing and grazing. Further threat is represented by pollution of the water habitats from the oil disasters in the Ukraine part of Latorica River, felling of the native floodplain forests, natural drying and land-filling of the wetland habitats and spreading of the invasive flora species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 32.521 % church - 12.703 % other communities - 2.958 % private - 23.267 % state - 9.35 % towns and municipalities - 7.151 % urbarial communities - 12.05 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny spôsobené záplavami

Ostatné druhy

Abramis ballerus, Acipenser ruthenus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Alburnoides bipounctatus, Allium angulosum, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Apodemus agrarius, Apodemus flavicollis, Apodemus microps, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bufo bufo, Buteo lagopus, Carex melanostachya, Ceratophyllum submersum, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Clethrionomys glateolus, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza calandra, Emberiza schoeniclus, Eptesicus serotinus, Eryngium planum, Falco vespertinus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gratiola officinalis, Heleochloa alopecuroides, Hyla arborea, Chlidonias niger, Ictalurus melas, Ictalurus nebulosus, Ixobrychus minutus, Juncus atratus, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lacerta vivipara, Lanius minor, Lathyrus palustris, Leppomis gibbosus, Leucanthemella serotina, Leuciscus idus, Leucojum aestivum, Leucojum vernum, Leucojum vernum subsp. carpaticum, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Locustella luscinioides, Locustella naevia, Luscinia luscinia, Lythrum hyssopifolia, Micromys minutus, Microtus arvalis, Microtus minutus, Microtus subterraneus, Motacilla flava, Muscardinius avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Najas marina, Najas minor, Natrix natrix, Neomys fodiens, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Nymphaea alba, Pandion haliaetus, Perccottus genii, Platalea leucorodia, Plecotus austriacus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Porzana parva, Porzana porzana, Pulicaria vulgaris, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana esculanta, Rana lessonae, Rhodeus sericeus, Riparia riparia, Salvinia natans, Saxicola torquatus, Scutellaria hastifolia, Sorex araneus, Sorex minutus, Stratiotes aloides, Succisella inflexa, Tachybaptus ruficollis, Talpa europea, Thalictrum lucidum, Trapa natans, Tringa ochropus, Tringa totanus, Urtica kioviensis, Utricularia vulgaris, Viola elatior, Vitis sylvestris, Wolffia arrhiza, Zerynthia polyxena