Burdov

Kód územia

SKUEV0184

Výmera územia

1680,250 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,84022223

Zemepiská dĺžka

18,78038784

Nadmorská výška (m)

Max

397

Priemerná

251

Min

107

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6250 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Carabus hungaricus, Cerambyx cerdo, Echium russicum, Eriogaster catax, Limoniscus violaceus, Lutra lutra, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site is a part of the Matra-Slaná region, part Burda. Geological basement is formed by vulcanoclastic rocks and loess wind-borne deposits on periphery of the site. Vegetation is represented by thermopilous Pannonian woods with Quercus pubescens communities.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Burdov and Leliansky les National Nature Reserves. The southmost occurrence of Pannonian woods with Quercus pubescens and rare xerothermic communities with many protected flora and fauna species in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the current forest management practices, especially overall soil preparation and the consequential invasions of Robinia pseudoacacia and the unfavourable trends in planting the allochthonous broadleaved species, e.g. Juglans nigra, Quercus rubra as well as coniferous species. In summer, locally the uncontrolled tourism may occur. Local population of Ovis musimon exceeds the carrying capacity of the site and consequently pose a certain threat to natural herbal communities.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 3.65 % private - 2.217 % state - 89.997 % towns and municipalities - 0.423 % urbarial communities - 3.713 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  športové a rekreačné štruktúry
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  súťaživosť (fauna)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Ablepharus kitaibelii, Aegilops cylindrica, Althaea cannabina, Althaea pallida, Anchusa italica, Astragalus austriacus, Bombycilaena erecta, Echium italicum, Eptesicus serotinus, Felis sylvestris, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Medicago rigidula, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 27,3 72,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 76,2 23,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla plazy 8,3 87,5 4,2 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) potemník pasienkový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 69,2 30,8 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 15,4 84,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 37,5 25,0 37,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 15,4 61,5 23,1 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov