Biele hory

Kód územia

SKUEV0267

Výmera územia

10146,020 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Buková, Častá, Doľany, Dolné Orešany, Horné Orešany, Kuchyňa, Lošonec, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Rohožník, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Sološnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,47361111

Zemepiská dĺžka

17,31222222

Nadmorská výška (m)

Max

761

Priemerná

454

Min

203

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cordulegaster heros, Cucujus cinnaberinus, Dianthus lumnitzeri, Eriogaster catax, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhysodes sulcatus, Rosalia alpina

Popis územia

Complex of mainly forest and rocky habitats on the Mezozoic calcareous and dolomite substrates of Malé Karpaty Mts. Broad karst area (Plavecký karst, Smolenický karst) with the klippe reliefs, narrow and deep karst valleys, caves, dolines and other forms of the karst relief. A significant part of the proposed site is protected with the highest levels of protection in Slovakia. The site with a high landscape and nature protection value and touristic attraction. It includes the highest hills of Malé Karpaty Mts. with altitude exceeding over 700 m a.s.l. The site is accessible with a relatively dense network of the tourist trails and two educational trails.

Ciele ochrany

The site with the most developed karst relief in Malé Karpaty Mts. with the presence of cliffs, canyon valleys and caves. Most representative occurrence of the forest, rocky, thermophilous dry grassland and scree habitats in Malé Karpaty Mts. Primeval forests in the upper parts are the bearers of the native Malé Karpaty Mts. forest vegetation genetic fund. Important nesting place of rare species of birds of prey. The site is one of the most important localities of bats winter occurence in Slovakia. It is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA and it includes the Hlboča, Kršlenica, Pohanská, Roštún and Záruby National Nature Reserves, Čierna skala, Kamenec, Klokoč and Vysoká Nature Reserves and Bukovina and Čertov žľab Nature Monuments.

Zraniteľnosť

The site is potentially vulnerable due to influences from surrounding - querries, army airports, high attendance connected with non-respecting the conditions of protection.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.066 % private - 0.561 % state - 98.426 % towns and municipalities - 0.037 % urbarial communities - 0.91 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
  elektrické a telefónne vedenie
  letisko
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Adonis vernalis, Aquilegia vulgaris, Bufo viridis, Carex davalliana, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Ceterach javorkeanum, Convallaria majalis, Coronella austriaca, Dactylorhiza incarnata, Dictamnus albus, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Fumana procumbens, Galanthus nivalis, Hyla arborea, Iris variegata, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Linum flavum, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myrrhoides nodosa, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis militaris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Primula auricula, Rana dalmatina, Scrophularia umbrosa, Scrophularia vernalis, Stipa pulcherrima, Triglochin maritima, Verbascum speciosum, Vespertilio murinus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 0,0 90,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 16,7 66,7 16,6 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 92,9 7,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov