Poľana

Kód územia

SKCHVU022

Výmera územia

32315,578 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Čierny Balog, Detva, Dúbravica, Dúbravy, Hriňová, Hrochoť, Hronec, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Ľubietová, Očová, Osrblie, Podkriváň, Poniky, Povrazník, Sihla, Stará Huta, Stožok, Strelníky, Valaská, Vígľaš

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63501640

Zemepiská dĺžka

19,45524875

Nadmorská výška (m)

Max

0

Priemerná

0

Min

0

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bonasa bonasia, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius minor, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Saxicola torquatus, Tetrao urogallus

Popis územia

Geological basement of the site consists of veporids in the eastern part and the tertiary volcanites in the central and western part of the site. Volcanic structure is displayed in an alternation of stable andesite nappes and flows with the layers of less stable tuffs and tuffites. In a consequence of depression and erosion processes a caldera originated in the central part of the area. Southern parts are represented with typical rural country-like type of settlement with a maintaned mosaic of extensively manged meadows, pastures, old orchards and arable patches.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Lullula arborea and Lanius minor. Regularly nest here more than 1% of national population of Ficedula albicollis, Ficedula parva, Bonasa bonasia, Dryocopus martius, Picus canus, Picoides tridactylus, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Pernis apivorus, Saxicola torquata, Coturnix coturnix

Zraniteľnosť

Occasionally rather intensive character of the forest management practices including strip felling, clear-cutting and the removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc., represent the most significant threat to the area as long as the interests of nature conservancy are to be answered. Other human activities whose realisation represent potential threat to the nature conservancy objectives include spring grass burning (this particularly applies to the southern part of the area typical for scattered settlement) and illegal hunting (mainly illegal shooting of the fowl-like forest species, birds of prey and owl species). Uncontrollable seral process of the forest glades being overtaken by surrounding forest vegetation represents another significant risk factor for the survival of nesting species. Special attention should be paid to the preservation of remaining fragmented vegetation and maintaining the current extent of extensive land management practices on overgrown meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
  továrne
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  lyžiarske stredisko
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  informačné centrá
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Achillea ptarmica, Anguis fragilis, Bufo bufo, Carex hartmanii, Carex lasiocarpa, Carex umbrosa, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Coronella austriaca, Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Dactylorhiza sambucina, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Elaphe longissima, Epipactis atrorubens, Epipactis palustris, Felis silvestris, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Iris sibirica, Lacerta agilis, Lathyrus nissolia, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Lychnis coronaria, Martes foina, Martes martes, Matteuccia struthiopteris, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Myotis daubentonii, Natrix natrix, Nyctalus leisleri, Ophioglossum vulgatum, Orchis mascula, Orchis morio, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polypodium interjectum, Potentilla rupestris, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Soldanella hungarica, Taxus baccata, Traunsteinera globosa, Triturus alpestris, Trollius altissimus, Veronica scutellata, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 14,3 57,1 28,6 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 57,9 36,8 5,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 46,4 35,7 17,9 Zobraziť druh v atlase
Thesium ebracteatum ľanolistník bezlistencový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 36,4 54,5 9,1 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 41,7 58,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 43,8 6,2 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 40,0 20,0 40,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov