Kráľovohoľské Tatry

Kód územia

SKUEV0310

Výmera územia

30632,019 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Jarabá, Kráľova Lehota, Liptovská Teplička, Malužiná, Nižná Boca, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vernár, Vikartovce, Východná, Vyšná Boca, Závadka nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,93329875

Zemepiská dĺžka

19,97903755

Nadmorská výška (m)

Max

1947

Priemerná

1199

Min

691

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
 • 4070 - Kosodrevina
 • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8110 - Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Boros schneideri, Buxbaumia viridis, Campanula serrata, Canis lupus, Carabus variolosus, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Leptidea morsei, Ligularia sibirica, Lutra lutra, Lynx lynx, Marmota marmota latirostris, Microtus tatricus, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Pseudogaurotina excellens, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo geyeri

Popis územia

The site forms a substantial part of the geomorphological subunit Nízke Tatry Mts., part Kráľovohoľské Tatry Mts. Majority of the site is covered with forests. Ridge sections are, however, dominated by grass-herb communities (both natural and secondary). The site harbours several species of plants of national and European importance as well as taxa included in the IUCN Red List of Threatened Plants. Geological structure of the site is owing to its size very diverse and complicated. Top sections are built by orthogneiss. Remaining parts of the site are dominated by a rich mosaic of various rocks including pyrope-muscovite-biotite paragneiss, mica shist gneiss on transition to mica shist, several types of colourful sandstones, slate, conglomerates and melaphyres. The area of Veľký Bok Mt. is formed by a belt of marly limestones and marl.

Ciele ochrany

Eastern part of the Nízke Tatry Mts. (together with the Nízke Tatry – západ/west) is the second place additional to the Vysoké Tatry Mts. in the presence of typical alpine habitats, dwarf-pine communities and 9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea) evolved in natural conditions of Slovakia. The site supports vital populations of several species of large carnivores of European importance whose population density here is highest in Slovakia. Local populations of these species are seen as core populations of the Western Carpathians. Nature conservation efforts in the area shall, apart from other issues, focus on the stabilisation of local populations of large carnivores. Stable populations of these species are the best guarantee of their distribution to suitable areas of the neighbouring countries (Hungary, Czech Republic) where they have become extinct. Their distribution will also serve the request for the mutual interaction with the other European populations of large carnivores and exchange of the gene pool. The site partially overlaps with the territory of Nízke Tatry SPA. The site provides excellent nesting grounds for a whole range of different avifauna species and is one of the five most important breeding areas of Slovakia for the species Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus and Glaucidium passerinum. Resident populations of fowl-like forest species of Tetrao tetrix, Tetrao urogallus and Bonasa bonasia are seen as core populations of these species in Slovakia with the population of Bonasa bonasia classed as most abundant in Slovakia. Majority of the site falls within the borders of the Nízke Tatry / Low Tatras NP.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the forested sections of the site is underlined by forest management measures applied and their "aftermath" side effects, e.g. soil and water pollution by oily substances, erosion, habitat destruction, changes of tree species composition, etc. Intactness of local forest ecosystems is under threat of being disturbed by both abiotic (wind, snow, rime, avalanches) and biotic harmful agents (outbreaks of bark beetle species). Certain areas of the site have to cope with atmospheric pollution seriously compromising the favourable status of individual components of the environment (forest tree species and aquatic habitats are seen as most vulnerable). Fragile ecological balance of the site is not helped by managing the resident population of wolf (annual shooting of 5-10 specimens) and recorded cases of poaching. The site to a lesser extent suffers from the consequences of various year round recreational and sporting activities, such as hang gliding, mountain biking and tour skiing. Hunting and seasonally occurring the uncontrollable collection of the forest products are likewise harmful. Operation of the radio communications facility situated on the top pf Kráľova hoľa Mt. is classed in the category of the specific anthropogenic load. EIA on the planned construction of Garajka water reservoir is still to be conducted to determine future impact of the structure on the environment.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.059 % church - 0.163 % other communities - 1.463 % private - 1.979 % state - 90.99 % towns and municipalities - 0.467 % urbarial communities - 3.878 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Umelá obnova lesa
  Holorub
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Aconitum firmum subsp. firmum, Alcedo atthis, Alces alces, Anser fabalis, Anthus spinoletta, Brachyptera starmachi, Carabus (Hemicarabus) nitens, Carduelis flammea, Carex bigelowii, Carorita limnaea, Carpodacus erythrinus, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Dryudella lineata, Emberiza schoeniclus, Emblethis duplicatus, Emus hirtus, Eocatops pelopis, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Eptesicus nilssoni, Erinaceus concolor, Eucera chrysopyga, Eudromias morinellus, Gallinago gallinago, Gallinago media, Gammarus leopoliensis, Gentiana punctata, Glis (Myoxus) glis, Hahnia difficilis, Charadrius morinellus, Choreia maculata, Libellula fulva, Marmota marmota, Martes foina, Meles meles, Monticola saxatilis, Mustela erminea, Mustela nivalis, Neomys fodiens, Oenanthe oenanthe, Pedicularis hacqetuii, Pedicularis palustris, Perdix perdix, Phylloscopus trochiloides, Picus canus, Pinguicula vulgaris, Pinus mugo, Plectrophenax nivalis, Poa laxa, Primula farinosa, Primula minima, Prunella collaris, Rhodiola rosea, Salix herbacea, Salix rosmarinifolia, Saxicola torquatus, Saxifraga carpatica, Saxifraga hieraciifolia, Sceptridium multifidum, Sciurus vulgaris, Soldanella hungarica subsp. hungarica, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Streptopus amplifolius, Tetrao tetrix, Tichodroma muraria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fuzáč karpatský chrobáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 11,1 11,1 77,8 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) kolibiarik zelený vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ľabtuška vrchovská vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) tetrov hoľniak vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ucháč svetlý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella collaris (Scopoli, 1769) vrchárka červenkavá vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 84,6 15,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 55,6 44,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 77,8 22,2 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 58,3 41,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 63,6 18,2 18,2 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 66,7 16,7 16,6 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 12,5 75,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 37,5 25,0 37,5 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 32,5 60,0 7,5 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov