Muránska planina - správa NP

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa NP Muránska planina
ul. Janka Krála 12
050 01 Revúca


Popis pôsobnosti

Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej casti Slovenského rudohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie.
Jeho jadro tvorí vápencovo - dolomitická planina s pocetnými krasovými útvarmi. Najvyšším vrcholom je Fabova hola (1439 m n. m. ). Celková dlžka krasovej oblasti od Cervenej Skaly po západné výbežky za Tisovcom dosahuje cca 25 km.
V území je zaevidovaných viac ako 150 významnejších nesprístupnených jaskýn, vyše 50 ponorov a vyvieraciek, ale aj množstvo povrchových krasových javov, ako sú škrapy, krasové jamy, závrty, tiesnavy, skalné veže, bralá a pod. Najrozsiahleším jaskynným sytémom je Bobacka (2221 m dlhá výverová jaskyna so sifónmi, podzemnými jazierkami a kvaplovou výzdobou).
Príroda Muránskej planiny je bohatá na vzácne a málo pozmenené spolocenstvá rastlín a živocíchov s viacerými reliktnými a endemickými druhmi.
Rastlinstvo národného parku sa radí k najzaujímavejším spomedzi ostatných orografických celkov. Zastúpené sú xerotermné, horské, alpínske i subalpínske druhy. Rastie tu viac ako 90 chránených druhov, 35 endemitov a subendemitov a niekolko reliktov. Najznámejší je miestny paleoendemit lykovec muránsky. Na obmedzenej ploche rastie vzácna valdštajnka trojlistá Magicova.
Živocíšstvo sa vyznacuje bohatstvom západokarpatských montánnych a submontánnych zoocenóz, vrátane zástupcov reliktných i endemických foriem živocíchov. Niektoré taxóny sú známe len z Muránskej planiny - behúnik Duvalius szaboi ssp. szaboi sa ako glaciálny relikt vyskytuje iba v jedinej jaskyni Tisoveckého krasu. Domov tu majú napríklad medved, vlk, rys, macka divá, vydra, ale i orol skalný a orol kriklavý, sokol rároh, výr skalný, strnádka cia. V jaskyniach žije viacero druhov netopierov.
Zvláštnostou Muránskej planiny je miestny chov polodivokých koní pre potreby lesného hospodárstva

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 Hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 42,9 0,0 57,1 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 35,7 64,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa potiská ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 45,5 54,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 14,3 35,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 71,4 0,0 28,6 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 20,0 60,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 8,0 64,0 28,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) netopier/lietavec sťahovavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 30,9 61,8 7,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 16,7 50,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) sadlerianka panónska mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 22,2 66,7 11,1 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 85,4 14,6 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 12,5 87,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 22,2 66,7 11,1 Zobraziť druh v atlase
Daphne arbuscula lykovec muránský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dracocephalum austriacum Včelník rakúsky vyššie rastliny 85,7 14,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 16,7 33,3 50,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 91,7 8,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 42,9 57,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 54,5 13,6 31,9 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 47,1 44,1 8,8 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 69,0 13,8 17,2 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 90,0 0,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 78,6 14,3 7,1 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov