Biele Karpaty - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Biele Karpaty

Trencianska ul. 31
914 41 Ne


Popis pôsobnosti

 V západnej časti karpatského oblúka na česko-slovenskom pomedzí výrazne vystupujú Biele Karpaty. Predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovobohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu.
Geologickú stavbu charakterizujú flyšové sedimenty magurskej jednotky. Na juhovýchode predhoria Bielych Karpát vystupuje bradlové pásmo.
Flyš charakterizuje striedanie pieskovcov, ílovitých bridlíc, slieňov a ílovcov. Podmieňuje charakteristický reliéf s mierne zaoblenými chrbtami a hlboko zarezanými tokmi. Prevažne karbonátové horniny bradlového pásma vystupujú v podobe šošoviek a krýh.
V komplexe bukového pásma prevládajú bučiny, bukové dúbravy, na exponovaných svahoch a sutiach lipové a jasenové javoriny. Významným fenoménom Bielych Karpát sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých, medzi ktorými sú aj vstavačovec Fuchsov Soóv a hmyzovník Holubyho. Na viacerých súkromných políčkach rastú ohrozené druhy, ako kúkoľ poľný, iskerník rolný, černuška rolná a mnohé iné.
Zo živočíchov sa tu vyskytuje napríklad modlivka zelená, fúzač alpský, roháč obyčajný, jasoň červenooký, mlok veľký, bocian čierny, sokol rároh, výr skalný, rys, mačka divá.
Osobitný pôvab v krajinnom obraze dotvára kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry a pestrostou ľudových tradícií.
CHKO nadväzuje na CHKO Bíle Karpaty na českej strane

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 10,0 70,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 70,0 10,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 43,8 43,8 12,4 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 63,6 36,4 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 40,9 54,5 4,6 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 34,8 47,8 17,4 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 5,7 62,9 31,4 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 65,9 34,1 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 52,0 48,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 73,3 0,0 26,7 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 89,5 10,5 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 78,9 21,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 43,8 56,2 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 43,3 56,7 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 47,6 14,3 38,1 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 10,5 89,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 44,4 55,6 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 38,5 61,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Serratula lycopifolia kosienka karbincolistá vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 20,0 40,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 25,0 62,5 12,5 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 34,3 62,9 2,8 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 59,0 41,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 40,0 33,3 26,7 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 60,9 39,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 83,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 90,0 10,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 31,6 42,1 26,3 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 37,5 56,3 6,2 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov