Cerová vrchovina - Porimavie

Kód územia

SKCHVU003

Výmera územia

30300,794 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Abovce, Bakta, Bátka, Belina, Bizovo, Blhovce, Bottovo, Čakanovce, Čamovce, Čenice, Číž, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemer, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chanava, Chrámec, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kráľ, Lenartovce, Martinová, Nižná Pokoradz, Nižný Blh, Nová Bašta, Orávka, Padarovce, Petrovce, Radzovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rumince, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Šurice, Tachty, Tomášovce, Tornaľa, Uzovská Panica, Včelince, Večelkov, Vlkyňa, Vyšná Pokoradz, Zacharovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26186595

Zemepiská dĺžka

20,03331375

Nadmorská výška (m)

Max

722

Priemerná

285

Min

148

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Otus scops, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria

Popis územia

50% of the site is covered with forests, within which Carpathian and Pannonic oak-hornbeam forests, scree forests, thermophile oak forests, oak-turkey oak forests, beech forests and alder alluvial forests are especially important. Stands with Robinia pseudoacacia and Pinus sylvestris represent the stands with a modified wood species composition. Important habitats for birds of the site are poplar and other avenues, shore stands of willows and alders, orchards, vineyards, rock rubbles and other rock habitats. Within an agricultural land xerophile and mezophile pastures and meadows - some of them spotted by a secondary succession - dominate in Cerová vrchovina; an arable land dominates in Rimavská kotlina. Slaná and Rimava are two medium sized rivers within the site. There are only few of the primary wetlands in the area. Important secondary wetlands are the water reservoirs. Other human activity features within the site are stone- and sand-quarries, ruderal and urban areas. Cerová vrchovina is an upland with the typical alkaline vulcanism phenomena. Eastern part of the area is made of sandstones. In the vicinity of the Slaná and Rimava rivers occur the sedimentary rocks. Cerová vrchovina is formed by deep and steep valleys. In a contrary to it Rimavská kotlina is of a lowland character Percentage within biogeographic regions: Pannonic 95.22%, Alpine 4.78%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Lulula arborea and is one of the five areas for nesting of Otus scops and Merops apiaster. Regularly nest here more than 1% of national population of Ixobrychus minutus, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Alcedo atthis, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Sylvia nisoria, Galerida cristata, Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur and Lanius minor.

Zraniteľnosť

Forest management measures and their outcomes represent the most significant threat to the existing populations of forest bird species. Such measures include spring and summer felling, clear-cutting of old forests stands and removal of snags, broken trees, windthrows, stub trees, etc. Other "controversial" and from the point of view of nature conservation classed as activities harmful include exploitation of sandpits and stone quarries (timing of the exploitation works is also crucial), spring grass burning and illegal hunting. Power lines missing special protection against bird electrocution represent another potential threat to local populations of birds. Special attention should be paid to: application of fertilises and pesticides (mainly agricultural practices),preservation of fragmented and riparian vegetation (limit to a minimum level the mass felling of Hybrid black poplars - Populus x canadensis in intensively farmed agricultural landscape, preservation of vertical sandpit walls and sandy steep-sided streamsides and the revival of regular management practices on overgrown meadows, pastures and other lands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Odstránenie podrastu
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Arenaria leptoclados, Artemisia austriaca, Astacus astacus, Bromus commutatus, Bufo bufo, Bufo viridis, Callitriche palustris, Campanula bononiensis, Campanula xylocarpa, Carduus collinus, Carex fritschii, Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Clematis recta, Colutea arborescens, Coronella austriaca, Cotoneaster matrensis, Crepis pulchra, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Drosera rotundifolia, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis purpurata, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Erysimum diffusum, Esox lucius, Felis silvestris, Gagea pusilla, Genista tinctoria subsp. campestris, Geranium rotundifolium, Glis (Myoxus) glis, Hottonia palustris, Hyla arborea, Chloris chloris, Chrysopogon gryllus, Iris pumila, Iris variegata, Jasione montana, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lathyrus nissolia, Leuciscus cephalus, Lilium martagon, Linaria pallidiflora, Lycosa singoriensis, Lychnis coronaria, Marrubium vulgare, Martes foina, Martes martes, Medicago prostrata, Meles meles, Micromys minutus, Moenchia mantica, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myosurus minimus, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Papaver dubium, Parnassius mnemosyne, Pelobates fuscus, Peucedanum carvifolia, Pilosella echioides, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Podarcis muralis, Potentilla micrantha, Potentilla rupestris, Pseudolysimachion orchideum, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Ranunculus illyricus, Salamandra salamandra, Scrophularia umbrosa, Scutellaria altissima, Scutellaria hastifolia, Seseli hippomarathrum, Silene otites subsp. hungarica, Silene viridiflora, Silurus glanis, Sorbus aria, Spiraea media, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Symphytum bohemicum, Thelypteris palustris, Thymelaea passerina, Tinca tinca, Trifolium strictum, Trinia ucrainica (syn. Trinia kitaibelii), Utricularia vulgaris, Ventenata dubia, Veronica scutellata, Veronica triloba, Vicia pisiformis, Xeranthemum annuum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 10,0 90,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) brehuľa hnedá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) bučiačik močiarny vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 10,0 90,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 chriašteľ vodný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) fúzatka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) hnedáčik osikový motýle 6,1 15,2 78,7 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 20,0 50,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) hubár jednorohý chrobáky 38,9 33,3 27,8 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) hus bieločelá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 94,1 5,9 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 6,3 87,5 6,2 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) kaňa močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) kováčik fialový chrobáky 0,0 63,2 36,8 Zobraziť druh v atlase
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 6,7 53,3 40,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 8,1 89,2 2,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis alcathoe netopier nymfin cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 16,2 83,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 7,7 92,3 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 pĺž podunajský ryby 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 26,1 43,5 30,4 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 20,0 40,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) raniak stromový (malý) cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) šidielko ozdobné vážky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 28,6 71,4 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 11,1 88,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 63,2 36,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 slimák záhradný mäkkýše 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) spriadač kostihojový motýle 10,0 80,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) strnádka trstinová vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Locustella luscinioides (Savi, 1824) svrčiak slávikovitý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) trsteniarik bahenný vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) trsteniarik pásikový ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) trsteniarik spevavý ( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) trsteniarik veľký vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Plecotus austriacus (Fischer, 1892) ucháč sivý cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ucháč svetlý cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Merops apiaster Linnaeus, 1758 včelárik zlatý vtáky 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) večernica Leachova (pískavá) cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 41,8 47,8 10,4 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) výrik obyčajný (lesný) vtáky 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 6,7 66,7 26,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 50,0 12,5 37,5 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 17,0 76,6 6,4 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 43,8 53,1 3,1 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 60,9 26,1 13,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 36,8 63,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 78,6 21,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 86,4 13,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov