Chočské vrchy

Kód územia

SKCHVU050

Výmera územia

16807,926 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 448 42 17
fax:+421 52 448 42 17
Slovak Republic
Tatranská Štrba č. 75

Katastrálne územia

Bešeňová, Bobrovník, Bukovina, Dlhá Lúka, Hrboltová, Huty, Chlebnice, Ižipovce, Jasenová, Kalameny, Komjatná, Krivá, Kvačany, Leštiny, Likavka, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Liptovská Teplá, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Lisková, Lúčky, Madočany, Malatiná, Malé Borové, Martinček, Oravský Biely Potok, Osádka, Poruba-Geceľ, Potok, Prosiek, Sestrč, Švošov, Turík, Valaská Dubová, Veľké Borové, Vyšný Kubín, Zuberec, Žaškov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,16336465

Zemepiská dĺžka

19,40933448

Nadmorská výška (m)

Max

1603

Priemerná

859

Min

500

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Lanius excubitor, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus

Popis územia

The site represents the limestone mountainous area, sometimes with very rugged relief with cliffs, canyons and a variety of karst formations. The area is located in orographic units Chočské vrchy. Morphologically is divided into three subassemblies: Choč, Sielnické vrchy and Prosečné. It is situated on the border districts of Liptovský Mikuláš, Ruzomberok and Dolný Kubín. Forest communities represents spruce, fir and beech to a lesser extent. On the edge of the deforested areas are foothill meadows, pastures, fields and scattered urban habitats.

Ciele ochrany

The site includes some other small scale protected areas: National Nature Reserve Choč, National Nature Reserve Kvačianska dolina, National Nature Reserve Prosiecka dolina, Nature Reserve Turícke dubiny and Nature Reserve Kunovo

Zraniteľnosť

The site is used primarily for forestry activities and tourism, to a lesser extent on agriculture, grazing and hay production. The site is also used by the hunters. The main threat to birds is a cause of inappropriate forest management.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Obnova lesa a manažment
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a lomy
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
J - prirodzené zmeny systému  
  vyhorenie
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 75,0 12,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 66,7 0,0 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 80,0 0,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 90,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 80,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov