Kráľovohoľské Tatry

Kód územia

SKUEV0310

Výmera územia

30478,970 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Jarabá, Kráľova Lehota, Liptovská Teplička, Malužiná, Nižná Boca, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vernár, Vikartovce, Východná, Vyšná Boca, Závadka nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,93329875

Zemepiská dĺžka

19,97903755

Nadmorská výška (m)

Max

1947

Priemerná

1199

Min

691

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8110 - Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Boros schneideri, Buxbaumia viridis, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Leptidea morsei, Ligularia sibirica, Lutra lutra, Lynx lynx, Marmota marmota latirostris, Microtus tatricus, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Pseudogaurotina excellens, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo geyeri

Popis územia

The site forms a substantial part of the geomorphological subunit Nízke Tatry Mts., part Kráľovohoľské Tatry Mts. Majority of the site is covered with forests. Ridge sections are, however, dominated by grass-herb communities (both natural and secondary). The site harbours several species of plants of national and European importance as well as taxa included in the IUCN Red List of Threatened Plants. Geological structure of the site is owing to its size very diverse and complicated. Top sections are built by orthogneiss. Remaining parts of the site are dominated by a rich mosaic of various rocks including pyrope-muscovite-biotite paragneiss, mica shist gneiss on transition to mica shist, several types of colourful sandstones, slate, conglomerates and melaphyres. The area of Veľký Bok Mt. is formed by a belt of marly limestones and marl.

Ciele ochrany

Eastern part of the Nízke Tatry Mts. (together with the Nízke Tatry – západ/west) is the second place additional to the Vysoké Tatry Mts. in the presence of typical alpine habitats, dwarf-pine communities and 9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea) evolved in natural conditions of Slovakia. The site supports vital populations of several species of large carnivores of European importance whose population density here is highest in Slovakia. Local populations of these species are seen as core populations of the Western Carpathians. Nature conservation efforts in the area shall, apart from other issues, focus on the stabilisation of local populations of large carnivores. Stable populations of these species are the best guarantee of their distribution to suitable areas of the neighbouring countries (Hungary, Czech Republic) where they have become extinct. Their distribution will also serve the request for the mutual interaction with the other European populations of large carnivores and exchange of the gene pool. The site partially overlaps with the territory of Nízke Tatry SPA. The site provides excellent nesting grounds for a whole range of different avifauna species and is one of the five most important breeding areas of Slovakia for the species Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus and Glaucidium passerinum. Resident populations of fowl-like forest species of Tetrao tetrix, Tetrao urogallus and Bonasa bonasia are seen as core populations of these species in Slovakia with the population of Bonasa bonasia classed as most abundant in Slovakia. Majority of the site falls within the borders of the Nízke Tatry / Low Tatras NP.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the forested sections of the site is underlined by forest management measures applied and their "aftermath" side effects, e.g. soil and water pollution by oily substances, erosion, habitat destruction, changes of tree species composition, etc. Intactness of local forest ecosystems is under threat of being disturbed by both abiotic (wind, snow, rime, avalanches) and biotic harmful agents (outbreaks of bark beetle species). Certain areas of the site have to cope with atmospheric pollution seriously compromising the favourable status of individual components of the environment (forest tree species and aquatic habitats are seen as most vulnerable). Fragile ecological balance of the site is not helped by managing the resident population of wolf (annual shooting of 5-10 specimens) and recorded cases of poaching. The site to a lesser extent suffers from the consequences of various year round recreational and sporting activities, such as hang gliding, mountain biking and tour skiing. Hunting and seasonally occurring the uncontrollable collection of the forest products are likewise harmful. Operation of the radio communications facility situated on the top pf Kráľova hoľa Mt. is classed in the category of the specific anthropogenic load. EIA on the planned construction of Garajka water reservoir is still to be conducted to determine future impact of the structure on the environment.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.059 % church - 0.163 % other communities - 1.463 % private - 1.979 % state - 90.99 % towns and municipalities - 0.467 % urbarial communities - 3.878 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Aconitum firmum subsp. firmum, Alces alces, Anser fabalis, Anthus spinoletta, Carduelis flammea, Carex bigelowii, Carpodacus erythrinus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Dryomys nitedula, Emberiza schoeniclus, Eptesicus nilssoni, Erinaceus concolor, Eudontomyzon mariae, Eudromias morinellus, Felis silvestris, Gallinago gallinago, Gallinago media, Gentiana punctata, Glis (Myoxus) glis, Charadrius morinellus, Marmota marmota, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Monticola saxatilis, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Neomys fodiens, Nyctalus lasiopterus, Oenanthe oenanthe, Parnassius apollo, Pedicularis hacqetuii, Pedicularis palustris, Perdix perdix, Phylloscopus trochiloides, Pinguicula vulgaris, Pinus mugo, Plecotus auritus, Plectrophenax nivalis, Poa laxa, Primula farinosa, Primula minima, Prunella collaris, Rhodiola rosea, Salix herbacea, Salix rosmarinifolia, Saxicola torquatus, Saxifraga carpatica, Saxifraga hieraciifolia, Sceptridium multifidum, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Soldanella hungarica subsp. hungarica, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Streptopus amplifolius, Tetrao tetrix, Tichodroma muraria, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hraboš tatranský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 83,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 33,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 14,3 71,4 14,3 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 33,3 0,0 66,7 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 33,3 16,7 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 35,0 50,0 15,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov