Poľana - správa CHKO

Banská Bystrica - ŠOP SR

Adresa

Správa CHKO Polana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen


Popis pôsobnosti

Poľana je naše najvyššie sopečné pohorie. Vulkanickou činnosťou sa na jej území vytvorila mohutná sopka s priemerom 20 km, čím sa zaraďuje medzi najväcšie vyhasnuté sopky v Európe.
Stratovulkanická stavba sa prejavuje striedaním odolných andezitových príkrovov a prúdov s vrstvami menej odolných tufov a tufitov. V centrálnej časti územia sa pôsobením eróznych a denudačných procesov zachovala typická kotlovitá prehlbenina - kaldera. Zvyšky lávových andezitových prúdov, ktoré odolali rozrušovacím procesom, slúžia ako náučné objekty a veľa z nich je vyhlásených za maloplošné chránené územia. Sú to Kalamárka, Melichova skala, vodopád Bystré. Aglomerátové zvyšky reprezentuje Bátovský balvan, Jánošíkova skala, Veporské skalky. V území sa vyskytuje jedinečná sieť potokov, ktorá nemá na
Slovensku obdobu.
Osobitosťou chránenej krajinnej oblasti je vrcholová smrečina na Zadnej Poľane, ktorá sa nachádza na najjužnejšom okraji pôvodného areálu v Západných Karpatoch na andezitovom podklade.
V území dochádza k prelínaniu teplomilných a horských druhov rastlín a živočíchov. Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje soldanelka uhorská, žltohlav európsky, chvostník jedlovitý, kukučka vencová, rosicka okrúhlolistá, kosatec sibírsky a mnohé ohrozené druhy z čelade vstavačovitých.
Z vtáčích druhov môžeme v oblasti pozorovat napríklad orla krikľavého, výra skalného, kuvička vrabčieho, datla bielochrbtého, drozda kolohrivého, rozšírený je krkavec, vyskytuje sa tu tiež bocian čierny. Podpolanie je charakteristické hojným výskytom strakoša kolesára. Stálymi obyvatelmi územia sú medveď, vlk a rys.
Pre výnimocné kvality z hľadiska polovníctva bola stredná a južná cast chránenej krajinnej oblasti vyhlásená za chránenú polovnícku oblasť pre chov jelenej zveri.
Od roku 1990 je územie biosférickou rezerváciou UNESCO.

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 9,1 90,9 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 56,5 34,8 8,7 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 40,9 4,5 54,6 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 40,9 45,5 13,6 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 39,1 43,5 17,4 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 13,3 20,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 11,1 22,2 66,7 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 14,3 57,1 28,6 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 76,2 23,8 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 9,1 90,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 7,7 76,9 15,4 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 20,0 45,0 35,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 61,5 38,5 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 22,2 44,4 33,4 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 36,4 63,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 20,0 0,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 11,8 35,3 52,9 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 21,1 52,6 26,3 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 6,3 50,0 43,7 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 50,0 43,8 6,2 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 25,0 25,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 50,9 34,0 15,1 Zobraziť druh v atlase
Thesium ebracteatum ľanolistník bezlistencový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 25,0 25,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 37,5 62,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 38,5 50,0 11,5 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 37,5 50,0 12,5 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 33,3 58,3 8,4 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 33,3 51,5 15,2 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 44,4 44,4 11,2 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 76,9 15,4 7,7 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 14,3 14,3 71,4 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 69,2 30,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 50,0 37,5 12,5 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 47,8 34,8 17,4 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 12,5 37,5 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 66,7 11,1 22,2 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 16,7 83,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 85,7 0,0 14,3 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov