Veľká Fatra - správa NP

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa NP Velká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin


Popis pôsobnosti

Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlejšie a najtypickejšie jadrové pohoria Slovenska, kde sa zachovalo mnohotvárne a málo narušené prírodné prostredie. Žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Ľubochnianskej doliny. Ostatnú časť územia budujú najmä usadené horniny druhohôr.
Reliéf Veľkej Fatry je značne členitý pri veľkom výškovom rozpätí. Tento výškový gradient ju radí medzi vysoké hornatiny Slovenska. Vysoký hlavný hrebeň s rázsochami, v južnej časti mäkko modelovaný, predstavuje hôlny vysokohorský reliéf. S ním ostro kontrastuje reliéf Bralnej Fatry tvorenej komplexami chočského príkrovu. Tu sú vytvorené krajinársky výrazné krasové javy ako skalné steny, stupne, okná a kaňonovité dolinky. Do tejto časti patria najznámejšie doliny ako Gaderská, Blatnická, Belianska a Bystrická. Medzi najznámejšie jaskyne patria Mažarná, Jelenecká, Horná a Dolná Túfna. Vďaka členitému reliéfu a pestrému geologickému podkladu sa tu zachovali rastlinné spoločenstvá z rozličných období postglaciálneho vývoja. Medzi vzácne spoločenstvá patria zvyšky reliktných borín na vápencových bralách. Vzácny relikt našej kveteny, pochybok huňatý, má na Tlstej jedinú lokalitu na Slovensku. Pre hôlne spoločenstvá hlavného hrebeňa je charkteristický masový výskyt veternice narcisokvetej. Na území Veľkej Fatry prevažujú horské druhy živocíchov. Dosiaľ v nej bolo zistených okolo 110 druhov hniezdiacich vtákov a 60 druhov cicavcov. Zo šeliem možno spomenút medveďa, rysa a vlka. Hniezdi tu orol skalný. Problémy spôsobuje introdukovaný alpský poddruh kamzíka vrchovského, ktorý ohrozuje pôvodnú tatranskú populáciu kamzíka vrchovského na území NP Nízke Tatry a poškodzuje vzácnu skalnú vegetáciu Velkej Fatry.
Najstaršou rezerváciou v chránenej krajinnej oblasti je Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina (1949), zriadená hlavne na ochranu treťohorného reliktu tisu obyčajného, ktorý dnes dosahuje na území NP Velká Fatra najmasovejší výskyt v rámci strednej Európy. V súčasnosti je poškodzovaný najmä jeleňou zverou a holorubným spôsobom obnovy lesných porastov, čo zapríčiňuje jeho čiastocný ústup.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 18,2 81,8 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 Hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 8,3 79,2 12,5 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 45,5 36,4 18,1 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 57,1 28,6 14,3 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 35,7 64,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 61,1 27,8 11,1 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 42,9 57,1 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 25,0 41,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 28,6 66,7 4,7 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 25,0 65,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 56,5 39,1 4,4 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 94,1 5,9 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 62,5 37,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 34,6 46,2 19,2 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 60,0 0,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 50,0 27,8 22,2 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 50,0 37,5 12,5 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 28,6 71,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 87,5 0,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 90,6 9,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 87,5 12,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 55,6 36,1 8,3 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 83,3 16,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 57,9 42,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 37,5 12,5 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 73,9 21,7 4,4 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 31,8 68,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 14,3 71,4 14,3 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 73,3 6,7 20,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 63,6 36,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 57,1 14,3 28,6 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 88,9 11,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 96,2 3,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov