Dunaj

Kód územia

SKUEV0393

Výmera územia

1425,660 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kravany nad Dunajom, Moča, Mužla, Obid, Štúrovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77852203

Zemepiská dĺžka

18,62049445

Nadmorská výška (m)

Max

120

Priemerná

111

Min

92

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Unio crassus, Vertigo angustior, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

The site comprises Danube River and the lower section of Ipeľ River with the natural hydrological regime that features the natural seasonal variations. Geological basement is formed by the gravel-sand deposits.

Ciele ochrany

Presence of significant populations of the annexed fish species with the abundant endemits representation.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to certain activities currently implemented by water management authorities, including gravel-sands exploitation, natural littoral beds elimination, stabilization of the natural Danube River riverbanks with the quarry stones. In summer, the tourism activities may threaten the site locally.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.343 % private - 74.254 % state - 9.428 % towns and municipalities - 15.975 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  prístavy
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Ostatné druhy

Eptesicus serotinus, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Stylurus flavipes, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 9,1 72,7 18,2 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 66,7 0,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov