Gajarské alúvium Moravy

Kód územia

SKUEV0125

Výmera územia

1243,750 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Gajary, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,53718209

Zemepiská dĺžka

16,93564053

Nadmorská výška (m)

Max

150

Priemerná

149

Min

147

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Graphoderus bilineatus, Gymnocephalus baloni, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Misgurnus fossilis, Myotis dasycneme, Ophiogomphus cecilia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Triturus dobrogicus, Umbra krameri, Unio crassus, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities, mire willow scrubs and eutrophic humid grasslands. They are important for the occurrence of protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

Significant example of the floodplain forests as well as grasslands communities in the Morava River alluvium with the presence of rare and endangered flora and fauna species within Slovakia. Plant communities of natural eutrophic and mesotrophic standing waters as well as invertebrates of national importance (Mantis religiosa, Carabus clathratus, Carabus cancellatus, Meloe violaceus, Xylocopa sp.) are also present.

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.208 % private - 69.233 % state - 22.714 % towns and municipalities - 0.029 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Abramis ballerus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus paludicola, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Aeschna mixta, Agrilus ater, Agrilus auricollis, Achillea ptarmica, Allium angulosum, Alyssum montanum subsp. gmelinii, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas strepera, Androsace elongata, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Anthaxia (Anthaxia) manca, Anthus spinoletta, Arctodiaptomus bacillifer, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Aromia moschata moschata, Aulonium trisulcum, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Barbarea stricta, Barbus barbus, Bassia laniflora, Botaurus stellaris, Bothrideres contractus, Branta canadensis, Bucephala clangula, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo lagopus, Butomus umbellatus, Calidris alpina, Carabus cancellatus, Carabus clathratus, Cardamine parviflora, Carduelis flammea, Carex distans, Carex disticha, Carex melanostachya, Carex stenophylla, Carex supina, Centaurium erythraea, Cerastium tenoreanum, Cetonischema aeruginosa, Circus cyaneus, Circus pygargus, Clematis integrifolia, Clematis recta, Cnidium dubium, Corvus frugilegus, Corvus monedula, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Cylindromorphus filum, Dichodon viscidum, Dromaeolus barnabita, Egretta alba, Egretta garzetta, Eleocharis uniglumis, Emberiza calandra, Emberiza schoeniclus, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Eryngium planum, Erysimum diffusum, Esox lucius, Falco cherrug, Falco naumanni, Falco vespertinus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gentiana pneumonanthe, Gratiola officinalis, Helix pomatia, Hierochloe repens, Hyla arborea, Chlidonias niger, Ilyocryptus sordidus, Iphiclides podalirius, Iris sibirica, Ixobrychus minutus, Jasione montana, Lacerta agilis, Lamia textor, Lanius minor, Larus canus, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Lathyrus palustris, Lathyrus pannonicus, Lestes virens vestalis, Lestes viridis, Leuciscus idus, Leuciscus leuciscus, Leucojum aestivum, Leucojum vernum, Limosa limosa, Limosella aquatica, Locustella luscinioides, Locustella naevia, Lota lota, Mantis religiosa, Martes martes, Megopis (Aegosoma) scabricornis, Melanitta fusca, Meloe violaceus, Mergus merganser, Mergus serrator, Micromys minutus, Moina micrura, Molinia caerulea, Motacilla flava, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myllaena dubia, Myosurus minimus, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Natrix tessellata, Netta rufina, Niphargus hrabei, Numenius arquata, Nuphar lutea, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Nymphaea alba, Oberea (Amaurostoma) euphorbiae, Oenanthe oenanthe, Omophron limbatum, Ophioglossum vulgatum, Otus scops, Pandion haliaetus, Panurus biarmicus, Pelobates fuscus, Perdix perdix, Peucedanum carvifolia, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plantago altissima, Platalea leucorodia, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Poecilonota (Ovalisia Lampra) mirifica, Porzana parva, Porzana porzana, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Ranunculus illyricus, Riparia riparia, Sagittaria sagittifolia, Saperda (Saperda) perforata, Saperda (Saperda) punctata, Saturnia pyri, Saxicola torquatus, Scirpoides holoschoenus, Scutellaria hastifolia, Schoenoplectus tabernaemontani, Silaum silaus, Silene otites, Sorex araneus, Stellaria palustris, Stipa borysthenica, Stratiotes aloides, Streptopelia decaocto, Stylurus flavipes, Sympecma fusca, Sympetrum danae, Sympetrum fonscolombei, Sympetrum meridionale, Sympetrum pedemontanum, Tachybaptus ruficollis, Thalictrum flavum, Thalictrum lucidum, Tinca tinca, Tithymalus lucidus, Tithymalus tommasinianus, Trapa natans, Trifolium fragiferum, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Triturus vulgaris, Turdus iliacus, Utricularia vulgaris, Veronica scutellata, Viola elatior, Viola pumila, Viola stagnina, Xanthium strumarium, Xylocopa spp., Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 14,9 78,7 6,4 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 70,0 0,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 20,0 50,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 91,7 0,0 8,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov