Poľana

Kód územia

SKCHVU022

Výmera územia

32315,578 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Čierny Balog, Detva, Dúbravica, Dúbravy, Hriňová, Hrochoť, Hronec, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Ľubietová, Očová, Osrblie, Podkriváň, Poniky, Povrazník, Sihla, Stará Huta, Stožok, Strelníky, Valaská, Vígľaš

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63501640

Zemepiská dĺžka

19,45524875

Nadmorská výška (m)

Max

0

Priemerná

0

Min

0

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bonasa bonasia, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius minor, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Saxicola torquatus, Tetrao urogallus

Popis územia

Geological basement of the site consists of veporids in the eastern part and the tertiary volcanites in the central and western part of the site. Volcanic structure is displayed in an alternation of stable andesite nappes and flows with the layers of less stable tuffs and tuffites. In a consequence of depression and erosion processes a caldera originated in the central part of the area. Southern parts are represented with typical rural country-like type of settlement with a maintaned mosaic of extensively manged meadows, pastures, old orchards and arable patches.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Lullula arborea and Lanius minor. Regularly nest here more than 1% of national population of Ficedula albicollis, Ficedula parva, Bonasa bonasia, Dryocopus martius, Picus canus, Picoides tridactylus, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Pernis apivorus, Saxicola torquata, Coturnix coturnix

Zraniteľnosť

Occasionally rather intensive character of the forest management practices including strip felling, clear-cutting and the removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc., represent the most significant threat to the area as long as the interests of nature conservancy are to be answered. Other human activities whose realisation represent potential threat to the nature conservancy objectives include spring grass burning (this particularly applies to the southern part of the area typical for scattered settlement) and illegal hunting (mainly illegal shooting of the fowl-like forest species, birds of prey and owl species). Uncontrollable seral process of the forest glades being overtaken by surrounding forest vegetation represents another significant risk factor for the survival of nesting species. Special attention should be paid to the preservation of remaining fragmented vegetation and maintaining the current extent of extensive land management practices on overgrown meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
  továrne
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  lyžiarske stredisko
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  informačné centrá
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Achillea ptarmica, Anguis fragilis, Bufo bufo, Carex hartmanii, Carex lasiocarpa, Carex umbrosa, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Coronella austriaca, Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Dactylorhiza sambucina, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Elaphe longissima, Epipactis atrorubens, Epipactis palustris, Felis silvestris, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Iris sibirica, Lacerta agilis, Lathyrus nissolia, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Lychnis coronaria, Martes foina, Martes martes, Matteuccia struthiopteris, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Myotis daubentonii, Natrix natrix, Nyctalus leisleri, Ophioglossum vulgatum, Orchis mascula, Orchis morio, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polypodium interjectum, Potentilla rupestris, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Soldanella hungarica, Taxus baccata, Traunsteinera globosa, Triturus alpestris, Trollius altissimus, Veronica scutellata, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) ďateľ hnedkavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fuzáč karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 16,7 66,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 16,7 50,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 9,1 90,9 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 16,7 50,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 8,3 58,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 45,5 36,4 18,1 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 16,7 66,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesná (hôrna) vtáky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 16,7 66,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) spriadač kostihojový motýle 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 57,1 38,1 4,8 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 35,1 29,8 35,1 Zobraziť druh v atlase
Thesium ebracteatum ľanolistník bezlistencový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 35,0 40,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 55,6 44,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 38,9 50,0 11,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 40,6 9,4 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov