Strážovské vrchy

Kód územia

SKUEV0256

Výmera územia

29972,980 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Strážovské vrchy

tel: +421 42 432 28 02
fax:+421 42 426 13 37
Slovak Republic
Považská Bystrica
Orlové 189

Katastrálne územia

Babkov, Beluša, Bodiná, Briestenné, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Dolná Poruba, Domaniža, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Hloža-Podhorie, Horná Poruba, Horný Moštenec, Hrabové, Hričovské Podhradie, Jablonové, Jasenové, Kardošova Vieska, Kľačno, Kopec, Kostolec, Košecké Rovné, Lietava, Lietavská Svinná, Malá Čierna, Malé Košecké Podhradie, Malé Lednice, Maršová, Mojtín, Nitrianske Pravno, Paština Závada, Peklina, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podmanín, Podskalie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Predmier, Pružina, Sádočné, Slopná, Súľov-Hradná, Tŕstie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čierna, Veľké Košecké Podhradie, Vrchteplá, Záskalie, Zbyňov, Zemianska Závada, Zemiansky Kvašov, Zliechov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,01180267

Zemepiská dĺžka

18,48973440

Nadmorská výška (m)

Max

1208

Priemerná

632

Min

326

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aconitum firmum ssp. moravicum, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus variolosus, Cucujus cinnaberinus, Cypripedium calceolus, Dianthus nitidus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The biodiversity of the site results from its geological variety, high terrain segmentation and the north-south mountain orientation that enable the occurrence of both the thermophilous and montane species. Majority of the site consists of the highland forests without any settlement; the lower parts are deforestated and converted to meadows, pastures and fields with the rural settlement. Unlike other mountains of the Central Carpathians, Strážovské vrchy Mts. have no central mountain crest, but they consists of the network of valleys. The altitude varies from 300 to 1213 m above sea level. Geological basement is formed by carbonate rocks – limestones, dolomites and calcareous conglomerates. In places, where the carbonate rocks emerge to surface, the erosive processes build up the miscellaneous rocky formations - canyon gaps, towers, windows, needles and rocky mushrooms. Bounded to the carbonate rocks, particularly limestones, the semi-karst and karst phenomena, especially the plains with the karstic holes and grikes, caves and abysses, occur in the site.

Ciele ochrany

Diverse communities with the calciphilous flora and fauna. The site features high biodiversity due to intersection of the xerophilous communities, coniferous forests stands and wetland species. Due to the calcareous basement, the site is rich in Orchidaceae. New species for the Slovak fauna – Harpactes formosus (Hymenoptera) has been registered here. Several localities including one with the most abundant population of Parnassius apollo in Slovakia. One of the most abundant breeding populations of Falco peregrinus in Slovakia. The site overlaps with the Strážovské vrchy Protected Landscape Area and proposed Strážovské vrchy SPA.

Zraniteľnosť

This site is threatened by the business and sport activities, especially mass tourism, climbing and the motorcars. The well-preserved rests of meadows and pastures are vulnerable due to abandonment of the traditional management practices. The forest stands are threatened by the non-sensitive forest management (high rate of the clear-cuts, inappropriate felling period, planting period shortening, afforestation with the ecologically unsuitable species (e.g. spruce), undergrowth removal, old hollow and died trees removal), which causes the negative changes in the age structure and species composition of the stands. Further threats: intensive hunting, poaching and stealing out the nests of birds of prey from eggs and nestlings.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.681 % church - 0.024 % other communities - 0.013 % private - 9.786 % state - 85.726 % towns and municipalities - 0.314 % urbarial communities - 2.456 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
  využitie bez výsadby
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a lomy
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nesúvislá urbanizácia
  továrne
  sklady
  iné priemyselné/obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
  poľnohospodárske stavby
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  okruh
  zábavný park
  kemping
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  vojenská aktivita
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  genetické znečistenie (fauna)
  genetické znečistenie (flóra)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (fauna)
  parazitizmus (fauna)
  začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)
  predátorstvo
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)
  začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Achaearanea simulans, Alopecosa sulzeri, Amelanchier ovalis, Ampedus (Ampedus) nigerrimus, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aptinus bombarda, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, Aremonia agrimonoides, Aster alpinus, Aster amelloides, Atypus affinis, Atypus muralis, Baptria tibialis, Berula erecta, Bufo bufo, Bufo viridis, Buphthalmum salicifolium, Callilepis Schuszteri, Callistus lunatus, Carabus cancellatus, Carabus irregularis, Carabus montivagus, Carabus obsoletus, Carabus problematicus, Carduus collinus, Carex buekii, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Carex hordeistichos, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Carex viridula, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cicones variegatus, Clausilia dubia carpatica, Clausilia dubia ingenua, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Cortusa matthioli, Coxelus pictus, Crepis praemorsa, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Daphne cneorum, Dendrophagus crenatus, Dianthus praecox subsp. praecox, Dipoena braccata, Draba lasiocarpa, Drassyllus villicus, Dromaeolus barnabita, Drosera anglica, Dryas octopetala, Dyomys nitedula, Elaphe longissima, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Ephippiger ephippiger, Epipactis atrorubens, Epipactis greuteri, Epipactis helleborine, Epipactis komoricensis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis neglecta, Epipactis palustris, Epipactis pontica, Epipactis pseudopurpurata, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Eupotosia affinis, Evarcha laetabunda, Faustina rossmaessleri, Felis silvestris, Fumana procumbens, Galanthus nivalis, Gentiana clusii, Gentiana cruciata, Gentianella amarella, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gentianopsis ciliata, Gladiolus imbricatus, Glis glis, Gnaphosa lugubris, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Harpactus formosus, Hippochae variegata, Hyla arborea, Hylis cariniceps, Hylis foveicollis, Hypoganus inunctus, Hypulus bifasciatus, Chimaphila umbellata, Choragus sheppardi, Ischyropsalis manicata, Isorhipis melasoides, Juncus alpinoarticulatus, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Laemophloeus monilis, Lepthyphantes keyserlingi, Leucanthemum margaritae, Lilium martagon, Liocola lugubris, Listera ovata, Lycoperdina bovistae, Lycopodium clavatum, Maculinea alcon, Maculinea arion, Malaxis monophyllos, Mantis religiosa, Melampyrum cristatum, Melandrya dubia, Melilotus altissimus, Menyanthes trifoliata, Microrhagus (Microrhagus) pygmaeus, Minuartia langii, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mycetochara humeralis, Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myrmecophila acervorum, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Oodescelis polita, Ophioglossum vulgatum, Ophrys holubyana, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis pallens, Orchis ustulata, Orobanche lutea, Pardosa alacris, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pediacus dermestoides, Pedicularis palustris, Peltis grossa, Phaeocedus braccatus, Phyllitis scolopendrium, Pilosella macrantha, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Platycis cosnardi, Platydracus fulvipes, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polyommatus admetus, Primula auricula subsp. hungarica, Pyrola chlorantha, Rana temporaria, Ranunculus alpestris, Ranunculus pseudomontanus, Rhodax canus, Rhodax rupifragus, Salamandra salamandra, Salix kitaibeliana, Saxicola torquatus, Saxifraga adscendens, Sciurus vulgaris, Scorzonera austriaca, Scotina celans, Scrophularia umbrosa, Segestria bavarica, Senecio umbrosus, Soldanella carpatica, Sorbus aria, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Stagetus pilula, Stipa eriocaulis, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Swida australis, Taraxacum erythrocarpum, Taraxacum sect. Palustria, Taxus baccata, Tephroseris integrifolia, Tetragonolobus maritimus, Thalictrum flavum, Theridion nigrovariegatum, Thymelaea passerina, Tibicina haematodes, Tithymalus tommasinianus, Traunsteinera globosa, Triglochin palustre, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Trollius altissimus, Uloborus walckenaerius, Valeriana simplicifolia, Vespertilio murinus, Vipera berus, Waldsteinia geoides, Xylophilus corticalis, Zelotes erebeus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 44,4 55,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 90,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 42,9 14,3 42,8 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 11,1 11,1 77,8 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 17,6 82,4 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 57,1 42,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 27,3 72,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 31,3 68,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 38,5 61,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 75,0 12,5 12,5 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 64,7 29,4 5,9 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov