Dunajské luhy

Kód územia

SKUEV0090

Výmera územia

4542,030 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

04.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kyselica, Mliečno, Rohovce, Sap, Šuľany, Vojka nad Dunajom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,90472222

Zemepiská dĺžka

17,46805556

Nadmorská výška (m)

Max

123

Priemerná

117

Min

113

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Apium repens, Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Graphoderus bilineatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Hucho hucho, Lucanus cervus, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Triturus dobrogicus, Vertigo moulinsiana, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. Danube River was a principal relief-forming factor here. Geological basement is formed by gravels-sands and locally sands. Implementation of the flood control measures such as construction of dikes, channelling of Danube River, gravel mining to improve navigation, construction of the Gabčíkovo dam system, etc., had a distinctive impact to the current geomorphological pattern and hydrological regime of the site. Currently, the part of the river branch network is supplied with water through the man-made input structure nearby the Dobrohošť village. However, the part of the river branch network under the old port by Gabčíkovo suffers currently with a lack of water due to the drainage effect of the abandoned Danube River riverbed. In general, the hydrological regime of the site is highly artificial. Potential native vegetation is represented by communities of the willow-poplar floodplain forests of Salici-Populetum and mixed ash-elm-oak floodplain forests of Fraxino-Ulmetum. Wood species composition of nearly 80 % of the site has been changed in favour of the poplar cultivars (Populus x euroamericana).

Ciele ochrany

The largest inland delta in the Central Europe with the remnants of the native floodplain forests. The largest populations of the annexed fish species in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the inappropriate forest management practices (replacing natural floodplain forests with plantations of the poplar cultivars) and changes in the water conditions (absence of floods) This is accompanied with invasions of the allochthonous species. Uncontrolled construction of small recreational infrastructure (private) is a subject to the high number of visitors of the area.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.392 % private - 24.436 % state - 51.035 % towns and municipalities - 12.578 % urbarial communities - 7.559 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba po rube
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
  iné športovné / rekreačné zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Coronella austriaca, Elaphe longissima, Hyla arborea, Lacerta agilis, Myotis daubentoni, Myotis mystacinus/brandti, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Pipistrellus pygmeus, Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana ridibunda, Triturus vulgaris, Vertigo moulinsiana

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 62,5 37,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 42,9 35,7 21,4 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov