Vytlačiť

ľanolistník bezlistencový

ľanolistník bezlistencový

Thesium ebracteatum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Morfológia

Trváca, 10 - 30 cm vysoká, holá bylina. Podzemok s plazivými výbežkami, ktorými sa druh vegetatívne rozmnožuje. Listy podlhovasté alebo čiarkovité, celistvookrajové alebo drobno zúbkaté. Pod každým kvetom 1 listeň, listence chýbajú. Kvety 5-početné, 3 - 5 mm dlhé, okvetie v dolnej a strednej časti zrastené, vnútri biele, zvonku hnedozelené až červenohnedé. Kvitnutie: apríl - jún.

Ekológia

Vlhké až slatinné lúky, pasienky a lesné svetliny v nížinnom až pahorkatinnom stupni. Mezofil­ný (so stredným nárokom na vlahu) druh, vo východnej časti areálu však so xerotermnou tendenciou (s náro­kom na suché a teplé miesta), rastúci na stanovištiach stepného charakteru, často na pieskoch.

Celkové rozšírenie

Východoeurópsky druh, izolova­nými populáciami na západnej hranici areálu zasahu­júci do strednej Európy, kde predstavuje jednu z naj­vzácnejších a najrýchlejšie ustupujúcich rastlín. Druh vyhynul napr. v Dánsku; v Česku prežíva na poslednej zo šiestich historicky dokumentovaných lokalít.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol zbieraný v ro­koch 1921 a 1923 na jedinej lokalite na Záhorskej nížine, v terajšej NPR Abrod. Odvtedy však na našom území nebol potvrdený.

Faktory ohrozenia

Degradácia stanovíšť, zmeny vodného režimu biotopov (vysúšanie vlhkých lúk), sukcesia drevín.

 

Zaujímavosti

Ľanolistník je poloparazitická zele­ná rastlina, nešpecifický parazitujúca na koreňoch rôznych bylín. Jej koreňový systém vytvára početné haustóriá, čo sú modifikované útvary prirastajúce na xylém (t. j. drevnú časť cievnych zväzkov) hostiteľa.

Počet lokalít

1

Priemerná plocha TML

1 871 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

1

Priemerný počet druhov v zázname

1Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
K02 - biologické procesy 50,0 %